Företagshälsovårdens verksamhetsformer

Företagshälsovården ska planeras utifrån de behov som påverkar hälsa och arbetsförmåga på arbetsplatsen.

Att upprätthålla och främja de anställdas arbetsförmåga är en del av företagets hantering av personrisker. I arbetet med att identifiera och fastställa dessa risker spelar företagshälsovården en viktig roll som sakkunnigorgan i samarbete med arbetsplatsen.  

I praktiken innebär det att man måste känna till de risker som arbetstagarna utsätts för och ha en plan för hantering av dessa risker. Förutsättningen för ett framgångsrikt samarbete är att såväl arbetsplatsens ledning, cheferna, arbetstagarna och arbetarskyddet som företagshälsovården aktivt deltar i främjandet av personalens hälsa och arbetsförmåga.  

Här är det viktigt med en gemensam kunskapsbas. Inled diskussionen om arbetsplatsens företagshälsovårdssamarbete med några frågor, till exempel:  

 • Vilka mål har organisationen med sin verksamhet?  

 • Vilken roll har personalen när det gäller att uppnå dessa mål?  

 • Känner du igen de faktorer som stödjer de anställdas framgång i organisationen?  

 • Vilka personalrelaterade risker kan äventyra uppnåendet av organisationens mål?  

 • Vilka av dessa risker är relaterade till hälsa, arbetsförmåga, säkerhet, välbefinnande eller arbetsgivarbilden?  

 • Hur avtalar man om hanteringen av personalrelaterade risker och resurser i företagshälsovårdssamarbetet?  

 • Hur ska personalrelaterade risker och resurser beaktas när förändringar görs i organisationen?   

Företagshälsovårdens verksamhetsformer 

Företagshälsovårdens verksamhetsformer är  

 • arbetsplatsutredningar  

 • hälsoundersökningar  

 • uppföljning och främjande av arbetstagares möjligheter att klara sig i arbetet samt hänvisning till rehabilitering  

 • information, rådgivning och handledning  

 • uppföljning och främjande av partiellt arbetsföra arbetstagares möjligheter att klara sig i arbetet samt hänvisning till rehabilitering  

 • bedömning av första hjälpen-beredskap på arbetsplatsen, behovet av första hjälpen-kunskaper och utrustning.  

Med utgångspunkt i de arbetshälsorelaterade behov som identifierats på arbetsplatsen ska företagshälsovården göra sig förtrogen med arbetsförhållandena på arbetsplatsen och hålla sina kunskaper uppdaterade för att kunna fungera som en god samarbetspartner. Arbetsplatsutredningarna tjänar detta syfte.  

I den arbetsplatsutredning som utförs i samarbete identifieras och fastställs de arbetsplatsspecifika behoven i anslutning till arbetshälsa mer i detalj. Utifrån detta är det lättare att bygga upp och komma överens om det konkreta samarbetet och hur det genomförs. Denna information registreras i arbetsplatsens verksamhetsplan för företagshälsovården.  

Hälsoundersökningar är en av de verksamhetsformer som man kommer överens om när verksamheten planeras. Behovet av och grunden för en hälsoundersökning kan uppstå från arbetet, belastningsfaktorer i arbetsförhållandena som påverkar hälsan och/eller behov relaterade till hanteringen av arbetsförmågan. Det kan finnas mycket detaljerade instruktioner eller krav gällande specifika belastningsfaktorer eller branscher som måste iakttas i arbetsplatsens verksamhet.  

Information, rådgivning och handledning är en viktig form av företagshälsovård. Handledning och rådgivning är i praktiken en naturlig del av allt företagshälsovårdssamarbete, börjande med organisation av företagshälsovården och avtal om tjänster. Ett konkret exempel är experttjänsten för planering av första hjälpen-beredskap på arbetsplatsen och fastställande av utbildningsbehov utifrån arbetsplatsens förhållanden och behov.  

Utöver förebyggande verksamhetsformer kan företagshälsovårdsenheten erbjuda företagshälsovårdsinriktad sjukvårdsservice och andra sjukvårds- och hälsovårdstjänster som ordnas av arbetsgivaren på frivillig grund.  

Målet är att främja och stärka hälsa och arbetsförmåga samt förebygga arbetsoförmåga genom företagshälsovård och samarbete och genom att utnyttja olika verksamhetsformer.