Monimuotoisuus ja inklusiivisuus asiantuntijaorganisaatiossa -opas

Monimuotoisuus- ja inkluusiotyö nivoutuu työnantajan velvollisuuksiin edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa työpaikalla. Työnantajan on suunnitelmallisesti edistettävä sukupuolten tasa-arvoa ja työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä kehittämällä työtapoja ja työoloja.
Monimuotoisuus ja iklusiivisuus asiantuntijaorganisaatiossa -opas on tukena tässä monimuotoisuustyössä. 
-
-

Mitä on monimuotoisuus?

Henkilöstön monimuotoisuudella tai diversiteetillä tarkoitetaan työntekijöiden keskinäistä erilaisuutta muun muassa iän, sukupuolen, etnisen tai kansallisen taustan, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen, perhetilanteen, vammaisuuden, terveydentilan, työkyvyn, neurodiversiteetin, koulutustaustan, arvojen ja persoonallisuuden osalta.

Mitä on inklusiivisuus?

Inklusiivisuudella tarkoitetaan yhdenvertaista ja syrjimätöntä sekä kaikkia osallistavaa ja mukaan ottavaa toimintatapaa. Monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa.

Mitä on monimuotoisuus- ja inkluusiotyö?

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa työpaikalla. Käytännössä se tarkoittaa työtapojen ja työolojen kehittämistä sellaisiksi, että ne edistävät työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä. Monimuotoisuus ja inklusiivisuus asiantuntijaorganisaatiossa -opas on asiantuntijaorganisaatioiden tukena  tässä monimuotoisuustyössä. 

Organisaation inklusiivisuuden kehittämisen keinot riippuvat monesta tekijästä, kuten organisaation koosta ja kansainvälisyyden asteesta. Kaikki keinot eivät suoraan sovi jokaiselle organisaatiolle. Kaikki organisaatiot voivat kuitenkin kehittää inklusiivisuuttaan ja hyödyntää oppaassa annettuja ohjeita soveltuvin osin.

Opas on käännetty myös ruotsiksi ja englanniksi.

Opas on tehty vuonna 2022 Euroopan sosiaalirahaston tukemassa Moninaisesti parempi – nostetta maahanmuuttajataustaisten naisten asiantuntijauriin -hankkeessa (2019–2022). Hanke on toteutettu yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.