Lomakkeet vesihuoltolaitoksille

Tältä sivulta löydät lomakkeita ja malliesimerkkejä vesihuoltolaitoksille.

Uuden työntekijän perehdyttäminen

Perehdyttäminen tutustuttaa uuden tai toiselle osastolle siirtyvän työntekijän työpaikan työympäristöön, organisaatioon ja henkilöstöön. Perehdyttämällä uusi henkilö saa työsuhteen alussa tarpeelliset tiedot toiminnalleen. Perehdyttäjän ja perehdytettävän on omalta osaltaan huolehdittava, että jokaisen asiakohdan sisältö on tullut ymmärretyksi. Tämän jälkeen perehdyttäjä merkitsee päivämäärän ja nimikirjaimensa läpikäytyyn asiakohtaan. Kun kaikki kohdat on käyty läpi, esimies vastaa tallennuksesta.

Ulkopuolisen työntekijän perehdyttäminen

Vastuu työpaikalla työskentelevien ulkopuolisten työntekijöiden perehdyttämisestä on sekä lähettävällä että vastaanottavalla työnantajalla eli tilaajalla. Työnantajien edustajien tulee sopia keskenään perehdyttämisen käytännön toteutuksesta. Käytännössä lähin esimies vastaa perehdyttämisen ja opastuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnasta, vaikka perehdyttäjä voi olla esimiehen delegoima työnopastaja. Perehdyttäjän on hallittava opettamansa työt hyvin turvallisuuteen liittyvien käytännön asioiden osalta. Hyvään perehdyttämiseen kuuluu turvallisten työtapojen korostaminen ja työssä mahdollisesti esiintyvien haitta- ja vaaratekijöiden esilletuominen. Annettu perehdyttäminen on dokumentoitava. Tilaajalla on oikeus puuttua työpaikalla ja työssä ilmeneviin vaaratilanteisiin sekä puutteisiin työturvallisuudessa perehdyttämisen jälkeenkin.

Tulityölupa

Tulityölupa on kirjallinen lupa, joka oikeuttaa tulitöiden tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla. Tulityöluvan myöntämistä edeltää tulityöstä aiheutuvien palovaarojen selvitys ja arviointi sekä tarvittavien turvatoimien määrääminen. Urakoitsija laatii tulitöistä valvontasuunnitelman, joka toimitetaan ennen työn aloittamista työn tilaajalle allekirjoitettavaksi. Tulitöitä saavat tehdä tulityökortin omaavat henkilöt.

Säiliötyölupa

Säiliötyöluvassa tulee olla ennakkoon huomioitu säiliötyöhön liittyvät riskit ja vaaratekijät. Nämä on ennen työn aloittamista käytävä työkohteen osalta läpi ja tarkastuksen suorittajan on kuitattava tarkastus suoritetuksi. Säiliötyöluvan myöntää vuorossa oleva vastaava työnjohtaja. Hyväksytty säiliötyölupa tarkistuksineen kiinnitetään säiliön sisäänmenoaukon viereen niin, että kaikki säiliöön menevät voivat sen nähdä. Nähtävillä oleva lupa poistetaan kun säiliötyö on lopetettu tai luvan voimassaoloaika on päättynyt.

Ex-työlupa

Työskentelyyn räjähdysvaarallisella alueella tai sen läheisyydessä on anottava aina erillinen työlupa. Ex-työluvan tulee kattaa kaikki räjähdysvaarallisella alueella tehtävät työt eikä pelkästään tavanomaisia tulitöitä. Luvan myöntää työpaikan esimies, joka voi keskustella työn sisällöstä työpaikan kemikaalikäytönvalvojan kanssa. Työluvan saamisen ehtona on joko se, että tila on tehty turvalliseksi poistamalla räjähdysvaaraa aiheuttava aine, tai työ tehdään tavalla, joka ei aiheuta syttymisriskiä. Ennakkohuoltotöihin työlupa anotaan kerran ja se on voimassa määräajan työnantajan järjestämän koulutuksen jälkeen. Työlupakäytännöstä tulee olla kuvaus laitoksen räjähdyssuojausasiakirjassa.

Trukin käyttölupa

Nykylainsäädäntö edellyttää, että trukin kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Lupa on henkilökohtainen. Luvassa tulee eritellä trukkityypit, joiden käyttöä lupa koskee. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot kyseisen trukin tai trukkityypin käyttämiseen.

Telinekortti

Hankittaessa telineitä on varmistettava, että työtelineelle on käyttöohjeet tai rakennesuunnitelma. Telineen käyttöönottotarkastus tehdään aina heti telineen pystyttämisen jälkeen. Tarkastetussa telineessä tulee olla telinekortti, johon merkitään telineelle tehdyt tarkastukset.

Kemikaaliluettelolomake

Työnantajan on laadittava ajantasainen luettelo kaikista työpaikalla käytettävistä terveydelle haitallisista kemikaaleista. Kemikaaliluettelon voi laatia ja ylläpitää joko sähköisenä rekisterinä (esim. Excel- tai doc-tiedostona) tai paperiversiona.

Nostoapuvälineen käyttöönottotarkastuspöytäkirja

Työn turvallisuussuunnitelma

Työn turvallisuussuunnitelmalla poistetaan turvallisen työnteon esteitä ja määritellään työn turvallinen toteutus. Työnjohtajan vastuulla on, että suunnitelma tehdään yhdessä työntekijöiden kanssa ennen uuden tehtävän tai urakan aloittamista. Suunnitelma pitää tehdä aina korkean riskin työstä (esim. asbestipurkutyöt, säiliötyöt, räjähdysvaaralliset työt, putoamisvaaralliset työt tai käytössä oleviin putkistoihin kohdistuvat työt). Aliurakoitsijan tekemän suunnitelman tarkastaa ja hyväksyy päätoteuttajan työnjohtaja, jolle jää kopio suunnitelmasta. Osallistujat ovat kukin osaltaan vastuussa työtehtävän turvallisesta toteuttamisesta. Aliurakoitsijan työnjohtaja vastaa, että turvallisuussuunnitelmassa sovitut asiat käydään läpi uusien työntekijöiden kanssa. Työn aikana laadittavat yksityiskohtaiset turvallisuussuunnitelmat, kuten nostotyö ja putoamissuojaussuunnitelmat ovat osa turvallisuussuunnittelua.

Läheltä piti -tilanteiden ja tapaturmien ilmoittamislomake

Läheltä piti -tilanteella tarkoitetaan vaaratilannetta, jossa tapaturman sattuminen on ollut lähellä, mutta henkilövahingoilta on vältytty. Esim. työntekijä meinasi kompastua lattialla lojuviin letkuihin. Läheltä piti -tilanteet ja kaikki työtapaturmat, lievätkin, ilmoitetaan esimiehelle tai työnantajalle. Esimies huolehtii siitä, että tilanteet arvioidaan ja tutkitaan sekä mietitään keinot, joilla vastaavat tilanteet ehkäistään tulevaisuudessa. Tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön tulee tehdä jokaisesta tapaturmasta, josta voidaan olettaa vakuutusyhtiön joutuvan suorittamaan korvausta.