Agenser och belastningsfaktorer i arbetet samt bedömning av deras betydelse för hälsan

I arbetsplatsutredningen bedöms den fysiska, kemiska och biologiska exponeringen på arbetsplatsen, de fysiska och psykosociala stressfaktorerna samt olycksrisken.

Bedömning av den hälsomässiga betydelsen

En central del av arbetsplatsutredningsprocessen är att bedöma den hälsomässiga betydelse som exponeringsfaktorer samt risk- och belastningsfaktorer som förekommer på arbetsplatsen har. Det handlar om att dra slutsatser om arbetsförhållandenas inverkan på personalens hälsa och arbetsförmåga.

  • Vilka konsekvenser kan en risk- eller belastningsfaktor som observerats i arbetet ha?
  • Vilken slags exponering kan orsaka hälsoskador?
    • Gränsvärden, rekommendationer och olika riktlinjer underlättar bedömningen
  • Är en sådan exponering trolig eller möjlig på just denna arbetsplats?
  • Förutsätter den konstaterade exponeringsnivån en uppföljning av arbetstagarnas hälsa, dvs. hälsoundersökningar?

Bedömningen av den hälsomässiga betydelsen görs på grundval av en riskbedömning av arbetsplatsen, arbetsplatsutredningen och allmän exponeringsinformation.

Riskbedömning

Riskbedömning är en lagstadgad verksamhet på arbetsplatsen (arbetarskyddslagen 738/2002) som företagshälsovården på begäran deltar i som sakkunnig. Arbetsplatsutredningen ska bedöma vilken betydelse risk- och belastningsfaktorer har för hälsan och arbetsförmågan. Eftersom arbetsplatsutredningen enligt lagen om företagshälsovård och riskbedömningen enligt arbetarskyddslagen innehåller samma saker, sparar det i synnerhet på små arbetsplatser resurser att göra dem samtidigt. Mer information om att kombinera dessa finns till exempel i handboken Pienyrityksen työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta (på finska).

Du kan skräddarsy egna risktabeller efter de risk- och belastningsfaktorer som finns i arbetet