Inomhusluft, hälsa och symptom

En god inomhusmiljö är en viktig faktor för välbefinnandet på jobbet. Det är dock vanligt att uppleva symptom i inomhusmiljö. Symptomen påverkas alltid av ett många olika faktorer som kan utredas och åtgärdas. Samtidigt som åtgärder vidtas för att förbättra inomhusluftkvaliteten är det värt att överväga vad annat som kan göras för att lindra symptomen. På dessa sidor finns information om de faktorer som påverkar symptom och hälsotillstånd samt om hur symptomen kan minskas. Sidorna är utformade för att hjälpa symptomatiska patienter och stödja hälso- och sjukvården.

Symtom inomhus är vanliga

Enligt en undersökning som genomförts i Finland har var femte kvinna och var tionde man i arbetsför ålder upplevt symptom i samband med inomhusluften på arbetsplatsen under det senaste året. Symptomen är klart mindre vanliga i hemmet än på arbetsplatsen. Symptom kan förekomma i ögon, hud, näsa, hals, röst eller luftvägar. Dessutom kan det finnas allmänna symptom som huvudvärk, trötthet och sjukdomskänsla.

Vad kan vara orsaken till symptomen och olägenheterna?

I praktiken påverkas symptom, inklusive de som är relaterade till inomhusluft, alltid av många samtidiga faktorer, varav en enda orsak sällan kan tillskrivas. Det viktiga är att kunna identifiera alla faktorer som man kan påverka. Vanligtvis finns det alltid sätt att lindra symptomen eller helt eliminera dem.

Olägenheter som är förknippade med byggnaden kan identifieras och repareras

På arbetsplatser rapporteras oftast om dålig inomhusluftkvalitet, otillräcklig ventilation och temperaturvariationer, störande buller eller damm och smuts. 

Problemen i inomhusluftens kvalitet går ofta att förebygga och lösa om byggnadens och lokalernas skick upprätthålls på ett proaktivt sätt och brister åtgärdas i tid. På arbetsplatsen behövs samarbete mellan olika aktörer samt användning av kompetenta experter och allmänt accepterade undersökningsmetoder.  

Symptomen relaterade till byggnaden och inomhusluftens kvalitet minskar och försvinner i takt med att inomhusmiljön förbättras. Byggande som tar hänsyn till lokalens användare och gott underhåll av byggnaderna ökar förtroendet och förhindrar upplevelser av skador och risker. 

Symptomen är vanligtvis lindriga och övergående – ibland långvariga

Inomhusluftsymptomen omfattar allt från övergående obehagsförnimmelser till livbegränsande långvariga symptom.  I vissa fall kvarstår symptomen även om byggnaden har reparerats eller personen har flyttat till en ny byggnad. Den symptomatiska personen kan ha upplevt en situation där problemen i byggnaden inte har åtgärdats eller där det har uppstått förseningar i lösningen av problemen. När symptomen är besvärande, söker man ofta vård för att ta reda på orsaken till symtomen.

Kan dålig inomhusluft orsaka sjukdom?

Studier har visat att vissa inomhusluftrelaterade faktorer kan vara förknippade med en ökad risk för sjukdom. Dessa omfattar  

  • betydande fukt- och mikrobiella skador i byggnaden (en faktor som ökar risken för astma)  
  • asbest som används i konstruktioner (huvudsakligen vid rivning av konstruktioner utan ordentligt skydd)  
  • radon i marken.  

Exponering för asbest eller radon orsakar inte omedelbar skada, men det kan öka risken för cancer många år efter exponering. 

Enkät om inomhusluft

Långvariga olägenheter och symptom i anslutning till arbetsplatsens inomhusmiljö kan utredas med hjälp av Arbetshälsoinstitutets inomhusluftenkät©. Den passar för kontor, hälsovård och skolor, för vilka det också finns jämförelsematerial. Enkäten fungerar bäst som en del av den övergripande processen för att undersöka inomhusluften. Enbart enkäten räcker inte till för att bedöma om det finns ett problem med en byggnad.

Läs mer om Arbetshälsoinstitutets inomhusluftenkät

Bedömning av den hälsomässiga innebörden

Företagshälsovårdens uppgift är att bedöma inomhusklimats betydelse för hälsan enligt arbetarskyddslagen och lagen om företagshälsovård. 

Dessa sidor har skapats som en del av Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa (2018–2028). Sidorna är utformade för att hjälpa symptomatiska patienter och stödja hälso- och sjukvård. Sidorna är nyttiga för alla som är intresserade av inomhusluft och vill öka sin förståelse för de symptom som är förknippade med inomhusmiljön och de olika faktorerna bakom symptomen. Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa verkställer de hälso- och välbefinnandeåtgärder som skrivits in i statsrådets Sunda lokaler 2028-program. 

Våra experter

Aki Vuokko

Aki Vuokko

E-post
aki.vuokko [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2148
Sanna Selinheimo

Sanna Selinheimo

E-post
sanna.selinheimo [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2760
Hanna Keränen

Hanna Keränen

E-post
hanna.keranen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2119