Perehdyttäjän TOP 10 -muistilista

Hyvä perehdytys luo perustan sujuvalle, terveelliselle ja turvalliselle työlle. Näillä keinoilla onnistut perehdyttämisessä!
-

Muista nämä asiat, kun perehdytät nuorta

Perehdytyksen merkitys korostuu työuransa alussa olevilla nuorilla työntekijöillä, joilla on vähän kokemusta työelämästä. Kunnollinen perehdytys tukee nuoren työntekijän kiinnittymistä työelämään.

Käytännössä esihenkilö vastaa työntekijän perehdyttämisestä. Uuden työntekijän perehdyttämiseen ja opastukseen voivat osallistua muutkin perehdyttäjät ja työhönopastajat.

Näillä keinoilla varmistat, että nuori työntekijä pääsee sujuvasti kiinni työhön ja työyhteisöönsä. Kannusta työntekijää esittämään myös omia kysymyksiä!

Ennen varsinaisen työn aloittamista

1. Suunnitelmallinen perehdyttäminen

 • Varaa työpaikalla riittävästi aikaa ja resursseja perehdyttämiseen.
 • Käytä perehdyttämisen tarkistuslistoja.
 • Tee päätös, ketkä osallistuvat perehdyttämiseen.
 • Varmista, että perehdytysmateriaalit ovat ajan tasalla.
 • Tiedota työyhteisölle riittävän ajoissa uudesta työntekijästä.

2. Työntekijän opastaminen ennen työn aloitusta

 • Esittele työpaikan toiminta ja tavoitteet.
 • Kerro työntekijän työtehtävistä ja työn tavoitteista.
 • Kerro, keneltä voi kysyä lisätietoja työhön liittyvissä asioissa.

Työn aloitusvaiheessa

3. Työpaikan toimintaan perehdyttäminen

 • Esittele perehdyttäjä(t) ja kerro perehdytyksen sisältö ja tavoitteet. Suunnitelkaa perehdyttämistä yhdessä uusien työntekijöiden kanssa siten, että se vastaa heidän tarpeitaan. 
 • Esittele työpaikka ja työntekijän oma työyhteisö.
 • Käy läpi työpaikan toimintatavat ja pelisäännöt.
 • Selvitä keskeiset työhön liittyvät ammattitermit.

4. Työsuhdeasioiden läpikäynti

 • Käy läpi työsuhdeasiat, kuten työaika, palkkaus, loma- ja poissaolokäytännöt sekä työsuhde-edut.
 • Kerro, miten ruokailu ja muu työn tauotus on järjestetty.
 • Kerro työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista sekä keskeisistä työntekijöitä ja työnantajaa koskevista laeista.

5. Opastaminen terveelliseen ja turvalliseen työhön

 • Opasta työntekijälle turvalliset ja ergonomiset työtavat sekä keinot työn haittojen ja vaarojen estämiseksi ja välttämiseksi.
 • Kerro, mistä työntekijä löytää työtä ja turvallisuutta koskevia tietoja ja ohjeita.
 • Kerro keinoista työkyvyn ylläpitämiseksi, työterveyshuollosta ja siitä, miten toimia sairastuessa.
 • Kerro, miten työpaikka edistää työntekijöiden työhyvinvointia ja miten työntekijä voi itse vaikuttaa omaan työhyvinvointiinsa.

Tehtäväkohtainen työnopastus

6. Työtehtäviin perehdyttäminen

 • Kerro tehtävänkuvasta ja sen merkityksestä osana työpaikan toiminnan kokonaisuutta.
 • Sopikaa yhdessä tarkemmista työtehtävän vastuualueista.
 • Esittele yksityiskohtaisesti työssä käytettävät koneet, laitteet ja työvälineet.
 • Opasta koneiden ja laitteiden oikea käyttö ja kerro, miten toimia vika- ja häiriötilanteissa.
 • Opasta työssä tarvittavien henkilönsuojainten sekä suojalaitteiden käyttö. Kerro myös, miten toimia onnettomuustilanteessa.

Perehdytyksen jatkaminen työnteon ohessa

7. Perehdytyksen jatkuvuus

 • Kuuntele nuorta ja vastaa häntä askarruttaviin kysymyksiin.
 • Varmista oppiminen. Seuraa nuoren työskentelyä ja keskustele hänen kanssaan.
 • Jatka työpaikan toimintamallien ja tavoitteiden esittelyä työn ohessa.
 • Anna nuorelle tietoa oman osaamisen kehittämismahdollisuuksista.

8. Palautteen anto ja rohkaiseminen

 • Rohkaise nuorta kysymään ja kertomaan kehittämisideoitaan sekä tuomaan esille havaitsemiaan epäkohtia.
 • Kannusta nuorta kysymään neuvoa työkavereilta ja verkostoitumaan työpaikalla.
 • Kannusta myös koko työyhteisöä tutustumaan uuteen työntekijään, jotta hän pääsee sujuvasti osaksi työyhteisöä.
 • Anna nuorelle palautetta onnistumisista.

Perehdytyksen arviointi ja kehittäminen

9. Keskiössä arviointi ja kehittäminen

 • Arvioi perehdytyksen onnistumista yhdessä työntekijän kanssa.
 • Kirjaa perehdytyksestä saatu palaute.
 • Kehitä perehdytysprosessia saadun palautteen pohjalta.

10. Perehdytyksen jatkuvuus

 • Jatka perehdytystä aina tarvittaessa. Perehdytystä tarvitaan aina työtehtävien ja työmenetelmien muuttuessa.
 • Perehdyttäminen on jatkuva prosessi: vastavuoroista keskustelua ja oppimista, johon osallistuvat niin työpaikan johto, henkilöstöhallinto, esihenkilö, työkaverit, kuin yksittäinen työntekijäkin.