Kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus)

C-osaamiskeskuksen päivystys tukee viranomaisia kemikaalionnettomuustilanteissa ja niiden jälkihoidossa. Osaamiskeskus on kemiallisten uhkien eri asiantuntijatahojen muodostama yhteistyöverkosto, jota koordinoi Työterveyslaitos.

C-päivystys viranomaisille

C-osaamiskeskus ylläpitää ympärivuorokautista puhelinpäivystystä, joka tukee viranomaisia kemikaalionnettomuustilanteissa ja muissa kemiallisissa erityistilanteissa sekä tilanteiden jälkihoidossa. C-päivystyksen puhelinnumeron saa lähettämällä pyynnön osoitteeseen c-osk(at)ttl.fi. Päivystys on tarkoitettu viranomaisille. Huomaathan, että sähköpostiin vastataan vain virka-aikana.

C-päivystys tarjoaa asiantuntija-apua esimerkiksi

 • kemikaalien tunnistamiseen
 • kemikaalien vaaraominaisuuksien ja käyttäytymisen arvioimiseen
 • reaktiotuotteiden ja palossa muodostuvien tuotteiden tunnistamiseen
 • torjuntatoimenpiteiden valintaan
 • suojautumistarpeen arviointiin
 • näytteenoton suunnitteluun
 • terveysriskien arviointiin
 • tilanteen jälkihoitoon.

Vastuu asiantuntija-avun hyödyntämisestä ja sen pohjalta tehdyistä päätöksistä säilyy aina toimivaltaisella viranomaisella.

C-päivystyksen ensisijainen kohderyhmä ovat terveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon toimijat, mutta päivystys tukee myös muita viranomaisia (esimerkiksi pelastustoimi, poliisi, Rajavartiolaitos ja Tulli).

Potilaan ensiapuun ja hoitoon liittyviin kysymyksiin vastaa ensisijaisesti Myrkytystietokeskus (p. 0800 147 111).

Yritysten kemikaalionnettomuuksiin varautumiseen liittyviin kysymyksiin vastaavat alueen pelastuslaitos ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Työturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin vastaa myös Työterveyslaitos.

Tietolähteet kemiallisiin erityistilanteisiin

C-osaamiskeskus tuottaa tietoa ja ohjeistusta kemiallisiin erityistilanteisiin. Keskeisiä yleisiä tietolähteitä ovat:

 • Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet -turvallisuusohjeet (OVA-ohjeet): tietoa muun muassa aineiden terveys- ja ympäristövaaroista, reaktiivisuudesta, tulipalotilanteisiin liittyvistä vaaroista, käyttäytymisestä ympäristössä, suojautumisesta, vaaraetäisyyksistä sekä soveltuvasta sammutuksesta, imeytyksestä ja muista torjuntatoimista.
 • Kansainväliset kemikaalikortit: tiivistä tietoa aineiden vaaraominaisuuksista ja toimista onnettomuustilanteessa.
 • TOKEVA-ohjeet: pelastustoimelle tarkoitettuja toimintaohjeita kemiallisiin erityistilanteisiin.
 • KemiDigi: tietoa Suomessa markkinoilla olevista kemikaalituotteista sekä kasvinsuojeluaine- ja biosidituotteista.

C-osaamiskeskuksen toiminta ja tavoitteet

C-osaamiskeskus on viranomaisverkosto, jonka toiminta käynnistyi vuonna 2006 perustuen silloiseen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiaan. Osaamiskeskuksen tavoitteena on tukea terveydenhuoltoa ja muita viranomaistahoja kemiallisiin uhkatilanteisiin varautumisessa ja tilanteiden hoidossa. Keskeisenä tehtävänä on ympärivuorokautisen asiantuntijapäivystyksen ylläpito. Osaamiskeskuksella on myös tiedontuotantoon ja analytiikkavalmiuksien ylläpitoon liittyviä tehtäviä.

Lisätietoa C-osaamiskeskuksen taustasta, toiminnasta ja tavoitteista: C-osaamiskeskuksen toiminnan arviointi (julkari.fi)

C-osaamiskeskuksen yhteystiedot

C-osaamiskeskukseen sähköpostiosoite: c-osk(at)ttl.fi. Huomaathan, että sähköpostiin vastataan vain virka-aikana. Kiireelliset yhteydenotot suoraan puhelinpäivystykseen.

Asiantuntijamme

Juha Tuovila

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
juha.tuovila [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2854
Piia Taxell

Piia Taxell

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
piia.taxell [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2234