Förebyggande av och ingripande i mobbning

Organisationsledningens uppgift är att säkerställa att anvisningarna för förebyggande av osakligt bemötande och mobbning genomförs och implementeras. För att säkerställa samtliga aktörers engagemang i frågan är det bra att utarbeta anvisningen i samarbete med arbetsplatsens olika aktörer, det vill säga arbetsgivaren, förtroendepersonal och personalförvaltningen.

Verksamhetsmodell

Anvisningen som utarbetas för förebyggande och hantering av osakligt bemötande ska innefatta åtminstone följande punkter:

 • tydligt meddelande från ledningen om att man inte godtar något som helst osakligt bemötande, trakasserier eller mobbning
 • definiering av mobbning, exempel på mobbningsbeteende samt det önskade positiva arbetsbeteendet
 • arbetsrelaterade bakgrunder till mobbning
 • lagstiftning gällande trakasserier och osakligt bemötande: ledningens, chefernas och arbetstagarnas ansvar och skyldigheter samt eventuella konsekvenser
 • modell för förfarande vid utredning av mobbningsupplevelse samt tydliga anvisningar till olika aktörer, den som upplever mobbning, den som upptäcker mobbning, den som beskylls för mobbning samt chefen
 • stödinstanser och deras roller: ledningen, förtroendepersonalen, förtroendemannen, personalförvaltningen, företagshälsovården, arbetarskyddsmyndigheten och facket
 • praxis och metoder för uppföljning och utvärdering av verksamhetsmodellen samt
 • anmälningsformulär för det upplevda osakliga och trakasserande bemötandet.

Bra implementering av anvisningarna på arbetsplatsen är lika viktigt som att anvisningarna finns. Ledningen ska säkerställa att varje person i personalen är medveten om anvisningarna och verksamhetsmodellen.

Goda tillvägagångssätt

 • Cheferna instrueras att behandla verksamhetsmodellen en gång per år vid ett för hela arbetsgemenskapen gemensamt möte.
 • Verksamhetsmodellen bifogas vanligen till introduktionsmaterialet för nya arbetstagare.
 • Hela personalen och särskilt cheferna utbildas i tillämpningen av modellen.
 • Användningen av modellen och dess funktion följs systematiskt upp i arbetarskyddskommittén eller i annat samarbetsförfarande.

Förebyggande och minskande av osakligt bemötande

För att förebygga och minska osakligt bemötande ska det i varje arbetsgemenskap diskuteras hurudana situationer och hurudant beteende som upplevs som osakligt i gemenskapen. Det är bra att tillsammans diskutera hurudant beteende och bemötande som är önskvärt och förväntat i den egna gemenskapen samt hurudant beteende som inte godtas eller tolereras. Varje medlem av arbetsgemenskapen har en skyldighet och även en rättighet att föra osakligt beteende och bemötande på tal.

Det är bra att genom gemensamma diskussioner i arbetsgemenskapen identifiera sådana karaktärsdrag och situationer i arbetet och arbetsförhållandena som kan utsätta någon för osakligt bemötande och mobbning, och sedan göra nödvändiga förändringar. Om det till exempel i en utredning av stämningen på arbetsplatsen framkommer att man på arbetsplatsen upplever osakligt bemötande och mobbning, hjälper en sådan här diskussion om osakligt bemötande i arbetsgemenskapen och bakgrunden till det till att skapa en bättre bild av situationen och eventuella nödvändiga förändringar.