Gör så här om du upplever att du blir mobbad

På de flesta arbetsplatser finns en överenskommen verksamhetsmodell. Den innehåller anvisningar för hur du ska göra om du upplever att du är föremål för mobbning. Om du inte vet om din arbetsplats har en verksamhetsmodell, kan du fråga arbetarskyddsfullmäktige eller förtroendemannen. För den mobbning du upplever på tal så snart som möjligt.

Ibland kan det dröja veckor, till och med månader innan man inser kontinuiteten i och återupprepningen av det negativa bemötandet. Till en början kan det vara bara en diffus känsla av att allt inte riktigt stämmer. Att bli föremål för mobbning är något som många upplever som osannolikt.

Tecken på och observationer av mobbning

 • Saker och ting är inte som förut, någonting börjar kännas besvärligt eller betungande för dig.
 • Du har en diffus, förvirrad känsla och vet inte riktigt vad som händer.
 • Du vill inte möta eller undviker helst att möta någon eller några.
 • Du upplever att du inte får möjlighet att bli fullvärdig medlem i arbetsgemenskapen.
 • Spänningarna i interaktionen börjar nöta på dina resurser.

Om du känner dig förvirrad och misstänker att du har uppfattat eller tolkat situationerna fel, ska du diskutera din upplevelse med en person, till exempel en arbetskamrat, som du tror kan ge dig sanningsenlig respons. Jämför din erfarenhet med hens observationer och intryck av situationen.

För dagbok över händelserna: vad som hände, när, hur du upplevde situationen, vilka som vara närvarande i situationen. Att skriva ned saker hjälper dig att tolka situationens kontinuitet och är till hjälp när du berättar om dina upplevelser för chefen.

Så här för du beteende som du upplever osakligt och mobbande på tal med den som betett sig negativt

 • Berätta hurudant beteende du har upplevt som osakligt och hur du känner.
 • Be hen sluta med beteendet.
 • Prata om beteendet, inte personens egenskaper.

Om du tycker att det känns svårt att föra saken på tal med den mobbande personen, ska du ta upp saken direkt med chefen. 

På många arbetsplatser finns ett formulär med vilket man gör en anmälan om osakligt bemötande och mobbning. Fyll i ett sådant. Om en sådan praxis inte finns på din arbetsplats, ska du tala om för din chef att du vill diskutera med hen om den mobbning som du har upplevt. Be hen reservera tid för en sådan diskussion. Om du upplever att din chef är den som mobbar, ska du anmäla saken till hens chef.

Om chefen inte vidtar åtgärder för att utreda saken inom en rimlig tid, kan du informera chefens chef om saken och anmälan som du har gjort. Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att arbetarskyddslagen efterlevs och om arbetsgivaren inte vidtar åtgärder efter att ha mottagit en anmälan om upplevda trakasserier eller mobbning, kan man göra en begäran om övervakning av ärendet till arbetarskyddsmyndigheten.

Så här förbereder du dig på en diskussion med chefen

 • Skriv ned de situationer i vilka du upplever att du har blivit mobbad. På så sätt kommer du ihåg situationerna bättre och kan berätta tydligt om dem.
 • Sammanställ eventuellt skriftligt material (osakliga e-postmeddelanden, sms).
 • Om du känner att du uttrycker dig bättre skriftligt, kan du skriva ned dina upplevelser. Du kan lämna över din skrivelse till chefen redan före er diskussion. Kom överens med chefen om till vad hen kan använda den nedtecknade beskrivningen.
 • Fundera över vilka dina mål är med tanke på en förändring av situationen. Målet ska vara realistiskt och rimligt. Vad behöver hända för att du ska kunna lägga saken bakom dig?
 • Fundera på vad du själv är beredd att göra för att lugna ned situationen.

I diskussionen med chefen

 • Berätta för chefen om konkreta situationer där du har upplevt att du har blivit mobbad: vad som har hänt och hur du har upplevt det.
 • Personen som du upplever har mobbat dig har rätt att få veta hurudant beteende eller hurudan verksamhet du upplever som mobbning. På så sätt ger du hen en möjlighet att förändra sitt beteende.
 • Prata sakligt, undvik att prata kränkande eller osakligt om personen, även om du tycker att hen har förtjänat det. Prata inte om hur du tycker att hen är som person. 
 • Kom överens med chefen om huruvida ni ska berätta om hanteringen av situationen (och om ja, när) för de övriga medlemmarna i arbetsgemenskapen.
 • Kom överens med chefen om vid vilken tidpunkt ni senast ska återkomma till ärendet.

Ett bra förfaringssätt är att chefen först diskuterar separat med dig och därefter med personen vars beteende du upplever som mobbning. Därefter agerar hen på det sätt som situationen förutsätter. För att få en mer helhetsbetonad bild av situationen, kan det hända att chefen samlar in ytterligare information, till exempel från dina arbetskamrater om deras observationer.

Därefter ordnar chefen ett gemensamt möte med dig och personen som du upplever har mobbat dig. Även andra personer kan delta vid mötet. Du kan be om stöd av till exempel arbetarskyddsfullmäktige eller förtroendemannen. Det är god sed att meddela om mötet så att även motparten kan ta med sig en stödperson till mötet. Chefen kan även vidta andra åtgärder som situationen förutsätter.

Förbered dig inför den gemensamma diskussionen

Om du förbereder dig inför mötet, har du möjlighet att berätta om dina upplevelser på ett strukturerat och tydligt sätt. Det hjälper dig även att behärska dig.

 • Var beredd på att konkret beskriva situationer där du har upplevt att du blivit föremål för osakligt bemötande och mobbning. Fundera på vad du särskilt vill ta upp och hantera. Ibland kan det vara svårt att hitta rätt ord i en ångestfylld och stressig situation. Det hjälper att i förväg skriva ned saker och ting på papper.
 • Var beredd på att du kan få respons om dig själv, ditt eget agerande och ditt beteende.
 • Fundera på egna förslag om hur situationen kan korrigeras. Vad bör göras och vad bör man komma överens om? Vad är du själv beredd att göra?

I den gemensamma diskussionen hanteras situationen ur bådas/alla parters perspektiv. Alla ges jämlikt tillfälle att berätta om sin egen syn på, sina upplevelser och sin tolkning av situationen.

 • Sträva efter att bibehålla behärskningen i diskussionen och undvik personliga påhopp. Prata om vad du anser har hänt och hur du har upplevt det.
 • Sträva efter att vara aktiv i att hitta en lösning och att nå en uppgörelse.
 • Var beredd på att ta emot en ursäkt och att acceptera ursäkten.
 • Om man konstaterar att mobbning har förekommit, är det chefens uppgift att med överenskommelser och arbetsgivarens sätt se till att den upphör.
 • En promemoria skrivs om överenskommelser och åtgärder gällande arbetet och beteendet.
 • Chefen kan även komma fram till att det inte har skett någon mobbning. Be vid behov din chef om en motivering till varför hen har kommit fram till den här slutsatsen. Det kan ha förekommit andra konflikter mellan er som också kan tas upp under den gemensamma diskussionen.
 • Om du upplever att din chef mobbar dig, kan resultatet av utredningen även bli att det i chefens agerande har varit fråga om arbetsarrangemang, förändringar eller beslut som har gjorts inom ramen för hens rätt att leda arbetet.

Sköt om ditt arbete och dig själv

Att bli mobbad är en kraftig social stressituation. Olika problem och stressyndrom relaterade till välbefinnande och ork, såsom ångest, irritation, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter och depression, är vanliga. Det är även vanligt och förståeligt med starka känslor av orättvisa, ilska och till och med hat.  Processen för utredning av mobbningsupplevelsen tär på resurserna.

Det är viktigt att du även under utredningstiden sköter ditt arbete och behandlar andra på ett sakligt sätt. Svara inte på mobbningen genom att ge igen, utan sträva efter att vara saklig i allt och mot alla. 

För att du ska orka, behöver du resurser och stöd:

 • Stäng inte in dig själv. Sök socialt stöd. 
 • Fortsätt med dina hobbyer. Sök dig till situationer där du får positiv respons om dig själv och det du gör.
 • Försumma inte dig själv. Gör saker, även små vardagliga sysslor, som gör att du mår bra och får resurser.
 • Sträva efter att sova tillräckligt.
 • Sök vid behov hjälp av företagshälsovården eller andra experter med att upprätthålla ditt välbefinnande och din ork.

Ibland kan det hända att du behöver hjälp av en expert.

Hantering av situationen tillsammans med en expert kan hjälpa, om den starka ångesten eller andra negativa känslor fortsätter trots att mobbningssituationen har hanterats och mobbningen har upphört, du har lämnat arbetsplatsen utan att situationen har utretts eller om situationen har utretts, men du upplever att utredningen inte ledde till rätt lösning.