Förstå helheten

Det är viktigt att förstå sitt eget arbete som en del av en större helhet där allting påverkar vartannat. De egna målen är alltid relaterade till målen för arbetsgemenskapen och hela organisationen. Den övergripande bilden avser samspelet mellan olika enheter och dess funktionalitet, inte bara summan av olika enheters uppgifter. När verksamheten är resilient identifieras och överskrids gränserna för organisationens olika funktioner.

Gemensamma mål binder samman olika slags uppgifter

Nyckeln är att förstå vad som produceras, till vem och varför. Dessa frågor binder samman individens och arbetsgemenskapens många uppgifter. De olika delarna av arbetet måste stödja uppnåendet av de önskade arbetsresultaten. Gemensamma datasystem bör till exempel tillhandahålla den information som behövs för att utföra arbetet för alla berörda parter.

Man kanske försöker utföra arbetet på ett sätt som tidigare var bra, även om det har skett förändringar i verktyg, regler, arbetsgemenskapen eller kundbehoven som skulle kräva ett nytt arbetssätt. Svåra situationer uppstår i arbetet när tidigare arbetssätt inte leder till önskat resultat.

Det kan finnas sprickor i samarbetet, eftersom vissa arbetsmetoder är föråldrade. Vissa anställda kan ha kommit på innovativa arbetssätt på egen hand, som inte är ömsesidigt överenskomna.

Redogör för situationen genom att granska de förändringar som har ägt rum eller just ska äga rum

En granskning av de förändringar som har skett och kommer att ske hjälper till att förutse hur arbetet som helhet kommer att förändras och hur de olika förändringarna kopplas samman.

  • Hur påverkar förändringen/har förändringen påverkat arbetets utförande?
  • Har kunderna eller samarbetspartner och deras önskemål ändrats?
  • Påverkar förändringarna också verktygen? Finns det till exempel behov av att beskriva kundens specifika önskemål mer i detalj i datasystemen?
  • Har till exempel någon arbetsfas lagts ut på entreprenad? Vilken inverkan har en eventuell underentreprenad haft på arbetsfördelningen, vilken information behövs på båda sidor och hur förmedlas informationen?

Nyckelord