Praxis för inomhusluftproblem på arbetsplatsen

Det är bra att på förhand avtala om praxis för inomhusluftproblem på arbetsplatsen. Förhandsdefinierade handlingsmodeller behövs för att organisera samarbetet och lösa eventuella problem.

Problem med inomhusluften på arbetsplatsen bör lösas stegvis och systematiskt. I detta syfte har Arbetshälsoinstitutet tagit fram en handlingsmodell lösning av problem med inomhusluften, som har utvecklats och testats tillsammans med arbetsplatserna. Modellen förbättrar hanteringen av problem med inomhusluften och förhindrar att problemen förlängs och förvärras.

Handlingsmodellen bygger på verksamheten i en multiprofessionell inneluftsgrupp som inrättas på arbetsplatsen. Handlingsmodellens centrala punkter:  

  • målinriktat, processinriktat och långsiktigt arbete  
  • övergripande granskning av situationen  
  • nära samarbete mellan olika aktörer (arbetsgivare, byggnadens ägare och fastighetsunderhåll, arbetarskydd, företagshälsovård, arbetstagare).  
  • ett arbetssätt som inbegriper lokalanvändarna.  

 I alla skeden av modellen är det viktigt med öppen och interaktiv kommunikation.

Nyckelord