Förekomsten av mobbning

I arbetarskyddslagen: Om det i arbetet förekommer trakasserier eller annat osakligt bemötande av en arbetstagare som medför olägenheter eller risker för arbetstagarens hälsa, skall arbetsgivaren sedan han fått information om saken med till buds stående medel vidta åtgärder för att avlägsna missförhållandet.

Arbetsrelaterade former av osakligt bemötande är bland annat:

 • skrik och utskällningar 
 • ogrundad kritik
 • förbiseende och underlåtenhet att ta hänsyn till åsikter
 • svartmålning
 • hån och förlöjligande 
 • social utfrysning: man pratar inte, lyssnar inte, bemöter som luft
 • att lämna utanför kommunikationsförmedlingen
 • orimligt övervakande av arbetet
 • ojämlikt bemötande till exempel gällande tillgång till utbildning, utbetalning av arvoden eller förmåner
 • ogrundat borttag av arbetsuppgifter 
 • att ge arbetsuppgifter som med tanke på kompetensen eller tidigare arbetsuppgifter är betydligt mindre krävande

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är en form av trakasserier. Om ingripande i det föreskrivs även i jämställdhetslagen, diskrimineringslagen och strafflagen.

Med sexuella trakasserier avses någon form av icke önskvärt verbalt, ickeverbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska integritet, särskilt när detta sker genom att skapa en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning.

Med trakasserier på grund av kön avses någon form av icke önskvärt beteende som har samband med en persons könstillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck och som inte är av sexuell natur, men vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska integritet och skapar en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning.