Tillsättande av en inneluftsgrupp och organisation av verksamheten

En inneluftsgrupp kan inrättas på arbetsplatsen. Gruppens uppgift är att samla multiprofessionell expertis för att lösa problem med inomhusluften, förbättra samspelet mellan olika aktörer och öka lokalanvändarnas förtroende för att problemet ska lösas.

Det är nödvändigt att inrätta en inneluftsgrupp om  

 • inomhusluften misstänks ha orsakat symptom eller sjukdom hos dem som använder lokalen  
 • orsaken till problemet med inomhusluften är oklar  
 • problemet är långvarigt  
 • problemet med inomhusluften skapar märkbar oro hos användarna  
 • inomhusluftreparationerna är omfattande, långvariga och försvårar verksamheten. 

Inneluftsgruppens sammansättning

Inneluftsgruppen består av olika aktörer på arbetsplatsen och ett multiprofessionellt team av experter.   

Gruppen omfattar vanligtvis  

 • en representant för byggnadens ägare  
 • en representant för arbetsgivarens ledning  
 • en personalrepresentant  
 • en representant för arbetarskyddet  
 • företagshälsovårdens representant  
 • utredningarnas beställare  
 • huvudansvarig expert för utredningsarbetet  
 • övriga nödvändiga experter.  

Inneluftsgruppens sammansättning kan variera beroende på arbetsplatsens storlek och behov. På mindre arbetsplatser kan inneluftsgruppen vara exempelvis arbetarskyddskommissionen eller en projektgrupp som samordnar lösningen av problemet.   

Ledningens engagemang i inneluftsgruppen är viktigt för att säkerställa resurser och förutsättningar för verksamheten. Om det finns kommunikationsexperter på arbetsplatsen är det önskvärt att de deltar i gruppens verksamhet.   

Lokalanvändarnas representation i inneluftsgruppen främjar en bra lösning på problemet med inomhusluften. Samarbetet stärker förtroendet och oron är mindre om människor känner att de själva kan påverka situationen. Dessutom är det så att ju fler människor som kan delta i problemlösningen och beslutsfattandet, desto bättre kommer de att acceptera de beslut som fattas och de lösningar som antas. 

Inneluftsgruppen är ett forum för samarbete

Inneluftsgruppen är ett forum för samarbete. Den fungerar som organisatör och genomförare av problemhantering och lösning på arbetsplatsen. Gruppens beslutsbefogenheter motsvarar de enskilda medlemmarnas befogenheter genom sina egna arbetsuppgifter.  

Inneluftsgruppen 

 • har ett nära samarbete under hela problemhanteringsprocessen  
 • fattar beslut relaterade till utredningen av problem med inomhusluften i samråd och använder sig av expertis från alla yrkesgrupper  
 • ser till att tillräcklig bakgrundsinformation samlas in och att förstudier beställs  
 • ser till att problemet löses med hjälp av kvalificerade externa experter under utrednings-, planerings- och reparationsfaserna  
 • gör en första bedömning av situationen  
 • söker en gemensam ståndpunkt inom gruppen för genomförandet av ytterligare åtgärder  
 • schemalägger de olika stegen i processen  
 • förtydligar problemdefinitionen, genomför riskbedömningar och fastställer konkreta och kontrollerbara mål för åtgärderna  
 • stödjer arbetsgivaren i riskhantering: planerar, schemalägger, övervakar och utvärderar korrigerande åtgärder  
 • ser till att aktörerna i de olika skedena har tillgång till nödvändig information om de tidigare skedena i processen  
 • utför objektsspecifik övervakning och schemalägger vid behov sådan övervakning  
 • säkerställer ett bra flöde av information, kommunikation och dokumentation under hela processen.