Uppgifter och ansvar i samband med inomhusluft på arbetsplatsen

Frågor som rör inomhusluften på arbetsplatserna löses i samarbete. Alla aktörer på arbetsplatsen har sina egna uppgifter och ansvarsområden.

På arbetsplatserna omfattar uppgifterna i anslutning till inomhusluftfrågor arbetsgivaren, arbetstagarna, fastighetsägaren samt representanter för arbetarskyddet och företagshälsovården.   

Arbetsgivarens arbete med att förebygga och lösa problem med inomhusluften på arbetsplatser styrs och är obligatoriskt enligt finsk lagstiftning. Arbetarskyddslagen kräver att arbetsgivaren fortlöpande övervakar förhållandena på arbetsplatsen, också i anslutning till inomhusluften. 

Uppgifter och ansvar på arbetsplatsen

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren bör ge anvisningar om vad korrekt användning av lokalerna innebär. Anvisningarna kan innehålla råd om bland annat inredning, placering av möbler och grönväxter samt allmän utformning av arbetslokalerna, till exempel för att säkerställa att det går att städa lokalerna.  

Arbetsgivarens ansvarar för att lokalernas användare känner till felanmälansförfarandet och nyckelpraxis i fråga om inomhusluftärenden. Eftersom lokalens användare gör dagliga observationer av sin arbetsmiljö är det viktigt att de är förtrogna med felanmälansförfarandet. På så sätt kan potentiella problem med inomhusluften åtgärdas snabbt. (Se Utredning av problem med inomhusluften på arbetsplatsen). 

Vid mottagandet av en felanmälan eller vid upptäckten av en olägenhet ska arbetsgivaren vidta nödvändiga åtgärder för att undanröja problemet. Om problemen inte kan undanröjas måste arbetsgivaren få en företagshälsovårdsbedömning av olägenhetens betydelse för arbetstagarens hälsa.  

Orsakerna till problem med inomhusluften och byggnadens skick måste alltid undersökas på ett tillräckligt tillförlitligt och heltäckande sätt. Om arbetsgivaren inte har tillräcklig kompetens för att lösa problemen måste hen anlita externa experter. Handlingsmodellen med en inneluftsgrupp är en bra grund för att lösa problem och arbetsgivarens representant är ofta ordförande för gruppen.  

Chefen spelar ofta en nyckelroll i hanteringen av inomhusluftfrågor på arbetsplatsen. 

Arbetstagarna

De anställda ansvarar för att lokalerna används på rätt sätt. Lokalerna ska användas för det avsedda ändamålet och i enlighet med de anvisningar som ges.  

En anställd som arbetar i lokalen är skyldig att informera sin chef (eller annan person enligt anvisning) om eventuella olägenheter och brister i inomhusmiljön. 

Byggnadens ägare

Byggnadens ägare är ofta någon annan än det företag eller den arbetsplats som bedriver verksamhet i lokalerna. Byggnadens ägare spelar en aktiv roll i inneluftsgruppen när det gäller att samla in, analysera och överlämna byggnadsinformation samt att utreda situationen och vidta åtgärder. Byggnadens ägare kan också leda inneluftsgruppen i nära samarbete med arbetsgivarens representant.   

Byggnadens ägares ansvar för byggnadens skick och därmed för problem med inomhusluften föreskrivs i markanvändnings- och bygglagen. Markanvändnings- och bygglagen kräver att byggnaden uppfyller de sanitära kraven samt kraven på säkerhet och användbarhet (166 § MBL).  

Enligt hälsoskyddslagen (1237/2014, lag om ändring av hälsoskyddslagen 27 §) ansvarar byggnadens ägare för att olägenheten avhjälps om olägenheten orsakas av konstruktionerna eller isoleringen i den byggnad där bostadslägenheten eller vistelseutrymmet finns eller av grundläggande system som byggnadens ägare är ansvarig för. Om den sanitära olägenheten dock beror på sådan användning av bostaden eller vistelseutrymmet som inte är sedvanligt bruk, svarar bostadens eller vistelseutrymmets innehavare för avhjälpandet av den sanitära olägenheten. 

Arbetarskyddschefen

Arbetarskyddschefen spelar vanligtvis en viktig roll för att komma överens om gemensamma arbetsmetoder, för att kommunicera dem och för att organisera utbildningen. 

Företagshälsovården

Företagshälsovården spelar en särskilt viktig roll när anställda har symptom i anslutning till inomhusluftens kvalitet. Företagshälsovården stödjer lösningsorienterat beslutsfattande och kommunikation på arbetsplatsen. Företagshälsovården bedömer också vid behov lokalens betydelse för hälsan.

Företagshälsovården representerar hälso- och sjukvårdsexpertis på arbetsplatsen och ska kunna samarbeta med arbetsplatsen och andra expertorgan och myndigheter som undersöker och söker lösningar på problemet. I detta arbete är det viktigt att företagshälsovården först och främst känner till sitt eget verksamhetsområde, metoder och möjligheter.

Hälsoskyddsmyndigheten

Hälsoskyddsmyndigheten kan ålägga byggnadens ägare att vidta nödvändiga åtgärder när orsaken till olägenheten anses höra till byggnadens ägares ansvar.

Arbetarskyddsmyndigheten

Arbetarskyddsmyndigheten kan ålägga arbetsgivaren att vidta åtgärder för att utreda, eliminera eller begränsa olägenheten. Arbetarskyddsmyndigheten kan inte ålägga ägaren av en byggnad att vidta åtgärder.

Våra experter

Kaisa Wallenius

Kaisa Wallenius

E-post
kaisa.wallenius [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2430

Nyckelord