Uppgifter och ansvar i mobbningssituationen

I förebyggande av och ingripande i osakligt bemötande och mobbning på arbetsplatsen samt vid utredning av situationerna krävs ett aktivt samarbete av samtliga aktörer. I förebyggande och hantering av mobbning är det viktigt att varje aktörs roll och ansvar förtydligas.

Helhetsbetonad hantering av mobbning på arbetsplatsen och osakligt bemötande innebär att man i organisationen genomför förebyggande åtgärder och ingriper i osakligt bemötande och mobbning. Risker förknippade med osakligt bemötande och mobbning ska analyseras och hanteras ur perspektivet för utförande av arbetet på både organisations- och gemenskapsnivå. Mobbningsupplevelser och -observationer som arbetsgivaren får kännedom om ska utredas utan dröjsmål och på erforderligt sätt.