Planering av verksamheten

Företagshälsovårdens verksamhet bör planeras och genomföras i samarbete mellan arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården. De gemensamt fastställda målen och förfarandena är en förutsättning för effektiv verksamhet.

Innehållet i samarbetet mellan arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården bygger på de gemensamt identifierade behoven på arbetsplatsen. Dessa behov framgår av arbetsplatsutredningen. Utöver arbetsplatsutredningen är det viktigt med regelbundna diskussioner mellan arbetsplatsen och företagshälsovården. På så sätt kommer man överens om gemensamma mål och vad som görs tillsammans för att uppnå dem. Som underlag för planeringen behövs aktuell information från arbetsplatsen. 

Dra nytta av fakta

I verksamheten drar man också nytta av den information om arbetsplatsen och anställda som redan samlats in av företagshälsovården. I samarbetet bör man iaktta bestämmelserna om dataskydd. Dessutom bör man utnyttja kunskap om branschen. Ju mer arbetsplatsen och företagshälsovården gör tillsammans, desto större blir den gemensamma kunskaps- och erfarenhetsbasen. Detta gör det enklare att fatta beslut om praktiska åtgärder som främjar och stödjer hälsa och arbetsförmåga på arbetsplatsen. Erfarenhetsbasen hjälper till att fokusera verksamheten. 

Verksamhetsplan – praktisk planering och information på arbetsplatsen

Arbetsgivaren ska ha en skriftlig verksamhetsplan för företagshälsovård (1383/2001, 11 §). Arbetsplatsens verksamhetsplan kan utgöra en del av arbetarskyddets verksamhetsplan (738/2002, 9 §) eller utgöra en del av en annan utvecklingsplan som utarbetats av arbetsgivaren.  

Verksamhetsplanen bygger på en aktuell arbetsplatsutredning. Aktuell information om arbetsplatsens behov, resurser, risker och belastningsfaktorer ligger till grund för planen. Planen ska även ta hänsyn till förändringar i arbetsförhållanden, arbete och personal på arbetsplatsen.  

Företagshälsovårdslagen ger inga närmare anvisningar om verksamhetsplanens form. Minimikravet är att planen, som arbetsgivaren ansvarar för, innehåller information om lagstadgade tjänster samt information om eventuella andra hälso- och sjukvårdstjänster som arbetsgivaren tillhandahåller.  

I praktiken kan verksamhetsplanens varaktighet variera från ett till fem år.  

Planen bör ses över, uppdateras och preciseras minst en gång om året och alltid vid behov.  

Utöver de konkreta målen bör planen innehålla de praktiska åtgärderna för att uppnå dem, tidsplanen för genomförandet, information om ansvarsfördelningen och hur genomförandet följs upp och utvärderas.  

Arbetsplatsens egen verksamhet för att stödja arbetsförmågan ska beaktas vid utarbetandet av verksamhetsplanen för företagshälsovård. Exempel på denna är överenskommen praxis för sjukfrånvaro på arbetsplatsen, praxis för uppföljning av arbetsförmåga och tidigt stöd, alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen och praxis för vårdhänvisning samt liknande åtgärder. Dessa registreras och bifogas som en del av arbetsplatsens verksamhetsplan. Företagshälsovårdens samarbete med olika aktörer på arbetsplatsen, såsom arbetarskyddet, samt samarbete med andra aktörer inom hälsovård och rehabilitering antecknas också i planen.  

Verksamhetsplanen ska vara tillgänglig för arbetstagarna. 

Uppföljning och utvärdering ska tjäna arbetsplatsens företagshälsovårdsverksamhet

Utöver verksamheten inom företagshälsovården sker även uppföljning och utvärdering på arbetsplatsen i samarbete. Vid utarbetandet av verksamhetsplanen fastställer man på vilket sätt och hur ofta uppföljning och utvärdering ska ske samt vilka som deltar. Uppföljning, utvärdering och översyn av verksamhetsplanen ska genomföras minst en gång per år.  

Innan utvärderingen av effekterna inleds ska man undersöka om verksamheten har genomförts i enlighet med den gemensamma planen. När man överväger effektiviteten tillsammans måste effekterna bedömas i förhållande till de mål som satts upp. Har vi tillsammans lyckats möta arbetsplatsens behov?  

I samband med uppföljning och utvärdering bör man också undersöka samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården och deras sätt att agera. Samarbetar vi på ett sätt som tjänar de mål som har satts upp?  

Slutsatserna från uppföljningen och utvärderingen dokumenteras så att de kan användas i utvecklingen av verksamheten. Slutsatserna kan till exempel användas vid utarbetandet av nästa verksamhetsplan och vid prioriteringen av åtgärder.  

På så sätt kommer företagshälsovårdens verksamhetsplan och utvärderingen av den i praktiken att styra samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården.