Sisäilmaryhmän perustaminen ja toiminnan organisointi

Työpaikalle voidaan perustaa sisäilmaryhmä. Ryhmän tehtävä on tuoda moniammatillista osaamista sisäilmaongelman selvittämiseen, parantaa vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä ja lisätä tilan käyttäjien luottamusta ongelman ratkaisemiseen.

Sisäilmaryhmän perustaminen on tarpeen, jos 

 • sisäilman epäillään aiheuttaneen tilojen käyttäjille oireita tai sairauksia 
 • sisäilmaongelman syy on epäselvä 
 • ongelmatilanne on pitkittynyt 
 • sisäilmaongelma huolestuttaa käyttäjiä merkittävästi 
 • sisäilmakorjaukset ovat mittavia, jatkuvat pitkään ja hankaloittavat toimintaa. 

Sisäilmaryhmän kokoonpano

Sisäilmaryhmä kootaan työpaikan eri toimijoista ja moniammatillisesta asiantuntijajoukosta.  

Ryhmään kuuluvat tavallisimmin 

 • rakennuksen omistajan edustaja 
 • työpaikan johdon edustaja 
 • henkilöstön edustaja 
 • työsuojelun edustaja 
 • työterveyshuollon edustaja 
 • selvitysten tilaaja 
 • selvitystyötä johtava asiantuntija 
 • muut tarvittavat asiantuntijat. 

Sisäilmaryhmän kokoonpano voi vaihdella työpaikan koon ja tarpeiden mukaan. Pienemmillä työpaikoilla voi sisäilmaryhmänä toimia esimerkiksi työsuojelutoimikunta tai projektiryhmä, joka koordinoi ongelman ratkaisua.  

Johdon mukanaolo sisäilmaryhmässä on tärkeää resurssien ja toimintaedellytysten turvaamiseksi. Mikäli työpaikalla on viestinnän ammattilaisia, heidän osallistumisensa ryhmän toimintaan on suotavaa.  

Tilan käyttäjien edustus sisäilmaryhmässä on osa hyvää sisäilmaongelmien ratkaisua. Yhteistyö vahvistaa luottamusta ja huolestuneisuus on vähäisempää, jos ihminen kokee voivansa itse vaikuttaa tilanteeseen. Lisäksi mitä enemmän ihmiset voivat olla mukana ongelman selvittelyssä ja päätöksenteossa, sitä paremmin he myös hyväksyvät tehdyt päätökset ja ratkaisut. 

Sisäilmaryhmä on yhteistyön foorumi

Sisäilmaryhmä on yhteistyön foorumi. Se toimii ongelman käsittelyn ja ratkaisun organisoijana ja toteuttajana työpaikoilla. Ryhmällä on päätösvaltaa siinä suhteessa kuin sen yksittäiset jäsenet sitä omaavat omien työrooliensa kautta. 

Sisäilmaryhmä

 • tekee tiivistä yhteistyötä koko ongelman käsittelyprosessin ajan 
 • tekee sisäilmaongelman selvittelyprosessiin liittyvät päätökset yhdessä neuvotellen ja kaikkien ammattiryhmien osaamista hyödyntäen 
 • huolehtii riittävästä taustatietojen keräämisestä ja alustavien selvitysten teettämisestä 
 • huolehtii, että ongelman ratkaisemisessa käytetään päteviä ulkopuolisia asiantuntijoita selvitys-, suunnittelu- ja korjausvaiheessa 
 • tekee alustavan tilannearvion 
 • hakee ryhmässä yhteisen näkemyksen jatkotoimenpiteiden toteuttamisesta 
 • aikatauluttaa prosessin eri vaiheita 
 • tarkentaa ongelman määrittelyä, tekee riskinarviointia ja asettaa konkreettiset, todennettavat tavoitteet toimenpiteille 
 • tukee työnantajaa riskinhallinnassa; suunnittelee, aikatauluttaa, seuraa ja arvioi korjaavat toimenpiteet 
 • varmistaa, että eri vaiheiden toimijat saavat tarvittavat tiedot prosessin edellisistä vaiheista 
 • toteuttaa kohdekohtaista seurantaa ja aikatauluttaa seurannan tarvittaessa 
 • huolehtii hyvästä tiedonkulusta, viestinnästä ja dokumentoinnista koko prosessin ajan. 

Sirpa Rautiala

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
Sirpa.Rautiala [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7168