Hälsoundersökningar för att utreda, utvärdera och stödja hälsan samt arbets- och funktionsförmågan

En hälsoundersökning är nödvändig närhelst en anställds arbetsförmåga är nedsatt eller löper risk att försämras. Nedsatt arbetsförmåga eller det faktum att arbetsförmågan löper risk att försämras hos en anställd kan bero på sjukdom, men även på förändringar i arbetslivet eller en situation som påverkar den anställdes privatliv. Med hjälp av hälsoundersökningen kan man planera för bästa möjliga behandling av sjukdomar och bedöma behovet av rehabilitering och eventuell arbetsanpassning.

Behovsbedömning

Som uppföljning av hälsoundersökningen kan ett nätverksmöte ordnas. Nätverksmötet ordnas med arbetstagarens samtycke och i detta deltar vanligtvis arbetstagaren, företagshälsovårdens representant och arbetstagarens chef. Under mötet kan man till exempel tillsammans planera en anpassning av arbetet enligt den anställdes arbetsförmåga eller göra upp en plan för återgång till arbetet efter sjukfrånvaro.

På arbetsgemenskapsnivå är hälsoundersökningar ett bra sätt att följa upp, stödja och främja arbetstagarnas välbefinnande. För detta ändamål är det möjligt att använda digitala metoder för att utföra hälsoundersökningar och identifiera behovet av ett personligt möte.

Om hälsoundersökningarna visar att det finns faktorer som hotar arbetstagarnas välbefinnande på arbetsplatsen, bör dessa meddelas på arbetsplatsnivå utan att kränka integritetsskyddet. Hälsoundersökningar kan också användas för att screena för folkhälsosjukdomar och på så sätt främja folkhälsan.

Målsättning

Målet med hälsoundersökningarna är att följa upp och stödja arbetstagarnas hälsa, arbetsförmåga och funktionsförmåga. Att ha ett arbete stödjer hälsan, och därför bör man med alla medel främja att de anställda klarar sig på arbetet. I undersökningarna kan man bedöma den anställdes arbetsförmåga i det nuvarande eller planerade arbetet, den återstående arbetsförmågan och behovet av arbetsanpassning samt föreslå åtgärder för arbetet och arbetsplatsen. Även vid sådana undersökningar som avses i tjänstemannalagarna (Lag om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden,304/2003 och Statsjänstemannalag 750/1994) bör man undersöka arbetsförmågan och inte lämpligheten, om det inte är fråga om ett arbete som medför särskild risk för ohälsa eller ställer särskilda krav på hälsan.

Grunden för hälsoundersökningen kan vara den anställdes begäran om utredning av arbetsbelastningen. Utredning av rehabiliteringsbehovet och hänvisning till rehabilitering är också grunder för en hälsoundersökning. Bedömningar av nödvändiga åtgärder för att förbättra hälsan och säkerheten i arbetet eller anpassning av arbetet till arbetstagarens förutsättningar kan också kräva en hälsoundersökning. När arbetsgivaren hänvisar arbetstagaren till en hälsoundersökning är det bra om arbetsplatsen har en gemensamt överenskommen verksamhetspraxis med personalen. Arbetsgivaren diskuterar först med arbetstagaren om hur situationen ser ut ur hans eller hennes perspektiv. Företagshälsovården ska känna till överenskommen praxis och bakgrunden till varför arbetstagaren hänvisats till hälsoundersökning. Initiativet till hälsoundersökningen kan också komma från arbetstagaren själv eller företagshälsovården.

Utlåtande om hälsoundersökning för att utreda den anställdes arbets- och funktionsförmåga

Ett utlåtande om hälsoundersökningen görs för att utreda den anställdes arbets- och funktionsförmåga. Utlåtandet ska innehålla en allmän bedömning av arbetstagarens hälsomässiga förutsättningar att sköta sina nuvarande eller planerade uppgifter.