Flexibel arbetstid

Till exempel i expertarbete är det möjligt att arbeta oberoende av en fast arbetsplats och arbetstid. Då talar man om flexibelt arbete som innehåller tre element: tidsmässig flexibilitet i fråga om den plats där arbetet utförs samt de tekniska redskap med vilka arbetet utförs och med vilka man kommunicerar med andra.

Tekniken erbjuder ständigt nya möjligheter till innovativa affärsidéer samt för utveckling av produkter, tjänster och arbetsprocesser. Digitaliseringen förändrar tidigare arbetsuppgifter, gör några av dem onödiga och ger upphov till nya.  

Förutom förändringar av innehållet i arbetsuppgifter och kompetenskrav möjliggör tekniken allt mer flexibla tidpunkter för arbete och val av plats. Nuförtiden utförs mycket expertarbete som innehåller bearbetning av information och produktion av innovationer, kreativitet och problemlösning.  

I expertarbetet har sortering av information och framtagning av lösningar som utvecklats utifrån olika tankemodeller i olika nätverk stor betydelse. Expertarbete är kunskaps-, kompetens- och interaktionsintensivt, och därför blir det allt viktigare att på ett övergripande sätt förstå vad som ingår i arbetstagarens verksamhet vid främjande av arbetshälsa och arbetets produktivitet.  

Med tanke på arbetsbelastning blir gränsen mellan arbete och fritid lätt suddig i expertarbete. Efter arbetsdagen kan arbetet fortsätta hemma med hjälp av smarttelefonen och annan informationsteknik för att slutföra de uppgifter som man inte hunnit göra under dagen. I Finland är det rätt vanligt med system med flexibel arbetstid, där timmar över eller under normal arbetstid registreras och antingen kan tas ut eller utföras senare. I expertarbete är det också ytterst viktigt att kunna vara sin egen chef och dra en gräns mellan arbete och fritid.  

Det rekommenderas att man ska undvika flera långa (över 12 timmar/dag) arbetsdagar i rad och därmed även upprepningar av långa veckoarbetstider (mer än 55 timmar/vecka), även om arbetet känns meningsfullt och viktigt. I expertarbete, precis som också i annat arbete, har återhämtning och vila en viktig roll för att bevara kreativiteten och produktiviteten. 

Distansarbete, mobilt arbete och multilokalt arbete

Med distansarbete avses en modell för arbete som överenskommits med arbetsgivaren och där arbetet utförs antingen delvis eller helt hemma eller på arbetsgivarens olika verksamhetsställen, arbetspunkter, hos kunden, på caféer eller på resor. Dessa element kan också ingå i arbete som är mobilt eller multilokalt.  

Ett gemensamt drag för dem är att elektronisk informations- och kommunikationsteknik har en central roll för utförandet av arbetet. Arbetet kan ske på en eller flera platser och längden och regelbundenheten kan variera.  

Arbetsgivaren och arbetstagaren har noggrant avtalar om en del av den nya praxisen, andra åter utformas utan formella förfaringssätt. För att man ska lyckas med tillämpningen av nya arbetsformer ska arbetskulturen förändras från kontrollerande till att basera sig på förtroende.

Fördelar och nackdelar med distansarbete

Fördelarna och nackdelarna med distansarbete påverkas av vilken typ av affärsverksamhet, arbete och arbetsuppgifter det handlar om. Arbetsautonomi, kreativitet och fokus på arbetet är faktorer som främst lockar till distansarbete. I Finland utförs distansarbete, allt oftare dess mobila former, främst av högre tjänstemannagrupper, vars arbetsmarknadsposition är bättre än genomsnittet. För dem innebär distansarbete mer flexibilitet i arbetslivet.  

Enligt undersökningar är de viktigaste frågorna i samband med distansarbete suddiga gränser mellan arbetstid, arbetsplats, arbete och det övriga livet, bristen på möjligheter att delta och påverka arbetsplatsfrågor samt bristen på social växelverkan och stöd.

Fördelar med distansarbete för arbetstagaren

+ Flexibel arbetstid och arbetstidsrytm enligt egna behov  
+ Ökad arbetsro och koncentration  
+ Förbättrad arbetstillfredsställelse och arbetseffektivitet
+ Sparar tid och pengar på arbetsresor  
+ Flexiblare möjligheter att skapa balans mellan arbete och familjeliv  
+ Möjlighet att välja bosättningsort på andra grunder än var arbetsplatsen ligger  
+ Val av ändamålsenlig plats för arbetet  
+ Möjligheter för personer med funktionshinder att delta i arbetslivet  
+ Möjliggör arbete i undantagssituationer (trafikhinder, dåligt väglag) 

Fördelar med distansarbete för arbetsgivaren

+ Förbättrad arbetseffektivitet och produktivitet  
+ Längre arbetskarriär tack vare bättre arbetshälsa  
+ Kostnadsbesparingar för arbetsgivarens lokaler  
+ Ökar arbetsplatsens attraktionskraft och rekryteringspotential  
+ Minskar pendling  
+ Förbättrar arbetsgivarnas miljöansvar  
+ Främjar uppnåendet av klimatpolitiska mål

Risker och nackdelar med distansarbete

– Förlängning av arbetstid och sammanblandning av arbete och fritid 
– Svårigheter att lösgöra sig från arbetet och överdriven belastning 
– Arbete hemifrån kräver anpassning från familjen  
– Olämpliga lokaler och kostnader vid arbete i hemmet  
– Upplevelser av ensamhet och isolering från arbetsgemenskapen  
– Oro för karriärutveckling och positionen i organisationen 
– Utmaningar som gäller ledarskap på distans 

Våra experter

Annina Ropponen

Annina Ropponen

E-post
Annina.Ropponen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2012