Hälsoundersökningar

Vid hälsoundersökningarna beaktas både arbetsgivarens och arbetstagarens behov. Genom hälsoundersökningarna utreds arbetstagarnas hälsotillstånd och arbets- och funktionsförmåga.

Hälsoundersökningarna omfattar bedömning och stödjande av arbetsförmågan, bedömning av hälsoeffekter förorsakade av arbetet, bedömning av behovet av rehabilitering, främjande av sunda levnadsvanor, ger information om skydd mot arbetsrelaterade risker och samlar in information om arbetet. Utredningen av hälsotillståndet samt arbets- och funktionsförmågan bör basera sig på kliniska undersökningar och vid behov andra lämpliga, ändamålsenliga metoder.  

Syftet med hälsoundersökningarna är att stödja arbetstagarnas hälsa och deras förmåga att klara sig i arbetet.  

Deltagaren i en hälsoundersökning ska känna till grunden för undersökningen. Dessutom måste han eller hon informeras om för vad och på vilket sätt uppgifterna från hälsoundersökningen kommer att användas och vilka vidare åtgärder undersökningen eventuellt kan leda till. Hälsoundersökningen ska alltid utföras i samförstånd med arbetstagaren.  

I samband med varje hälsoundersökning upprättas en personlig hälsoplan. Tillsammans med den undersökte upprättas en hälsoplan där de viktigaste målen för hälsan och arbetsförmågan dokumenteras, inklusive en konkret plan för att uppnå dem, med den anställdes resurser i åtanke. Det är också viktigt att avtala om uppföljningen.  

Företagshälsovårdens yrkesutbildade personal fastställer i samråd med arbetsgivaren och arbetstagarrepresentanter innehållet i hälsoundersökningen. Bedömningen av behoven och planeringen av innehållet i hälsoundersökningen görs utifrån bransch- och arbetsplatsspecifik information samt resultaten av arbetsplatsens riskbedömning och arbetsplatsutredningen.  

Företagshälsovårdspersonalen bör tillsammans med arbetsgivaren och arbetstagarrepresentanterna komma överens om rutinerna för hälsoundersökningarna. På arbetsplatser med fler än tio anställda avtalas rutinerna också med representanterna för arbetarskyddet. Företagsläkaren har huvudansvaret för hälsoundersökningarna. 

Olika typer av hälsoundersökningar

Särskild fara för ohälsa och särskilda krav på hälsan 

Vid arbeten som medför särskild fara för ohälsa, det vill säga arbeten där en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor sannolikt kan vålla sjukdom, eller nattarbete och särskild risk för våld i arbetet kan förorsaka särskild fara för ohälsa, fastställer statsrådets förordning (SRF 1485/2001) behovet av hälsoundersökningar. 

Hälsoundersökningar ska utföras när arbetet inleds och med regelbundna intervaller när arbetet kan innebära en särskild fara för ohälsa. Syftet är att förebygga potentiella hälsoskador som orsakas av arbetet.  

Arbetsuppgiften kan också ställa särskilda krav på arbetstagarens hälsa. Till exempel rökdykare inom brand- och räddningsbranschen bör ha god fysisk och psykisk funktionsförmåga.  

Skyldighet att delta 

Vid arbeten som medför särskild fara för ohälsa eller ställer särskilda krav på arbetstagarens hälsa bör arbetsgivaren se till att arbetstagaren vid anställningens början genomgår en hälsoundersökning och lämnar in ett utlåtande från företagshälsovården om sin hälsomässiga lämplighet för arbetsuppgiften. Arbetstagaren kan inte utan giltig orsak vägra att delta i hälsoundersökningarna. 

Hälsoundersökning för att bedöma och stödja arbets- och funktionsförmågan 

Hälsoundersökningar med inriktning på arbetsförmåga har blivit viktigare i och med att modellen för tidigt stöd har blivit vanligare och sjukförsäkringslagens 90-dagarsregel infördes. Hälsoundersökningar för att bedöma och stödja arbets- och funktionsförmågan är en del av företagshälsovårdens lagstadgade verksamhet. Vid dessa undersökningar utreder man den återstående arbetsförmågan, bedömer behovet av arbetsanpassning och utnyttjar möjligheterna till rehabilitering. 

Hälsoundersökning för att främja anställbarhet 

I förordningen om god företagshälsovårdspraxis ingår också utredande av de hälsomässiga förutsättningarna för sysselsättning som en grund för hälsoundersökning. Hälsoundersökningen ska vid behov genomföras när personen har sagts upp eller när anställningsförhållandet upphör av andra orsaker.  

Vem utför hälsoundersökningarna?

Hälsoundersökningarna utförs i regel av en företagshälsovårdare. En undersökning av en företagsläkare behövs till exempel när  

  • arbetet medför särskild fara för ohälsa eller ställer särskilda krav på hälsan,  

  • arbetstagaren har symtom som tyder på en arbetsrelaterad sjukdom,  

  • arbetstagaren tidigare har diagnostiserats med en arbetsrelaterad sjukdom eller en yrkessjukdom,  

  • arbetstagaren har sjukdomar eller symtom som påverkar arbetsförmågan,  

  • det behövs en bedömning av rehabiliteringsbehovet.  

Utifrån en bedömning av företagshälsovårdspersonal kan hälsoundersökningen utföras av en sakkunnig inom företagshälsovården, till exempel en företagsfysioterapeut i fråga om fysisk funktionsförmåga och en företagspsykolog i fråga om psykiskt välbefinnande.  

Utlåtande över hälsoundersökning 

I samband med vissa hälsoundersökningar upprättas ett lämplighetsutlåtande.  Det här görs till exempel gällande arbeten som medför särskild fara för ohälsa eller ställer särskilda krav på arbetstagarens hälsa. Rätten att ge utlåtanden över hälsoundersökningar kan vara tillståndsbelagd. Till exempel läkare som ansvarar för uppföljningen av hälsotillståndet hos arbetstagare som utför strålsäkerhetsuppgifter bör ha fullgjort en utbildning som godkänts av Strålsäkerhetscentralen. 

Om det är fråga om en frivillig hälsoundersökning som utförs för att bedöma och främja hälsa och arbetsförmåga, ska företagshälsovården och arbetsgivaren komma överens om  ett utlåtande behövs. I dessa fall tar hälsoundersökningen inte ställning till arbetstagarens lämplighet för arbetet, utan till den aktuella arbetsförmågan i relation till arbetet. Överenskommen praxis skrivs in i verksamhetsplanen för företagshälsovården.

Läs social- och hälsovårdsministeriets publikation om företagshälsovårdens utlåtanden över hälsoundersökningar

Elektroniska hälsoundersökningar 

Som ett led i hälsoundersökningarna kan man kartlägga arbetstagarnas hälsotillstånd, arbetsförmåga och tillhörande hälsoriskfaktorer med hjälp av elektroniska frågeformulär. Efter att ha besvarat enkäten får arbetstagaren feedback på resultatet. Utgående från resultatet kan företagshälsovården vid behov kalla arbetstagaren till ett personligt besök.  

Elektroniska hälsoenkäter lämpar sig bra även då man i samband med arbetsplatsutredningar vill utreda arbetstagarnas hälso- och arbetsförmågesituation. 

Virtuella hälsoundersökningar 

Den virtuella hälsoundersökningen utförs via videokontakt. Metoden förutsätter alltid god planering för att säkerställa dataskydd och datasäkerhet samt bevara konfidentialiteten.  

Virtuella hälsoundersökningar lämpar sig för situationer där personen inte behöver besöka mottagningen för fysisk undersökning eller för provtagning eller tester. Ett personligt besök bör alltid ordnas om undersökningen visar att ett besök är nödvändigt eller om personen själv önskar det.