Information, rådgivning och vägledning

Information om företagshälsovård ska ges till alla aktörer på arbetsplatsen. Med hjälp av informationen kan det ta hand om frågor som rör arbetsförmåga, hälsa och säkerhet, både på den enskilda arbetstagarens nivå och på hela arbetsgemenskapens nivå, inklusive arbete och arbetsförhållanden.

Vid planeringen och genomförandet av TANO-verksamheten (information, rådgivning och vägledning) utnyttjas den sakkunskap som finns hos företagshälsovårdspersonalen om arbets- och arbetsförhållandenas betydelse för hälsan. 

Information från företagshälsovården till alla aktörer på arbetsplatsen

Lagstiftningen (lagen om företagshälsovård 21.12.2001/1383, 17 §; Srf 708/2013, 8–10 §) ger en omfattande definition av innehållet i företagshälsovårdens rådgivnings- och handledningsverksamhet. Företagshälsovården ska ge information, råd och handledning när arbetet inleds och i olika skeden av arbetskarriären, beroende på behoven hos arbetstagarna, arbetsgemenskaperna och arbetsplatserna samt företag och organisationer.  

Företagshälsovården är skyldig att informera om mål och innehåll i företagshälsovården redan vid ingåendet av avtal om företagshälsovård och i olika skeden av verksamheten. Tillräcklig information och en gemensam syn på företagshälsovårdens syfte och tjänster är en förutsättning för att innehållet i företagshälsovården ska uppfylla företagets behov. Både arbetsgivaren och den anställda behöver information. Företagshälsovårdspersonalen informerar arbetsgivaren i samband med avtalsförhandlingarna och instruerar denne i att informera de anställda om avtalets innehåll.  

När företagshälsovårdens verksamhetsplan är klar instruerar företagshälsovårdspersonalen arbetsgivaren att se till att arbetstagarna får veta vilka tjänster som ingår i deras företagshälsovård, var de kan få dem och vad som avtalats om deras användning. Företagshälsovården informerar också direkt om tjänsterna till anställda och arbetsgivare, både skriftligen och muntligen. 

Råd om främjande av hälsan

Företagshälsovården ger representanterna för arbetsgivarna och arbetarskyddet information och handledning i frågor som bidrar till att förbättra arbetstagarnas hälsa och hälsosamma arbetsförhållanden. Här ingår rapportering av uppgifter och feedback som samlats in från arbetsplatsutredningar och annan verksamhet inom företagshälsovården, såsom hälsoundersökningar, med beaktande av företagshälsovårdspersonalens tystnadsplikt. Enbart skriftlig rapportering är dock inte tillräckligt. Man behöver behandla informationen och rekommendationerna i gemensamma diskussioner.  

Företagshälsovården spelar en viktig roll i att utveckla och integrera verksamhetsmodeller som stödjer arbetsförmågan som en del av den dagliga verksamheten på arbetsplatsen. Företagshälsovårdspersonalen ska ge information om modellernas syfte och principer och instruera anställda, arbetsgemenskaper och chefer att tillsammans utveckla lämpliga rutiner för sin arbetsplats.  

I företagshälsovårdens uppgifter ingår att tillhandahålla information och vägledning för att förbättra det smidiga arbetsflödet och utveckla arbetsgemenskapernas funktion. Till exempel i förändringssituationer kan företagshälsovården stödja arbetsgemenskapen genom att främja de anställdas välbefinnande och underlätta en smidig förändringsprocess. Arbetsgemenskaperna har ofta behov av sakkunskap och stöd från företagshälsovården även i olika konflikter i arbetsgemenskapen. Förutom att hjälpa till i konfliktsituationer kan företagshälsovården också bidra till att förebygga dem. I samband med arbetsplatsutredningar är det till exempel bra att också informera om faktorer som har att göra med arbetsgemenskapens funktion.  

Företagshälsovården ger de anställda information om vilka hälsoundersökningar som riktar sig till dem, skälen till dessa, resultaten och betydelsen av resultaten.  

Företagshälsovården ger sina kunder handledning i att ta hand om sin hälsa och arbetsförmåga, både individuellt och i grupp. Innehållet i handledningen bygger alltid på kundernas behov (både individuellt och gruppvis) och metoderna väljs så att de stöder handledningens mål så bra som möjligt.  

Individuell handledning kan ges både på arbetsplatsen och på företagshälsovårdens mottagning, till exempel vid hälsoundersökningar och separata handlednings- och rådgivningsbesök. Under besöken registreras de gemensamt överenskomna åtgärderna i kundens individuella hälsoplan.   

Planering stärker effekten

Företagshälsovårdskunderna får information, råd och instruktioner om faktorer som är viktiga för deras arbetsförmåga och arbetshälsa i samband med alla företagshälsovårdstjänster. Arbetsgivaren, arbetstagarna och företagshälsovården planerar tillsammans TANO-verksamheten utifrån behoven på arbetsplatsen. Behoven kartläggs med en arbetsplatsutredning, och ytterligare information samlas också in med andra metoder, till exempel företagshälsovårdens hälsoundersökningar.  

En effektiv verksamhet grundar sig på dessa behov, på de mål som fastställts utifrån behoven samt på planeringen av verksamheten.  

Som hjälp i den systematiska planeringen kan man använda sig av en färdig matris, dvs. TANO-matrisen. Matrisen hjälper till att specificera innehållet i handledningen och ändamålsenliga metoder för att informera och handleda. TANO-matrisen bifogas till företagshälsovårdens verksamhetsplan eller registreras som en del av den. 

Utvärdering stödjer utveckling

TANO-verksamhetens effektivitet utvärderas med regelbundna intervaller genom att man undersöker hur de planerade aktiviteterna har genomförts och hur målsättningarna har uppnåtts. Utvärderingen används för att göra handledningen och rådgivningen ännu effektivare.