God och högklassig verksamhet

Statsrådets förordning (708/2013) om principerna för god företagshälsovårdspraxis preciserar lagens krav och fastställer att företagshälsovårdsenheten från och med 2016 ska ha ett skriftligt kvalitetssäkringssystem som följer god företagshälsovårdspraxis. Förordningen kräver inte att företagshälsovårdsenheten följer någon specifik standard vid utformningen av systemet.

Centrala principer för kvalitetsstyrning

Kundorientering 

  • Kundkretsen och kundernas behov måste identifieras och förstås i vidsträckt mening. 

Ledarskap, strategi och systematiskt typ av ledning 

  • Företagshälsovårdsenhetens ledning fastställer verksamhetens syfte och inriktning och ser till att personalen har förutsättningar att lyckas i sin uppgift. 

Faktabaserat beslutsfattande 

  • Beslutsfattandet baseras på tillräckligt omfattande, analyserad och dokumenterad information. 

Personalen 

  • En välmående och kompetent personal som är delaktig och kvalificerad för uppgiften utgör verksamhetens kärna. 

Processorienterat verksamhetssätt 

  • Verksamheten och resurserna leds på ett planmässigt sätt. Målet är att personalen ska se sin egen uppgift och sin egen insats som en del av företagshälsovårdsenhetens tjänstehelhet. 

Samarbetsrelationer 

  • I samarbetsrelationer verkar man för kundens bästa och strävar efter att bygga upp partnerskap. 

Ständig förbättring 

  • Ständig förbättring och vidareutveckling av verksamheten. Dessa principer bör också återspeglas i företagshälsovårdsenhetens kvalitetssystem. 

Strukturen i företagshälsovårdsenhetens kvalitetssystem 

  • Företagshälsovårdsenhetens skriftliga kvalitetssystem är i praktiken en beskrivning av enhetens verksamhetssystem. Verksamhetssystemet omfattar enhetens hela verksamhet och de principer som styr verksamheten. 

-

Det skriftliga verksamhetssystemet innehåller en beskrivning av företagshälsovårdsenhetens ledarskap och chefsarbete, personal, serviceverksamhet, enhetens olika stödfunktioner och verksamhet som bedrivs med olika samarbetspartner. Den beskriver hur företagshälsovårdsenheten arbetar för att uppnå, säkra och vidareutveckla den eftersträvade kvalitetsnivån.  

För kundkretsen beskriver verksamhetssystemet företagshälsovårdsenhetens beredskap och förmåga att producera företagshälsovårdstjänster. 

Synliggörande av verksamheten och företagshälsovårdssamarbetet

En viktig del av verksamhetssystemet är att definiera och beskriva tjänsterna inom företagshälsovårdsenheten. Kundorienterade tjänsteprocesser utgör kärnan i företagshälsovårdsenhetens serviceverksamhet. De tjänster som företagshälsovårdsenheten producerar beskrivs som processer i ett system. De synliggör kundorienterade funktioner, liksom deras mål och syfte. Beskrivningen av serviceverksamheten är viktig för att säkerställa enhetliga verksamhetsmetoder och deras funktionalitet och för att yrkesgruppernas kunnande ska komma till användning i rätt tid på ett sätt som gagnar kunden.  

Kärnan i varje funktion i företagshälsovårdsenheten är kundorganisationen och det företagshälsovårdssamarbete som genomförs med den. I företagshälsovårdssamarbetet med arbetsplatsen ställer man upp gemensamma mål, planerar ändamålsenlig serviceverksamhet och utvärderar de gemensamt uppnådda resultaten. Företagshälsovårdsenhets serviceverksamhet grundar sig på experternas sakkunskap och verksamheten anpassas till arbetsplatsens behov. Enhetens servicebeskrivningar synliggör de olika faserna i de åtgärder som genomförs tillsammans med kunden.  

Företagshälsovårdstjänsternas innehåll och genomförande är av denna anledning inte alltid identiska i olika situationer och på olika arbetsplatser. Företagshälsovårdssamarbetet och verksamhetens innehåll följer fortsättningsvis på ett enhetligt sätt de gemensamt överenskomna arbetssätt i företagshälsovårdsenhetens processer som är viktiga för verksamhetens resultat

Ju bättre man känner kunderna på företagshälsovårdsenheten och kan identifiera deras individuella behov av företagshälsovård, desto bättre fungerar processerna. Utifrån denna information kan man utföra rätt saker på rätt sätt.            

Ständig utveckling och förbättring av verksamheten

Systematisk uppföljning och utvärdering av verksamheten är en del av kvalitetsstyrningen inom företagshälsovårdsenheten. Enhetens ledning ansvarar för planering, regelbundet genomförande och ansvarsfördelningen i uppföljning och utvärdering. Utvärderingen är en väsentlig del i säkerställandet av verksamhetens kvalitet på företagshälsovårdsenheten och enhetens funktionalitet. Uppföljningen omfattar, förutom utvärderingen av arbetshälsoenhetens egen verksamhet, även utvärdering av företagshälsovårdssamarbetet. Syftet med utvärderingen är att identifiera styrkor och förbättringsområden som är relevanta för verksamheten.  

Systematisk insamling av intern respons och kundrespons på företagshälsovårdsenheten är ett väsentligt element i detta verksamhetssätt. En viktig del av verksamhetens kvalitetsstyrning är hanteringen av situationer och händelser där servicen inte har förverkligats på överenskommet sätt. Verksamhetssystemet ska beskriva hur avvikelser som upptäcks i företagshälsovårdsenhetens egen verksamhet och i kundresponsen identifieras och hanteras samt hur man förhindrar att de upprepas.  

En god, högklassig och systematisk verksamhet inom företagshälsovården syftar till verkningsfulla resultat. Resultaten beror på hur väl företagshälsovårdens tjänster inom ledning av arbetsförmågan motsvarar arbetsplatsens mål och verksamhet.