Utvärdera utveckling av arbetet och lär dig av experiment

Utveckling är en process där identifieringen av problem och oförutsedda situationer leder vidare till en mer detaljerad reflektion kring orsaker och konsekvenser. När orsakerna och konsekvenserna väl är kända, överväger man lämpliga metoder för att lösa de problem som uppstått.

Lösningarna testas först under till exempel några veckor eller månader. De första idéerna och lösningarna är ofta inte omedelbart genomförbara. Därför lönar det sig att återkomma till att utvärdera lösningens funktionalitet och vidareutveckla den vid behov.

Slutligen sprids den fungerande lösningen till andra och ändras vid behov för att passa varje arbetsuppgift.

Ny och väletablerad praxis på kollisionskurs

Etablerade metoder kan ibland utgöra ett hinder för ny verksamhet. I detta fall måste man diskutera utvecklingen mer i detalj och involvera nyckelpersonerna i utvecklings- och reformarbetet.

Experiment ger ny kunskap och nya perspektiv inte bara för den fortsatta utvecklingen av det aktuella experimentet, utan också för en bredare förnyelse av verksamheten. Skulle till exempel det nya verktyget eller datasystemet erbjuda möjligheter att effektivisera hela verksamhetssättet eller utveckla nya typer av tjänster för kunden?

Genom att betrakta arbetet som en helhet kan tysta signaler och frön till förnyelse observeras redan från början.

Följ utvecklingsexperimentens framskridande

Information om framsteg och erfarenheter av utvecklingsexperiment kan till exempel samlas in genom att deltagarna registrerar erfarenheter och idéer om det nya arbetssättet.

  • Vem eller vilka experimenterade?
  • Vad, hur och när experimenterade man?
  • Vilka var de positiva erfarenheterna?
  • Vilka var de problematiska överraskningarna?
  • Vilka är de följande stegen?
  • Vilka andra observationer gjordes i experimentet?

För att vidareutveckla experimentet är det viktigt att också behandla observationerna tillsammans. Vilka nya idéer och metoder skulle kunna spridas i större utsträckning? Man kan också anteckna annat än de exempelfrågor och observationer som nämns ovan. Listan kan redigeras efter behov.

Utvärdera nyttan med experimentet

Utvärderingen av utvecklingsexperimentet omfattar inte bara en utvärdering av genomförandet av experimentet, utan också en utvärdering av nyttan med experimentet. Nyttan med experimentet bör bedömas i termer av kundservice, arbetsplatsstrategi, affärsverksamhet och arbetshälsa.

För att stödja diskussionen kan du använda koordinatsystem, som hjälper till att få fram olika perspektiv. Koordinater kan exempelvis markeras med ett kryss enligt hur olika aktörer bedömer nyttan med den nya metoden.

Nyckelord