Att göra felanmälan

En felanmälan är ett i förväg överenskommet sätt att agera när man upptäcker avvikelser i inomhusluftens kvalitet eller inomhusmiljön. Användare av lokalen är skyldiga att anmäla observerade olägenheter.

Vem gör felanmälan och vad handlar den om?

Varje person som arbetar i lokalen kan lämna in en felanmälan om hen upptäcker något avvikande i inomhusluftens kvalitet eller inomhusmiljön, eller om hen upplever någon relaterad olägenhet. Observationerna kan till exempel gälla  

  • temperaturen  
  • dammighet  
  • ventilationens funktion  
  • akustik  
  • belysning   
  • vattenläckage  
  • onormal lukt  
  • fuktskador.  

Ofta kan anmälan göras till exempel genom det elektroniska systemet på arbetsplatsen. Det kan också finnas en annan metod genom vilken anmälan görs. Arbetstagaren kan också rapportera sina resultat till chefen, som upprättar en felanmälan. 

Vem tar emot anmälan?

Felanmälan tas emot av fastighetsägarens ombud, fastighetsunderhållet, arbetarskyddet eller en annan i förväg överenskommen part som kan initiera erforderliga åtgärder och vid behov ta felanmälan till inneluftsgruppen. Om felanmälan inte har lämnats in av chefen, är det bra om hen är medveten om att felanmälan har gjorts.

Hur går ärendet vidare?

Orsaken till konventionella tekniska fel i byggnader kan redan fastställas genom ett fastighetsunderhållsbesök, vilket direkt kan leda till korrigerande åtgärder. När orsaken till problemet inte kan fastställas vid ett fastighetsunderhållsbesök och problemet innebär utbredda symptom hos lokalens användare eller problem med inomhusluften har rapporterats i lokalen tidigare, löses orsaken och omfattningen av problemet genom att starta inneluftsgruppens åtgärder och genomföra undersökningar (se Lösning av inomhusluftproblem på arbetsplatsen).

Det är viktigt att ge information till den som gör anmälan och till arbetsplatsen om mottagandet av anmälan och när ärendet ska behandlas samt om vilka åtgärder som vidtagits. På så sätt vet anmälaren att anmälan har mottagits och att åtgärder har vidtagits. Detta ökar förtroendet för aktörerna. Arbetsplatsen och personen som gjorde felanmälan informeras om orsaken till problemet, de korrigerande åtgärderna och tidsramen för att åtgärda problemet när dessa är kända.   

Om den anställde har symptom i samband med inomhusluft kan hen kontakta företagshälsovården.

Våra experter

Nyckelord