Sisäilmaan liittyvät tehtävät ja vastuut työpaikalla

Sisäilmaan liittyvät asiat työpaikoilla ratkaistaan yhteistyössä. Kullakin työpaikan toimijalla on omat tehtävänsä ja vastuunsa.

Työpaikoilla sisäilma-asioihin liittyviä tehtäviä kuuluu työnantajalle, työntekijöille, rakennuksen omistajalle sekä työsuojelun ja työterveyshuollon edustajille.  

Työnantajan toimintaa työpaikkojen sisäilmaongelmien ehkäisemisessä ja ongelmien ratkaisemisessa ohjaa ja velvoittaa Suomen lainsäädäntö. Työturvallisuuslaki velvoittaa, että työnantaja jatkuvasti seuraa työpaikan olosuhteita myös sisäilman näkökulmasta.

Tehtävät ja vastuut työpaikalla

Työnantaja

Työnantajan on hyvä ohjeistaa, mitä tilojen oikea käyttö tarkoittaa. Ohjeet voivat sisältää neuvoja muun muassa sisustuksesta, kalusteiden ja viherkasvien sijoittelusta sekä yleisestä työtilojen järjestyksestä, esimerkiksi tilojen siivottavuuden varmistamiseksi. 

Työnantajan vastuulla on, että tilojen käyttäjät tuntevat haittailmoitusmenettelyn ja keskeiset toimintatavat sisäilma-asioissa. Koska tilojen käyttäjät tekevät päivittäin havaintoja työympäristöstään, on tärkeää, että heidät on perehdytetty haittailmoitusmenettelyyn. Näin mahdollisiin sisäilmaongelmiin voidaan puuttua ripeästi. (Katso Sisäilmaongelman selvittäminen työpaikalla). 

Haittailmoituksen saatuaan tai haitan havaittuaan työnantajan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin haitan poistamiseksi. Mikäli haittatekijöitä ei voi poistaa, on työnantajan hankittava työterveyshuollon arvio haitan merkityksestä työntekijän terveydelle. 

Sisäilmaongelmien syyt ja rakennuksen kunto on aina selvitettävä riittävän luotettavasti ja kattavasti. Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta ongelmien selvittämiseen, on hänen käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita. Sisäilmaryhmä-toimintamalli toimii hyvin perustana ongelmien ratkaisemisessa ja työnantajan edustaja toimii usein ryhmän puheenjohtajana. 

Esihenkilöillä on usein keskeinen rooli työpaikan sisäilma-asioiden hoidossa. Lisätietoa esihenkilön tehtävistä löytyy Sisäilma työpaikalla -verkkomateriaalista. 

Siirry Sisäilma työpaikalla -verkkomateriaaliin

Työntekijät

Työntekijät ovat omalta osaltaan vastuussa tilojen oikeasta käytöstä. Tiloja tulee käyttää suunnitellussa käyttötarkoituksessa ja annettujen ohjeiden mukaan. 

Tiloissa työskentelevä työntekijä on velvollinen ilmoittamaan esihenkilölleen (tai muulle henkilölle annettujen ohjeiden mukaan) havaitsemistaan sisäympäristön haitoista ja puutteista. Lisätietoa työntekijöiden ja työyhteisön roolista löytyy Sisäilma työpaikalla -verkkomateriaalista.

Siirry Sisäilma työpaikalla -verkkomateriaaliin 

Rakennuksen omistaja

Rakennuksen omistaja on usein joku muu kuin tiloissa toimiva yritys tai työpaikka. Rakennuksen omistajalla on aktiivinen rooli sisäilmaryhmässä rakennuksen tietojen kokoamisessa, analysoinnissa ja luovuttamisessa sekä tilanteen selvittämisessä ja toimenpiteiden toteuttamisessa. Rakennuksen omistaja voi toimia myös sisäilmaryhmän puheenjohtajana kiinteässä yhteistyössä työnantajan edustajan kanssa.  

Rakennuksen omistajan vastuu rakennuksen kunnosta ja sitä kautta sisäilmaongelmista on kirjattu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennus täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset (MRL 166 §). 

Terveydensuojelulain (1237/2014, laki terveydensuojelulain muuttamisesta 27 §) mukaan haitan poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja, jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai muun oleskelutilan rakenteista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä. Jos terveyshaitta aiheutuu kuitenkin asunnon tai muun oleskelutilan käytöstä, joka ei ole tavanomaista, terveyshaitan poistamisesta vastaa asunnon tai muun oleskelutilan haltija. 

Työsuojelupäällikkö

Työsuojelupäälliköllä on yleensä merkittävä rooli yhteisistä toimintatavoista sovittaessa, niistä viestittäessä ja koulutuksien järjestämisessä. 

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon rooli on erityisen keskeinen silloin, kun työntekijöillä on sisäilman laatuun liittyviä oireita. Työterveyshuolto tukee ongelmaratkaisuun tähtäävää päätöksentekoa ja viestintää työpaikalla. Työterveyshuolto arvioi myös tarvittaessa tilojen terveydellistä merkitystä. Ohje: Terveydellisen merkityksen arviointi

Työterveyshuolto edustaa tehtävässään terveydenhuollon asiantuntemusta työpaikalla ja sen tulee kyetä toimimaan yhteistyössä työpaikan ja ongelmaa selvittelevien ja siihen ratkaisuja hakevien muiden asiantuntijatahojen sekä viranomaisten kanssa. Tässä työssä työterveyshuollolle on tärkeää tuntea ennen kaikkea oma tehtäväkenttä, keinot ja mahdollisuudet. 

Terveydensuojeluviranomainen

Terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa rakennuksen omistajaa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin silloin, kun haitan aiheutumisen katsotaan olevan rakennuksen omistajan vastuulla.

Työsuojeluviranomainen

Työsuojeluviranomainen voi velvoittaa työnantajaa ryhtymään toimenpiteisiin haitan selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Työsuojeluviranomainen ei voi velvoittaa rakennuksen omistajaa ryhtymään toimenpiteisiin. 

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Kaisa Wallenius

Kaisa Wallenius

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
kaisa.wallenius [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2430