Förnya utvecklingspraxis

I den resilienta arbetsgemenskapen lär man och utvecklar tillsammans. Metoderna för utveckling måste ofta också reformeras. Olika störningar och problem ger möjlighet att analysera en händelses orsaker och konsekvenser och reflektera över frågor ur ett nytt perspektiv.

Innan arbetsgemenskapen tar i bruk verktyg för att utveckla smidigheten, förutseendet, flexibiliteten och det gemensamma lärandet i den egna verksamheten, är det värt att överväga vilka som är de nuvarande sätten att lära och utveckla verksamheten i arbetsgemenskapen.

Oförutsedda situationer, störningar och avbrott påträffas ständigt i arbetet. Ofta försöker arbetstagaren klara av situationerna på egen hand. Utmaningen är att även om problemet är löst, stannar kunskapen om den lyckade lösningen ofta hos individen. En snabb lösning angriper inte nödvändigtvis grundorsakerna till problemet. Nästa arbetstagare står snart inför samma problem.

Utvecklingen av en resilient arbetsplats kräver att det vid sidan av den enskilde arbetstagarens idéer och initiativ också finns gemensamma forum, där man tillsammans diskuterar sätt att arbeta och utvecklar idéer, samt delar lärdomar och insikter med alla i arbetsgemenskapen.

Resiliens uppstår när man vid sidan av den snabba lösningen tillsammans stannar upp för att analysera problemet och lösningen mer i detalj. Vad berodde problemet på och hur anknöt det till arbetsprocessen, verktygen, samarbetet eller arbetsfördelningen? Problemet betraktas alltså som en del av utvecklingen av systemet som helhet. Samtidigt är detta ett gemensamt lärande i arbetsgemenskapen. Förnybar verksamhet skapas tillsammans.

När arbetsplatsen erbjuder möjligheter till gemensam hantering av problem, förutom att lösa problem på egen hand, kan en enskild arbetstagare ta problemen till gemensam hantering. Detta visas i figuren som pilar från den nedre banan till den övre banan, från individnivån till systemnivån. Detta är särskilt viktigt vid frekventa avvikelser.

Kartlägg sätt och praxis för inlärning på arbetsplatsen

Följande checklista kan användas för att identifiera praxis för arbetsplatsinlärning i arbetsgemenskapen. Om det finns praxis på listan som ännu inte används i hela organisationen är det bra att överväga om denna praxis skulle främja gemensamt lärande på arbetsplatsen. Allt på listan är inte nödvändigtvis nödvändigt på alla arbetsplatser.

 • De anställda lyfter fram förbättringsområden.
 • Gemensamma möten på arbetsplatsen för att diskutera problem som arbetstagarna stöter på i arbetet och deras lösningar.
 • De vanligaste problemen och olägenheterna med arbetet tas också upp i utbildningarna.
 • Framgångsrika lösningar på de problem man stöter på i arbetet diskuteras gemensamt på arbetsplatsen.
 • Inlärning sker under arbetets gång, till exempel genom att man arbetar i par.
 • På arbetsplatsen diskuteras aktivt de situationer där arbetstagarna har utvecklats i sitt arbete och vilka situationer som är givande i inlärningssyfte.
 • Arbetsplatsen har ett datasystem som stödjer personalens lärande på arbetsplatsen och utveckling av arbetet.
 • Redan vid inskolningen av anställda belyser man hur man lär sig på arbetsplatsen och tillsammans utvecklar arbetet.
 • Utbildningen riktar sig främst till nyanställda eller till att lära sig nya kunskaper.
 • Under utbildningen vägleder erfarna arbetstagare de nya arbetstagarna, som i sin tur lyfter fram vad de har lärt sig på annat håll.
 • Innehållet i utbildningen vägleder de anställda att agera när arbetet går enligt plan.
 • Utbildningarna ger vägledning om hur man hanterar problem på rätt sätt (till exempel vem man ska kontakta och på vilket sätt).

Nyckelord