Skydd mot fågelinfluensa vid pälsning av pälsdjur

Syftet med instruktionen är att skydda personer som avlivar och pälsar djur samt hanterar pälsar, när man inte har konstaterat fågelinfluensa på anläggningen eller en djurhälsomyndighet inte misstänker smitta. Eftersom smittan kan finnas på anläggningen även om djuren är symtomfria, är det viktigt att skydda sig mot eventuella virus. Om djuren observeras uppvisa symptom på fågelinfluensa inleds inte eller avbryts pälsningen. Då görs en anmälan om misstänkt fågelinfluensa till kommunens veterinär.

Instruktionens syfte och riskbedömning

Denna instruktion är en experternekommendation för arbetssäkerhet vid pälsning för att minska riskerna som orsakas av fågelinfluensa. Instruktionen har utarbetats av Arbetshälsoinstitutet och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Arbetsgivaren är skyldig att bedöma riskerna i varje arbetsuppgift i enlighet med arbetarskyddslagen. Utgående från riskbedömningen fattar arbetsgivaren beslut om riskhanteringsåtgärder, som minskar riskerna i arbetet. Vid bedömningen av risker vid pälsning ska bl.a. kontakt med djur, deras blod och utsöndringar samt damm och aerosoler i luften i arbetslokalen beaktas.

Rengöring av arbetsmiljön, redskap, skyddsutrustning och kläder samt avfallshantering är en del av riskbedömningen.

Vid pälsning krävs särskilda åtgärder för att kontrollera risken för fågelinfluensa av följande skäl:

 • Överföring av fågelinfluensavirus till människan kan orsaka allvarlig sjukdom.
 • Fågelinfluensa kan vara symtomfri i pälsdjur.
 • Samtidig smitta av fågelinfluensavirus och säsongsinfluensavirus i människor eller djur ska undvikas, eftersom viruset vid samtidig infektion kan bli ännu smittsammare.

Väsentligt att beakta för att minska riskerna

 • Djur som uppvisar symtom ska inte pälsas.
 • Utöver användningen av skyddsutrustning, minskas exponering även med andra åtgärder.

Instruera arbetstagare

Arbetsgivaren ansvarar för att instruera arbetstagarna att handla säkert och använda skyddsutrustningen på rätt sätt. Arbetsgivaren ska även upprätthålla riskhanteringsåtgärderna.

Arbetsgivaren ska rekommendera åt arbetstagarna att ta säsongsinfluensavaccin, för att minska risken för samtidig smitta av både fågelinfluensa och säsongsinfluensa.

Hantering av damm i pälsningshus

Dammhanteringen kräver tekniska åtgärder

Dammiga arbetsmoment vid pälsning är rotering av pälsarna och därefter skakning och kamning. Då frigörs lätt eventuella fågelinfluensavirus från djurskinnen. Partiklarna som innehåller virus är så små att de inte kan ses med blotta ögat och de blir kvar i luften under en lång tid.

Partikelutsläpp ska i första hand minskas genom tekniska åtgärder, varav den effektivaste är undertryck i maskinerna där pälsarna roteras och skakas. Ett fungerande alternativ är att sköta dessa arbetsmoment utomhus eller att ordna ett utrymme som är avskilt från övriga utrymmen och som har effektiverad ventilation. Ett annat moment som kräver tekniska åtgärder är kamning. Punktsugen som eventuellt fästs vid kammaskinen ska kunna avlägsna även väldigt små partiklar ur luften.

OBS! Om spridningen av damm inomhus vid dammiga arbetsmoment inte hanteras i enlighet med nedanstående instruktioner, ska alla som befinner sig i lokalerna använda effektivare skyddsutrustning än den som nämns i denna instruktion:

 • skyddsförkläde av plast  
 • skyddsdräkt av typ 4B
 • andningsskydd med fläkt och huva (TH3P SL R).
Bilden visar en person med skyddsdräkt och fläkt samt andningsskydd med huva.
Personen på bilden har skyddsdräkt av typen 4B samt filterskydd med fläkt och huva TH3P SL R.

Alternativ för hanteringen av damm vid rotering och skakning

Om roteringen och skakningen utförs utomhus, kan maskinerna placeras under ett för ändamålet byggt tak eller skyddas av ett lätt plasttak. Skyddstaket ska vara så öppet som möjligt vid sidorna för att den dammiga luften fritt ska kunna spridas i utomhusluften. Arbetstagaren ska vistas så långt som möjligt från maskinerna medan de används. Vilda djur eller andra djur får inte komma i kontakt med sågspånen som hamnar på marken. Underlaget ska alltid städas efter att pälsarna har roterats.

Om pälsarna roteras och skakas i ett avskilt rum, behöver dessa arbetsmoment inte nödvändigtvis göras utomhus. I pälsningshuset kan man bygga en egen avdelning av t.ex. plast och brädor, som är avskild från de övriga lokalerna från alla håll, även ovanifrån. Avdelningen ska ha fläktventilation (t.ex. fläkt med undertryck) och tillräcklig tilluft. För att luftflödet hela tiden ska minska dammet i luften, ska tillräcklig inkommande luft säkerställas till exempel genom att täcka en tom dörröppning med ett plastskynke som får röra sig fritt på lokalens insida. Luftutsläppet på utsidan får inte placeras vid farleder eller vistelseplatser eller i närheten av luftintaget. Fläktventilationen ska vara på under hela pälsningsprocessen. Nattetid kan ventilationens effektivitet sänkas.

Arbetstagarna ska tillbringa så kort tid som möjligt i utrymmet där pälsarna roteras och alltid med minst ett FFP3-andningsskydd och ögonskydd av maskmodell (typ 5) som sluter tätt mot ansiktet. I första hand ska emellertid ett filterskydd med fläkt (TH3P SL R) användas i utrymmet där pälsarna roteras.

Om pälsarna roteras utomhus ska även FFP3-skyddsutrustning och skyddshandskar av nitrilgummi (EN 374-5) användas. Vid behov kan andra arbets- eller skyddshandskar kläs ovanpå nitrilgummihandskarna.

Efter att pälsarna har roterats och skakats ska manvänta innan man öppnar trumman, så att åtminstone största delen av dammet hinner lägga sig och försvinna.

Personen på bilden har FFP3-andningsskydd och ögonskydd av maskmodell (typ 5). Detaljerad information om skyddsutrustningen finns i brödtexten.
Personen på bilden har FFP3-andningsskydd och ögonskydd av maskmodell (typ 5)
 

Effektiverad luftrening vid kamning

I kammaskinen ska en sug försedd med HEPA-filter (klass H13 eller H14) användas. Dammsugen ska tömmas och filtren bytas så dammfritt som möjligt. Om kammaskinens punktsug inte har ett HEPA-filter (klass H13 eller H14) eller om en sådan sug inte kan fästas vid maskinen, kan luften i arbetsplatsens omedelbara närhet rengöras med en effektiv luftrenare.

Adekvat städning minskar exponering för damm

Rengöring av ytor inomhus med borste, tryckluft eller trycktvätt rekommenderas inte i hallar, eftersom det får dammet och aerosolerna att spridas i inomhusluften. Daglig städning av utrymmena t.ex. med en dammsug med HEPA-filter minskar exponeringen för damm och virus. Dammsugen ska tömmas och filtren bytas så dammfritt som möjligt.

Skydd vid avlivning av djur

Alltid innan andningsskydd kläs på samt när man tar paus eller lämnar arbetsplatsen, ska händerna tvättas med vatten och tvål eller rengöras med alkoholhaltig handsprit.

Innan arbetet inleds ska personlig skyddsutrustning kläs på. FFP3-skyddsutrustning används i alla arbetsmoment. Efter arbetsdagen eller när man tar paus tas skyddshandskarna och andningsskyddet av. Se instruktioner nedan för på- och avklädning.

Vid avlivning används

 • lämpliga arbetskläder och mössa
 • handskar av nitrilgummi (EN 374-5)
 • handskar som lämpar sig för arbetet ovanpå nitrilgummihandskarna
 • skor
 • FFP3-andningsskydd med utandningsventil

Kläderna och mössan ska tåla maskintvätt i 60 °C eller ovanpå kläderna ska en engångsskyddsoverall (halare) av minst typ 5B (EN 14126) användas.

Avlivning av djur som blivit smittade av fågelinfluensa har separata instruktioner Skyddsinstruktioner för avlivning av pälsdjur.

Skydd i pälsningshus

Alltid innan andningsskydd kläs på samt när man tar paus eller lämnar arbetsplatsen, ska händerna tvättas med vatten och tvål eller rengöras med alkoholhaltig handsprit.

Vid arbete i pälsningshus används minst följande skyddsutrustning

 • FFP3-andningsskydd med utandningsventil, förpackad i en egen plastförpackning
 • gummistövlar
 • mössa eller huva på overall
 • skyddsoverall typ 4B eller
  ett tätt engångsförkläde med ärmar som fästs baktill eller som kan användas många gånger och rengöras
 • handskar av nitrilgummi (EN 374-5) används alltid minst tills att skinnen har torkats.
 • i de dammigaste arbetsmomenten, såsom när pälsarna roteras och skakas, ska ögonskydd av maskmodell (EN 166 eller EN 16321-1, typ 5) användas om inte filterskydd med fläkt (TH3P SL R) används

Vid behov används även följande skyddsutrustning

 • visir (EN 166 eller EN 16321-1) används vid skrapning och i situationer med risk för stänk mot ansiktet
 • vid behov används snittskyddshandskar (EN 388) eller andra nödvändiga handskar ovanpå nitrilhandskarna

Manschetten på nitrilgummihandskarna ska vara så lång att handleden under inga omständigheter blir bar vid användning av skyddsförkläde. Manschetterna ska om möjligt dragas ovanpå skyddsförklädets ärmar.

Skyddsförklädets band knyts baktill, så att de inte blir smutsiga framtill.

En skyddsoverall är ett effektivt sätt att skydda kläderna från arbetsplatsens damm och smuts. Ett skyddsförkläde skyddar inte mot luftburet damm. Att hålla kläderna fria från damm minskar luftvägsexponering.

Skyddsutrustning används även vid städning och när dammsugens filter eller påsar byts ut.

Klä på FFP3-andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar

Andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar ska vara påklädda redan innan man går in i skugghus eller pälsningshuset. Om det inte är möjligt, placeras skyddsutrustning och handsprit på en så ren plats som möjligt i närheten av dörren, där skyddsutrustningen kan kläs på när man kommer in. Intill placeras ett sopkärl med plastpåse, dit använda engångsskydd ska slängas.

 1. Tvätta händerna eller massera noggrant in två doser handsprit i händerna. Låt handspriten torka på händerna.
 2. Klä omsorgsfullt på dig andningsskyddet. Ta ett kraftigt andetag för att kontrollera att andningsskyddet sluter tätt mot ansiktet. Om du upptäcker luftläckage vid kanterna skyddas du inte av andningsskyddet och du måste rätta till det eller skaffa skyddsutrustning av en annan modell. Skägg minskar andningsskyddets tätning mot ansiktet. Skyddsutrustningen ska användas utan skägg i enlighet med dess bruksanvisning.
 3. Använd skyddsglasögon av maskmodell tätt mot ansiktet under de dammigaste arbetsmomenten. Alternativt använd ett skyddsvisir mot stänk.
 4. Klä på rena skyddshandskar. Dra upp manschetterna ovanpå skyddsförklädets ärmar.

Klä av FFP3-andningsskydd och engångshandskar

Klä av denna skyddsutrustning först när du har klätt av övrig skyddsutrustning och du har lämnat skugghuset eller pälsningshuset.

 1. Klä av skyddshandskarna utan att röra vid utsidan av handskarna.
 2. Lägg handskarna i sopkärlet.
 3. Använd handsprit eller tvätta händerna.
 4. Ta av ögonskyddet om du använder ett sådant.
 5. Använd handsprit eller tvätta händerna, om du tog av dig ögonskyddet.
 6. Ta av dig andningsskyddet utan att röra vid ansiktet och lägg det i sopkärlet.
 7. Använd handsprit eller tvätta händerna.

Duscha dagligen så fort som möjligt efter avslutat arbete i pälsningshuset. Tvätta också håret.

Rengöring av kläder och skyddsutrustning

 • Eventuella kontaminerade arbetskläder, handskar och skyddsutrustning ska kläs av när man lämnar arbetsplatsen och förvaras separat från övriga kläder.
 • FFP3-andningsskydd, skyddsoveraller och handskar för engångsbruk byts till nya vid paus. Använd skyddsutrustning placeras i en sluten plastpåse och slängs i blandavfallet.

 • Skyddsutrustning som kan användas flera gånger tvättas med vatten och flytande tvål samt torkas innan följande användning.

 • Handskar som inte kan tvättas byts mot nya när de blivit smutsiga.

 • Kläderna och mössan tvättas i maskin i 60 °C separat från övrig smutstvätt.

 • Tryckluft eller trycktvätt används aldrig vid rengöring, eftersom det sprider aerosoler i luften.

Hudvård

 • Hudvård är viktigt. Huden skyddar mot mikrober.
 • Smuts och damm från pälsningsarbetet får under inga omständigheter hamna i sår eller sprickor i huden.

 • Huden slits av pälsningsarbete, användningen av skyddshandskar och upprepad handtvätt. Huden ska vårdas genom användning av hudvänlig tvål och hudkräm.

 • Irriterande, allergiframkallande ämnen eller ämnen som på annat sätt är skadliga för huden ska inte hanteras med bara händer.