Företagshälsovårdssamarbete

Med företagshälsovårdssamarbete avses att arbetsgivaren och arbetstagarna eller deras representanter samt företagshälsovården ska samarbeta planmässigt och målinriktat för att genomföra lagen om företagshälsovård. Målsättningen med företagshälsovårdssamarbetet är ett verkningsfullt samarbete med fokus på arbetet och arbetsförhållandena i syfte att främja arbetshälsan, arbets- och funktionsförmågan. Att gemensamt identifiera och verifiera behovet av arbetsplatsens företagshälsovårdstjänster utgör samarbetets grundval. Lagen om företagshälsovård styr den egentliga verksamheten.

Företagshälsovårdssamarbetets hus 

Ett fungerande samarbete mellan arbetsplatsen och företagshälsovården skapar förutsättningar för främjande av arbetssäkerheten, arbetstagarnas arbetsförmåga och välbefinnandet i arbetet på arbetsplatserna.  

Företagshälsovårdssamarbetet kan beskrivas som ett hus. Företagshälsovårdssamarbetets hus har fyra våningar, som beskriver företagshälsovårdssamarbetet som process. De roller och ansvar som kopplar ihop våningarna beskrivs som trappor. Arbetsplatsens behov fungerar som grund för huset. Huset hålls stående när man utvecklar alla våningar tillsammans. 

Företagshälsovårdssamarbetets hus.  

Inledande av företagshälsovårdssamarbetet

Samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården inleds då arbetsgivaren ordnar med företagshälsovårdstjänster för sin personal. Identifieringen och fastställandet av arbetshälsobehoven på arbetsplatsen utgör företagshälsovårdssamarbetets grundval. De identifieras genom arbetsplatsutredningsverksamheten och dokumenteras sedan i verksamhetsplanen.

Verksamheten inleds genom att gemensamt skapa en lägesbild av arbetsplatsens och personalens situation och de faktorer som påverkar hälsan, säkerheten samt arbetsförmågan. Lägesbilden bidrar med relevant information  och lägger grunden för att tillsammans skapa en planmässig verksamhet som styrs av verkliga behov, vilket också medför en regelrätt uppföljning och bedömning av verkningsfullheten. 

  Inom företagshälsovården finns ett stort antal yrkespersoner som samarbetar med arbetsplatsen och arbetar för att främja hälsan och säkerheten i arbetet. De personer som har utsetts till ansvarspersoner för arbetsplatsen spelar en central roll i företagshälsovårdssamarbetet. De bildar ett centralt arbetsteam, som oftast består av en företagsläkare, en företagshälsovårdare, en företagsfysioterapeut och en företagspsykolog.

  Samarbete och samverkan på arbetsplatsen vid ordnande av företagshälsovårdstjänster

  Ansvaret för en trygg och säker arbetsplats samt arbetshälsan åligger arbetsgivaren. Uppmärksamhet bör fästas vid arbetstagarnas arbetsmiljö, arbetsförhållanden och personliga förutsättningar för arbetet. I praktiken innebär detta systematisk och fortlöpande uppföljning samt utvärdering och förbättring av arbetsförhållandena och arbetsrutinerna.

  Ordnande av företagshälsovård med hjälp av yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården fråntar inte arbetsgivaren skyldigheten att sörja för sina arbetstagares hälsa och säkerhet i situationer som har anknytning till arbetet. Företagshälsovårdstjänster ska ordnas för samtliga arbetstagare. 

  Företagshälsovård bör ordnas och genomföras i den omfattning som är nödvändigt med hänsyn till arbetet och arbetsmiljön samt förändringar i förhållandena på arbetsplatsen. Företagshälsovårdstjänsterna bör ordnas på lika villkor för alla arbetstagare, utan att någon arbetstagargrupp försätts i en mindre fördelaktig ställning. Tjänsterna bör vara avgiftsfria för arbetstagarna och ordnas oberoende av  arbetsförhållandets art eller längd.

  Vid ordnandet av företagshälsovårdstjänster bör arbetsgivaren verka i samarbete med arbetstagarna eller deras representanter. Arbetstagarna har rätt att komma med förslag gällande företagshälsovårdstjänsterna. På motsvarande sätt bör arbetsgivaren ta upp eventuella ändringar i företagshälsovårdstjänsterna till behandling med de anställda.