Hälsoplan

Vid hälsoundersökningarna undersöks arbetstagarnas hälsotillstånd samt deras arbets- och funktionsförmåga. Hälsoundersökningar utförs inom företagshälsovården utifrån både arbetsgivarens och arbetstagarens behov.

Vid hälsoundersökningarna undersöks arbetstagarnas hälsotillstånd samt deras arbets- och funktionsförmåga. Hälsoundersökningar utförs inom företagshälsovården utifrån både arbetsgivarens och arbetstagarens behov. 

I samband med företagshälsovårdens hälsoundersökning upprättar man tillsammans med arbetstagaren en personlig hälsoplan för stödjande av arbetsförmågan. Syftet med planen är att hjälpa den anställde att förstå sin egen situation, att hitta metoder att främja arbetsförmågan och klara arbetet samt att förebygga arbetsoförmåga.  

Utgångspunkten är arbetstagarens bedömning av sin egen situation och sina behov, som diskuteras med en yrkesutbildad person inom företagshälsovården. En yrkesutbildad person inom företagshälsovården hjälper den anställde att identifiera de viktigaste risk- och skyddsfaktorerna för hälsan och arbetsförmågan.  

Följande faktorer granskas  

  • arbete  

  • hälsa  

  • levnadsvanor   

  • livssituation.  

Utifrån behoven ställer arbetstagaren upp mål som han eller hon förbinder sig till och strävar efter att uppnå tillsammans med företagshälsovården. Målen måste vara så realistiska att de är genomförbara och så konkreta att det är möjligt att följa upp dem.  

Nästa steg är att gemensamt komma överens om metoderna för att uppnå målen. När det gäller metoder är det bra att ställa följande frågor:  

  • Vad kan jag göra för min egen hälsa och arbetsförmåga?  

  • Vad kan man göra på arbetsplatsen?  

  • Vad kan företagshälsovården göra?  

Den skriftliga planen är ett gemensamt redskap för arbetstagaren och företagshälsovården. I den antecknas behov, mål, överenskomna åtgärder och vem som genomför dem, tidsplanen och hur planen följs upp.  

Hälsoplanen registreras i företagshälsovårdens patientdatasystem och ges till arbetstagaren. Uppföljningen av planen sker tillsammans enligt överenskomna intervall, på avtalat sätt.