Hantering av risken för fågelinfluensa i samband med spannmålsskörd och spannmålshantering

I samband med spannmålsskörd, spannmålshantering och balning av hö kan det förekomma fågelinfluensavirus i dammet från spannmål och hö. Viruset är livskraftigt under höstliga förhållanden. Undvik att få damm i näsan, ögonen och munnen. På åkrar och i naturen kan man även stöta på döda fåglar. Rör dem inte med bara händer.

Fåglar som smittats av fågelinfluensa utsöndrar virus i andningsluften och i stora mängder i sin spillning. Det finns sannolikt virus i infekterade fåglar och i deras närhet i marken, bland spannmål och damm. Fågelinfluensa kan smitta via näsan, munnen och ögonen. Eftersom det är möjligt att viruset kommer in i näsan, munnen och ögonen ska det förhindras.

Förutom virus kan spannmålsdamm innehålla för hälsan skadliga bakterier, mögel och agenser med ursprung från växtriket. På grund av dessa kan spannmålsdamm orsaka irritation och allergiska symtom eller sjukdomar såsom snuva, astma eller eksem. De kan även ge upphov till en akut feberreaktion, så kallad höfeber.

Arbetsskeden då det är skäl att minska på mängden damm vid inandning:

 • tröskning, då skördetröskan eller traktorn inte är försedd med en sluten styrhytt eller om styrhytten inte är tillräckligt tät eller om luftfiltret är blockerat
 • lastning av skörden in i spannmålstorken, och arbete i spannmålstork
 • underhåll och rengöring av skördetröska
 • balning av hö.

Trygga arbetsmetoder och tekniska åtgärder för hantering av risken för fågelinfluensa

De främsta metoderna för hantering av risken för exponering är noggrant uttänkta och trygga arbetsmetoder och olika tekniska lösningar. 

 • Det viktigaste är att undvika att röra vid döda fåglar och deras spillning, i synnerhet med bara händer. 
 • Undvik även att fåglarnas spillning hamnar i skördetröskan och följaktligen bland spannmålet.
 • Dessutom ska spannmålslasten i vagnen skyddas och fåglar förhindras att komma in i spannmålstorken. 

Läs även anvisningar som sammanställts av Djurens hälsa ETT rf:  Lintuinfluenssariskin hallinta viljankorjuussa ja -käsittelyssä syksyllä 2023 (pdf, endast på finska) 

Trots god arbetspraxis kan viruset förekomma i spannmål och på grund av dammet är det möjligt att man blir exponerad för sjukdomsalstraren. 

Vid skördearbete uppkommer vanligtvis stora mängder damm, och om möjligt ska man förhindra att dammet kommer in i styrhytten på skördetröskan eller traktorn. Styrhyttens fönster och dörrar ska hålla stängda under arbetets gång, tätningarna ska vara i skick och genomföringarna täta för att förhindra att dammet tränger sig in. 

Styrhyttens luftfilter ska bytas ut tillräckligt ofta eller åtminstone rengöras regelbundet så att filtret inte blockeras av damm och för att ett tillräckligt övertryck hålls kvar i styrhytten. I samband med att filtret byts ut eller rengörs ska man skydda sig så att damm inte kommer i andningsvägarna eller ögonen. 

Som arbetsmetod kan man minska på dammet genom krossning och syrabehandling av spannmål. 

Borstning av torrt damm och användning av trycktvätt lyfter upp damm och i det förekommande virus i luften. Fuktande av dammet och bortföring av det till exempel med en skyffel är en metod som rekommenderas.

Personlig skyddsutrustning och dess användning

Om de trygga arbetsmetoder eller tekniska åtgärder som beskrivs ovan inte är tillräckliga eller inte lyckas, till exempel i samband vid tröskning med en tröska som inte är försedd med en styrhytt, är det skäl att minska exponeringen för damm genom att använda personlig skyddsutrustning. 

Skaffa som skyddsutrustning andningsskydd, ögonskydd och skyddshandskar som skyddar mot partiklar. 

Det är klokt att undvika att andas in spannmålsdamm oberoende av vilka orenheter det innehåller. 

 • Det effektivaste sättet att skydda sig mot damm som finns i luften är att använda fläktförsedda andningsskydd. På så sätt skyddas samtidigt både andningsorganen och ögonen. Fördelen med ett fläktförsett andningsskydd är ett lågt andningsmotstånd, vilket leder till att man orkar använda skyddet under hela arbetspasset. 
 • Det går också att skydda sig genom att använda halvmasker och ögonskydd av maskmodell. I vissa modeller är de integrerade med varandra. Placera ögonskyddet tätt mot huden så att damm inte tränger in under dem. 
 • Skyddsutrustning med skyddsklass FFP-3 för engångsbruk skyddar rätt bra mot exponering i luftvägarna då de används på rätt sätt. Komplettera med att skydda ögonen separat. Användning av andningsskydd utan fläkt tröttareftersom skyddet skapar andningsmotstånd och det ansamlas en aning koldioxid i skyddet. Kom ihåg att hålla tillräckligt med pauser!
 • För att undvika exponering är det viktigt att påklädning, avklädning, rengöring eller förstöring av skyddsutrustning sker på ett hygieniskt sätt. Öva avklädning på förhand. 
 • Det är viktigt att iaktta god handhygien då man skyddar sig mot damm så att orenheter inte via händerna hamnar i munnen eller i ansiktet. Förvara handdesinfektion i maskinens styrhytt så att du snabbt kan skölja händerna.
 • Det är bra att skydda händerna med skyddshandskar för engångsbruk, i synnerhet om man blir tvungen att röra vid döda fåglar eller deras avföring. Skydda händerna även när du tar av dig eller rengör använda andnings- och ögonskydd.
 • När du tar av dig engångshandskarna ta tag i manschetten så att du inte vidrör huden med en använd handske. 

Våra experter

Jukka Mäittälä

Jukka Mäittälä

E-post
jukka.maittala [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7188