Hälsoundersökningar i arbeten som ställer särskilda krav på hälsan

Vissa arbeten kan också ställa krav på arbetstagarens hälsa. Till exempel rökdykare som verkar inom brand- och räddningsväsendet förutsätts ha en god fysisk och psykisk funktionsförmåga.

I vissa arbetsuppgifter, såsom trafikyrken och sprängningsarbeten, har den behöriga myndigheten fastställt minimikrav för hälsotillståndet och tillsynen över kraven. Den allmänna trenden under de senaste åren har dock gått mot färre myndighetsbeordrade undersökningar och minskad myndighetstillsyn. Till exempel har uppföljningen av körhälsan överförts till alla vårdkontakter inom hälsovården. Tillsynen befriar inte yrkestrafikidkare från det ovan nämnda ansvaret enligt arbetarskyddslagen. 

Behovsbedömning

Behovet av hälsoundersökning grundar sig på en konstaterad särskild risk för olycksfall i arbetet eller i arbetsförhållandena. I detta fall ingår det i riskhanteringen att endast lämpliga personer väljs ut för uppgiften.  

Utifrån riskanalysen kan särskilda krav fastställas för den anställdes hälsotillstånd eller andra egenskaper (såsom till exempel synförmåga). Bedömningen av dessa särskilda krav baseras på en riskbedömning av arbetsplatsen och arbetsmiljön. Därmed måste man också kunna motivera alla särskilda krav på hälsotillstånd eller till exempel sinnen.  

Bedömningen av de hälsomässiga kraven kan ofta grundas på motsvarande minimikrav som fastställts av myndigheterna. Kravnivån kan höjas om riskanalysen av arbetsmiljön visar att detta är nödvändigt. Den högre kravnivån fastställs av företagshälsovården i samråd med arbetsgivaren. Särskilt höga risknivåer kan förekomma till exempel inom passagerartrafik och tunga transporter, om skiftarbetet ställer extra höga krav på arbetstagarens vakenhet.  

Arbetsgivaren ansvarar också för trafiksäkerheten på slutna fabriksområden, där myndighetens föreskrifter om ban- och vägtrafik inte gäller. Minimikraven på förarnas hälsotillstånd måste alltid iakttas om säkerhetsmiljön så kräver.    

Första hälsoundersökningen

Den första hälsoundersökningen bör utföras innan arbete som medför särskild risk för olycksfall inleds. När kraven på hälsotillstånd gäller en specifik uppgift och arbetstagaren inte uppfyller kraven, bör man beakta att arbetstagaren fortfarande kan delta i sådana arbetsuppgifter där det inte ställs några särskilda krav på hälsotillståndet. 

Periodiska undersökningar

Periodiska undersökningar utförs vanligtvis med 1–3 års intervall. Uppföljningsintervallet fastställs i samband med hälsoundersökningen och påverkas av innehållet i undersökningarna. Hälsoundersökning utförs också i samband med sjukdomsskeden, till exempel efter en längre arbetsoförmåga samt om arbetstagarens hälsotillstånd och arbetsförmåga så förutsätter.  

Vid olyckor och tillbud är det alltid nödvändigt att bedöma om hälsorelaterade faktorer har samband med händelsen.

Målsättningar

Hälsoundersökningarna och tillhörande lämplighetsbedömningar är en del av riskhanteringen i arbetet och arbetsmiljön. Målsättningen kan vara att skydda anställda, kunder och ibland arbetsplatsens processer eller material. Vid myndighetsföreskrivna kontroller, såsom Traficoms körhälsoundersökningar, bedöms i princip om kraven på körhälsa uppfylls. Den hälsoundersökning som utförs av företagshälsovården syftar inte bara till att bedöma och övervaka lämpligheten, utan även till att till exempel förebygga riskfaktorer som hotar körhälsan och tidig upptäckt av potentiella problem, samt till att tillhandahålla information, råd och vägledning.  

Utlåtande om hälsoundersökning i arbete som ställer särskilda krav på hälsan

Utlåtandet om hälsoundersökning i arbete som ställer särskilda krav på hälsan ges i regel av företagsläkaren. I utlåtandet anges lämpligheten och giltighetstiden. Bedömningen av lämplighet anges i utlåtandet på skalan lämplig/lämplig med förbehåll/olämplig. Om arbetstagaren på grund av sitt hälsotillstånd är lämplig med förbehåll för det aktuella arbetet, ska dessa begränsningar och utlåtandets giltighetstid anges i utlåtandet. Det får inte innehålla information om arbetstagarens hälsotillstånd.  

Utlåtandet om arbetstagarens hälsomässiga lämplighet för arbete som ställer särskilda krav på hälsan ges till arbetstagaren för inlämning till arbetsgivaren. Arbetstagaren bör vid behov och gärna skriftligen informeras om exempelvis nödvändiga tilläggsundersökningar i samband med nästa hälsoundersökning eller om behovet av vård eller uppföljning. Om hälsokraven inte uppfylls ska den berörda personen ges en motivering till det negativa beslutet.