Företagshälsovårdens personal

Inom företagshälsovården arbetar yrkesutbildade personer inom arbetshälsa och arbetssäkerhet som stödjer arbetsplatserna genom sin verksamhet. Företagshälsovårdens tjänster tillhandahålls av ett multiprofessionellt team bestående av en företagshälsovårdare, en företagsläkare, en företagsfysioterapeut och en företagspsykolog. De planerar och genomför tjänsterna och följer upp deras effektivitet i samarbete med arbetsplatsen.

Företagshälsovårdaren, företagsläkaren och företagsfysioterapeuten är de yrkespersoner inom företagshälsovården som ansvarar för tjänsterna som helhet och genomför en stor del av dem. De använder sig av sakkunskapen hos en företagspsykolog och andra specialister vid behov. Andra experter inom företagshälsovården är personer med kompetens inom arbetshygien, ergonomi, motion, teknik, arbetsseende, kost och näring, talterapi, sociala tjänster och jordbruk samt specialistläkare inom andra områden än företagshälsovård.  

Yrkespersonerna och experterna inom företagshälsovården måste vara yrkesmässigt oberoende av arbetsgivare, arbetstagare och deras företrädare.  

Företagshälsovårdspersonalen måste ha den kompetens som krävs för arbetet. De ska också upprätthålla sina kunskaper och färdigheter med hjälp av tillräcklig fortbildning. 

Företagshälsovårdare

Företagshälsovårdaren ansvarar för att verksamheten i kundföretagen genomförs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt sätt när det gäller planering av helheten, utförande, samordning, uppföljning av genomförande och effekt samt utveckling av kvaliteten utifrån kundföretagens behov.  

I sitt arbete följer företagshälsovårdaren god företagshälsovårdspraxis i samarbete med de parter som genomför företagshälsovården. Vid behov anlitar han eller hon experter på olika områden på ett ändamålsenligt sätt.  

Företagshälsovårdaren är en yrkesperson inom företagshälsovården och expert på hälsofrämjande. Han eller hon arbetar med metoder som förebygger sjukdomar och besvär och främjar arbetstagarnas välbefinnande samt fysisk, psykisk och social hälsa. I arbetet måste man ta hänsyn till förändringar i arbetslivet och samhället och deras effekter på arbetstagarnas och arbetsgemenskapernas hälsa.  

Arbetsuppgifterna omfattar planering, samordning, genomförande och uppföljning av verksamhet som främjar arbetsgemenskapernas arbets- och funktionsförmåga i samarbete med annan företagshälsovårdspersonal, kunder och samarbetspartner. Dessutom ansvarar företagshälsovårdaren i samarbete med kundföretagen för att upprätta verksamhetsplaner för företagshälsovården samt handledning, uppföljning och annat samarbete kring ersättningar och ansvarar för aktiv kommunikation och genomförande av verksamhetsformer som ingår i god företagshälsovårdspraxis.  

Företagshälsovårdaren genomför  

  • arbetsplatsutredningar  

  • hälsoundersökningar  

  • hälsorådgivning  

  • planering av första hjälpen-beredskap  

  • utbildning i anslutning till företagshälsovård och företagshälsovårdsinriktad sjukvård  

  • främjande och uppföljning av arbetsförmågan självständigt och i samarbete med företagsläkaren och nödvändiga experter för att utveckla företagshälsovården enligt arbetsplatsens behov.  

Företagsläkare

En företagsläkare är en yrkesperson inom företagshälsovården som arbetar som medicinsk expert inom företagshälsovården. Lläkaren hjälper arbetsgivaren att bedöma och hantera hälsoriskerna i arbetsmiljön och hjälper de anställda att ta hand om sin arbetsförmåga.  

Företagsläkaren bedömer både den arbetssökandes och arbetstagarens hälsa och arbetsförmåga i förhållande till arbetets krav. Läkaren förebygger, identifierar och behandlar arbetsrelaterade sjukdomar och arbetsolycksfall och bedömer behovet av rehabilitering.  

I en omfattande företagshälsovård ingår också andra åtgärder för förebyggande och behandling av sjukdom i syfte att minimera antalet förlorade arbetsdagar.  

Företagsläkaren arbetar tillsammans med företagshälsovårdaren och annan personal inom företagshälsovården. Läkaren har också ett nära samarbete med arbetsplatsernas representanter i syfte att främja arbetstagarnas hälsa och säkerhet med iakttagande av företagshälsovårdslagens bestämmelser om företagshälsovårdens innehåll och god företagshälsovårdspraxis. 

Företagsfysioterapeut

I fokus för företagsfysioterapeutens arbete är att utveckla arbetet, arbetsmiljön och arbetsredskapen så att de främjar hälsan, arbetsförmågan och arbetssäkerheten. Arbetet inriktas på hälsofrämjande åtgärder och förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar. Inom företagshälsovården arbetar företagsfysioterapeuten i ett multiprofessionellt team och samarbetar också med den övriga hälso- och sjukvården. Centralt är samarbetet med arbetsplatsens representanter i syfte att utveckla företagshälsovårdssamarbetet att svara mot arbetsplatsens  behov.

Företagsfysioterapeuten deltar i utvecklingen av arbetsmiljön, arbetsmetoderna och -redskapen på arbetsplatsen genom ergonomiska lösningar. Hen bedömer arbetets fysiska belastning och dess hälsokonsekvenser samt inverkan på arbetsförmågan. Företagsfysioterapeuten ger råd och vägledning i ärenden som berör fysisk belastning och att hitta den bästa balansen i olika arbetsuppgifter och under olika förutsättningar. Rådgivningen och vägledningen inkluderar också planering och utveckling av arbetsmiljön, -metoder och -redskap.

Rehabiliteringssamarbete och ärenden som berör stöd av arbetsförmågan ingår i företagsfysioterapeutens uppgifter som en del av det multiprofessionella företagshälsovårdsteamet samt i samarbete med arbetsplatsen och rehabiliteringsaktörerna.

Utförande av en fysioterapeutisk undersökning av en klients funktions- och arbetsförmåga utgör ett led i det hälsofrämjande arbetet och stöd av arbets- och funktionsförmågan. Information, rådgivning och vägledning utgör en ytterligare del i främjande av arbets- och funktionsförmågan, riktat både till den enskilda klienten och för grupper.

  • minska risken för arbetsoförmåga på grund av problem i stöd- och rörelseapparaten
  • effekten av motion och träning för arbets- och funktionsförmågan samt förebyggande och vård av sjukdomar
  • betydelsen av resurser och fysiska belastningsfaktorer samt deras effekt på arbetsförmågan
  • anpassning av arbetet i relation till arbetstagarens arbetsförmåga i samråd med arbetstagaren, arbetsgivaren, arbetarskyddet och företagshälsovården  

Företagspsykolog

Företagspsykologen är sakkunnig i ärenden som berör arbetets psykosociala resurser och belastning och stöder arbetsplatsernas och individernas arbets- och funktionsförmåga samt arbetsgemenskapens funktion som en del av företagshälsovårdens multiprofessionella team. Syftet med företagspsykologens arbete är att förebygga och minska belastning i samråd med arbetsplatserna och arbetstagarna.

Företagspsykologen deltar i arbetsplatsutredningen för att identifiera psykiska resurser och belastningsfaktorer i arbetet samt i anslutning till växelverkan och bedöma deras hälsoeffekter. Företagspsykologen kan delta i den grundläggande utredningen på arbetsplatser där man känner till att psykosociala faktorer accentueras, eller utföra en noggrannare riktad arbetsplatsutredning.

För att främja arbetsgemenskapens funktion hjälper psykologen till att identifiera de faktorer som stödjer arbetsgemenskapens verksamhet och tidiga tecken på arbetsgemenskapens inaktivitet, samt riskfaktorer, till exempel i förändringssituationer. Hen kan också identifiera problemsituationer som redan har uppstått i arbetsgemenskapen och komma med förslag på hur de kan lösas. Till kompetensen hör även psykologiskt stöd vid traumatiska arbetsplatskriser (olyckor, tillbud, hot och våldssituationer) kort därefter.

Rådgivningen och vägledningen av en företagspsykolog kan riktas till arbetsplatser, chefer eller enskilda anställda enligt arbetsplatsens behov. Rådgivning och vägledning kan till exempel relateras till minskning av arbetsbelastnings, arbetsgemenskapsinteraktion och konfliktsituationer.

En arbetsform är individuell mottagning, dit klienten kan remitteras av en företagshälsovårdare eller -läkare. På mottagningen kartlägger företagspsykologen tillsammans med klienten frågor som rör hens arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet. På mottagningen kan också psykologiska undersökningar relaterade minnesfunktioner göras. Syftet är att stödja klientens arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet. Företagshälsopsykologen deltar även i planering och genomförande av hälsoundersökningar vid behov.