Anvisningar för att skydda sig mot fågelinfluensa vid avlivning av fjäderfä

Dessa instruktioner gäller skydd av arbetstagare i en situation där fjäderfä måste avlivas till följd av att fågelinfluensasmitta eller en annan allvarlig sjukdom som eventuellt kan överföras till människor har spridits till en produktionsanläggning. Anvisningarna ska v.b. anpassas efter situationen och enligt den gjorda riskbedömningen.

Exponering och behov av skydd

På produktionsanläggningar finns virus som från insjuknade produktionsdjur, deras delar och efterlämningar samt i luften och på ytor. Man ska kunna skydda sig både mot virus i djuren och på ytorna och aerosoler i luften.  

Huden, luftvägarna, ögonen, håret och de egna kläderna skyddas genomgående. Skyddsutrustningen kläs av så att inga virus hamnar på de egna kläderna, huden och särskilt slemhinnorna. Skyddsutrustningen ska kläs på så att det är möjligt att klä av den på ett säkert sätt.

Skötsel av insjuknade produktionsdjur har egna instruktioner:

Skydd vid skötsel av produktionsdjur som insjuknat i fågelinfluensa  

Beredskap och förberedelser

Man bör förbereda sig för att göra sig av med fjäderfä som insjuknat, både när det gäller utrustning och kunnande.

 • Skyddsutrustning och redskap ska skaffas och förvaras på korrekt sätt.
 • Konditionen hos batterierna i andningsskyddens fläktenheter ska säkerställas i enlighet med deras bruksanvisningar.
 • Säkerställa på förhand att fläktenheterna fungerar och att batterierna är laddade.

Kom överens om arbetsområden samt på- och avklädningsområden

Innan arbetet påbörjas, ska man vid behov komma överens om och märka ut särskilda områden för på- och avklädning av skyddsutrustning.

Obehöriga personer ska förhindras från att beträda arbetsområdet eller på- och avklädningsområdet.

I påklädningsområdet får inte finnas några smittkällor. Om tjänsteveterinären konstaterar att arbets- eller avklädningsområdet efter hanteringen av fåglarna utgör en smittrisk, ska området rengöras och desinficeras.

På- och avklädning av skyddsutrustning

Det finns många anvisningar för korrekt på- och avklädning av skyddsutrustning. Enda sättet att avgöra hur anvisningarna fungerar i praktiken och om de behöver förbättras är att öva sig i att tillämpa dem.

Dessa anvisningar gäller engångsskyddsdräkter samt andningsskydd TM3P SL försett med fläkt och helmask. Din arbetspartner hjälper dig vid påklädning och för avklädning behöver du en medhjälpare.

Tejpning av skarven mellan skydden effektiviserar skyddet mot aerosoler i luften. Tejpning utförs utgående från riskbedömningen. I dessa anvisningar används tejpning.

Medhjälparens skyddsutrustning vid avklädning av skyddsutrustning

Ensisijaisesti käytetään kertakäyttösuojaimia, joita ei desinfioida. Saastuneet suojaimet huuhdellaan, pestään tahroista ja desinfioidaan käyttäen vähintään

 • silmiensuojaimia EN 166 tyyppi 4 tai EN 16321-1 tyyppi 4, karkealta pölyltä suojaavat naamiomalliset suojalasit
 • hengityksensuojain FFP3 ellei tarvita myös desinfektioaineelta suojaavaa suojainta. Hengityksensuojaimen on istuttava tiiviisti kasvoille.
 • mikro-organismeilta ja desinfektioaineelta suojaavat, tiiviit ja pitkävartiset käsineet, EN 374-1 ja EN 374-5
 • tyypin 4 ja 4B vaatimukset täyttävä suojapuku
 • kumisaappaat

Skyddsåtgärder vid desinficering av skyddsutrustning

Vid rengöring av skyddsutrustning ska man alltid följa tillverkarens bruksanvisningar. Om anvisningarna inte innehåller några rengörings- eller desinfektionsmetoder, är det inte meningen att skyddsutrustningen ska rengöras eller desinficeras. Du kan säkerställa saken hos försäljaren eller tillverkaren.

I första hand används engångsskydd som inte desinficeras. Om skyddsutrustningen trots allt desinficeras, sköljer man skydden, avlägsnar fläckar och desinficerar skyddsutrustningen medan man åtminstone använder

 • skyddsglasögon EN 166 typ 3 eller EN 16321-1 typ 3, ansiktsskydd, dvs. visir
 • andningsskydd FFP3 om man inte också behöver skyddsutrustning som skyddar mot desinfektionsmedel
 • täta och långskaftade handskar som skyddar mot mikroorganismer och desinfektionsmedel, EN 374-1 och EN 374-5
 • skyddsdräkt som uppfyller kraven enligt typ 4 och 4B samt ett engångsförkläde av plast utanpå
 • engångsskydd ovanpå skorna

Handskarna tas på så att de sitter på utsidan av skyddsdräktens ärmar.

Kassering av förorenad skyddsutrustning

Engångsskydden läggs i de tillslutna plastpåsarna som varit inuti sopkärlen. Sopkärlen tillsluts. Sopkärlen ska märkas med texten smittfarligt avfall. Vid hantering av förorenade skydd använder man samma slags skyddsutrustning som den medhjälpare som assisterar vid avtagningen. Den som förpackar de förorenade skydden lägger till sist sin egen skyddsutrustning i en tillsluten tät soppåse i ett sopkärl som också har märkts med texten smittfarligt avfall.

Täta handskar (EN 374-5) ska alltid användas när man hanterar sopkärlen. Handskarnas utsida får inte röra vid huden.

Handsprit används alltid efter att man har hanterat sopkärlen. Man ska inte röra vid ansiktet, mat, dryck, dörrhandtag, bilratten eller cigaretter.  

Fråga mer av våra specialister

Erja Mäkelä

Erja Mäkelä

E-post
erja.makela [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2595