Laivaväen lääkärintarkastukset

Merenkulkualalla ammatilliset pätevyys- ja terveysvaatimukset on määritelty tavanomaista tarkemmin kansainvälisin sopimuksin ja kansallisella lainsäädännöllä. Yksityiskohtaiset vaatimukset eri maissa vaihtelevat jonkin verran maan yleisestä terveydenhuollon vaatimustasosta ja järjestelmästä riippuen, mutta perusvaatimukset ovat samat. Tavoitteena on yleisesti meriturvallisuus.
Henkilönsuojaimiin pukeutunut laivatyöntekijä nostaa köyttä laivassa.

Erityislaatuisen toimintaympäristön vuoksi merenkulkualan ammateissa asetetaan terveydelle ja suorituskyvylle erityisvaatimuksia. Ne johtuvat itse työtehtävistä, työn organisaatiosta, työ- ja asuinympäristön luonteenpiirteistä sekä mahdollisista erikoistilanteista.

Merimieslääkärijärjestelmä

Merimieslääkärijärjestelmällä pyritään siihen, että tarkastuksia suorittava lääkäri tuntee merenkulun terveydelliset vaatimukset ja erityispiirteet. 1.7.2018 voimaan tulleen liikennepalvelulain II-vaiheen myötä merimieslääkäreiden hyväksyntä siirtyi Valviralta Liikenne- ja viestintävirastolle (Traficom). Liikennepalvelulain mukaan Traficom voi hakemuksesta hyväksyä merimieslääkäriksi enintään viideksi vuodeksi laivaväen lääkärintarkastusten tekemistä ja liikennekelpoisuuden arviointia varten. Merimieslääkärin hyväksynnän ehtona on, että hakija on Suomessa laillistettu lääkäri, joka on saanut tehtävään soveltuvan erikoislääkärin oikeudet ja jonka oikeuksia toimia lääkärin ammatissa ei ole rajoitettu sellaisella tavalla, joka rajoittaa toimimista merimieslääkärinä. Lisäksi hakijan tulee olla Suomessa suorittanut koulutuksen merialan työolosuhteista ja terveysvaatimuksista.

Traficom pitää luetteloa hyväksytyistä merimieslääkäreistä.

Siirry Traficomin luetteloon

Merimieslääkärin hyväksynnän uudistaminen edellyttää, että merimieslääkäri on asianmukaisesti ylläpitänyt osaamistaan tekemällä riittävästi laivaväenlääkärintarkastuksia ja osallistumalla ammattitaitoa ylläpitävään merimieslääkäreiden täydennyskoulutukseen. Tarkempaa tietoa merimieslääkäreiden pätevyysvaatimuksista ja hyväksynnän hakemisesta löytyy Traficomin sivuilta.

Tutustu pätevyysvaatimuksiin ja hyväksynnän hakemiseen

Laivaväen lääkärintarkastuksen tavoitteet

Laivaväen lääkärintarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että merenkulkuammateissa työskentelevät henkilöt kykenevät terveydentilansa puolesta suoriutumaan ammatin edellyttämistä tehtävistä vaarantamatta meriturvallisuutta tai omaa tai muiden aluksella työskentelevien turvallisuutta. Lääkärintarkastuksen välillisenä tavoitteena on pyrkiä varmistamaan se, että ammattiin soveltumattomat henkilöt eivät lähtisi merille tai kouluttautuisi ammattiin, jossa eivät kuitenkaan voisi toimia.

Lääkärintarkastuksen eräänä tavoitteena on myös se, että jokainen aluksella työssä oleva tai alukselle työhön otettava pystyy terveytensä puolesta mahdollisissa poikkeustilanteissa suoriutumaan tehtävistään ja velvoitteistaan sekä huolehtimaan itsestään. Lääkärintarkastuksen tavoitteena on myös ennaltaehkäistä sairaanhoidon tarvetta aluksella. Henkilöt, joiden sairauden voidaan olettaa pahentuvan aluksella tai joiden sairauteen saattaa liittyä hoitoa vaativia äkillisiä kohtauksia, tulisi tunnistaa, koska aluksen rajoitetuissa hoito-oloissa heille ei pystytä turvaamaan riittävää hoitoa.

Laivaväen lääkärintarkastuksista annetussa laissa (117/2010) on lueteltu ne terveydelliset vaatimukset, jotka työntekijän tulee täyttää soveltuakseen laivatyöhön. Vaatimukset koskevat fyysistä ja psyykkistä terveyttä, näkö- ja kuulokykyä, sairauksia sekä erikseen alle 18-vuotiaiden nuorten osalta sitä, ettei työ ole heidän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselleen haitallista.

Laivaväen lääkärintarkastukset

Laivaväen lääkärintarkastuksista annetussa laissa merimiehelle suoritettaviksi säädetyt lääkärintarkastukset ovat alkutarkastus ja uusintatarkastukset. Alkutarkastus suoritetaan henkilölle vain kerran. Muut myöhemmät tarkastukset ovat uusintatarkastuksia. Alkutarkastuksen avulla tapahtuu terveydentilan ja palvelukelpoisuuden perusselvitys ja sen jälkeen suoritettavilla uusintatarkastuksilla terveydentilan ja palvelukelpoisuuden seuranta. Ulkomaanliikenteen alkutarkastukset ja merenkulkualan opintoihin hakeutuvien tarkastukset on keskitetty merimiesterveyskeskuksiin.

Alku- ja uusintatarkastuksien tavoitteena ei ole löytää tarkastettavien joukosta soveliaimmat, vaan karsia tarkastettavien joukosta merenkulkuammattiin soveltumattomat henkilöt. Merimiehen säännölliset lääkärintarkastukset muodostavat myös hyvän tilaisuuden arvioida ja vaikuttaa merenkulkijan yleiseen terveyteen ja työhyvinvointiin liittyviä asioihin. Tällaisia osioita voivat olla esimerkiksi yleisen työkyvyn arviointi Työkykyindeksin avulla. Alkoholin käytön riskit -kyselyllä voidaan tukea merenkulkijan raittiusmyönteisyyttä. Kansi- ja vahtitehtävissä toimivien vireydentilaa ja väsymystaipumusta voidaan arvioida uneliaisuuskyselyn ja vireystilaa selvittävän haastattelun avulla. Mikäli mahdollista merimiehen säännöllisiin tarkastuksiin kannattaa lisätä määräajoin hänen yleistä terveydentilaansa kuvaavia laboratoriokokeita, kuten esimerkiksi veren rasvojen ja sokerin mittaukset, joskus myös maksan toimintakokeiden arviointi voi olla paikallaan. Myös fyysisen toimintakyvyn arviointia täydentäviä kuntotestejä on hyvä harkita oikea-aikaisten työ- ja toimintakyvyn tukitoimien toteuttamiseksi.

Lääkärintarkastus suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman kaavan mukaisesti. Yksityiskohtaiset ohjeet tarkastuksen suorittamiseen löytyvät Laivaväen lääkärintarkastusoppaan luvusta 9: Lomakkeen täyttöohjeet. Laivaväeltä vaadittavasta näkö-, värienerotus- ja kuulokyvystä säädetään STM:n asetuksessa 795/2013. Tarkastettava henkilö toimittaa lääkärintarkastuslausunnon varustamolle tai laivanisännälle. Merenkulun pätevyyskirjoja haettaessa tulee laivaväen lääkärintodistus toimittaa Traficomiin hakemuksen liitteenä.

ILO:n ja IMO:n ohjeet merenkulkijoiden lääkärintarkastuksista

Alkoholin käytön riskit – AUDIT (päihdelinkki.fi)

Uneliaisuuskysely – Epworth Sleepiness Scale, ESS (uniapnea.fi)

STOP-Bang-kysely uniapneataudin seulontaan 

Terveydellisen soveltuvuuden arviointi laivatyöhön

Ohjeita terveydellisen soveltuvuuden arviointiin löytyy STM: laivaväen lääkärintarkastusohjeista luvuista 5, 6 ja 7 (yleiset terveydelliset vaatimukset, aistitutkimusten ohjeet, riskinarviointi ja lääkitysten huomiointi laivatyössä). Lisäksi yksityiskohtaisempia laivatyökelpoisuuteen vaikuttavia sairauksia käsitteleviä ohjeita on kuvattuna Laivaväen lääkärintarkastusten tautiryhmäkohtaisissa soveltamisohjeissa.

Laivaväen lääkärintarkastustodistusten jäljennökset tulee lähettää osoitteeseen:

Työterveyslaitos

Työlääketieteen klinikka /Arkisto

PL 40

00032 TYÖTERVEYSLAITOS

Poikkeuslupamenettely laivatyöhön

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) voi hakemuksesta antaa luvan

 1. erityisen painavasta syystä henkilön ottamisen työhön alukselle huolimatta siitä, ettei häntä alkutarkastuksessa ole todettu työhön soveltuvaksi; tai
 2. erityisestä syystä henkilön jatkaa työtä aluksella huolimatta siitä, ettei häntä uusintatarkastuksessa ole todettu soveltuvaksi tekemään työtä aluksella.

Ennen poikkeuslupa-asian ratkaisemista Traficomin on pyydettävä lausunto hakijan terveydentilasta Työterveyslaitokselta. Poikkeuslupahakemusta käsitellessään Traficom ei ota kantaa poikkeusluvan hakijan ammatilliseen työkykyyn, jonka arviointi kuuluu hoitavalle lääkärille tai työterveyshuollolle, vaan arvioinnin pääpaino on merenkulun turvallisuuden varmistamisessa. Poikkeuslupamenettelyllä ei voida muuttaa henkilön terveydellistä soveltuvuutta tiettyihin hätätilannetehtäviin.

Merenkulkijan tulee itse tehdä poikkeuslupahakemus, joka tehdään tähän tarkoitetulla Poikkeuslupahakemus meripalvelun aloittamiseksi tai jatkamiseksi -lomakkeella. Lomake on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Tarkastavan lääkärin tulee selvittää henkilölle, miten poikkeuslupaa haetaan ja mitä asiapapereita hakemukseen tulisi liittää henkilötietojen lisäksi:

 • täydellinen enintään 3 kk vanha laivaväen lääkärintarkastustodistus
 • sairauskertomukset ja lääkärinlausunnot sairauksista ja niiden tuore tilakuvaus
 • selvitys alustoimesta tai pätevyyskirjasta, jota varten poikkeuslupaa haetaan
 • mahdollinen selvitys liikennöintialueesta, työ- ja pelastustehtävistä aluksella ja

  työantajan lausunto
 • mahdolliset muut selvitykset, joilla on merkitystä poikkeuslupa-asiaa ratkaistaessa
 • esimerkiksi sepelvaltimotautipotilaan hakemuksesta tulisi käydä ilmi sairauden nykytila, hoito ja ennuste, riskitekijöiden hoito, toimintakyvyn kuvaus sekä suorituskyky polkupyöräergometriatestauksessa MET-arvona
 • sairausryhmäkohtaisia ohjeita tarvittavista lisäselvityksistä on kuvattuna tautiryhmäkohtaisissa soveltamisohjeissa ja aistipuutosten osalta STM:n laivaväen lääkärintarkastusohjeissa

Yksityiskohtaisempia ohjeita poikkeuslupahakemukseen liitettävistä lisäselvityksistä löydät alta ladattavasta tarkastuslistasta:

Jos Traficom ei myönnä poikkeuslupaa, on hakijalla oikeus valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Merenkulkijan velvollisuus ilmoittaa terveydentilamuutoksista

Liikennepalvelulain mukaan myös merenkulkijalla itsellään on velvollisuus ilmoittaa laivatyökelpoisuuteen vaikuttavista terveydentilamuutoksista (liikennepalvelulain 198 § 2 mom.): henkilöluvan hakijan ja haltijan on ilmoitettava Traficomille tietoonsa tulleista seikoista, jotka vaikuttavat hänen kelpoisuuteensa. Henkilöluvan hakijan on ilmoitettava myös merimieslääkäreille ja työantajalle, jos terveydentilamuutos vaikuttaa edellytyksiin hoitaa tehtäviä.

Muut tarkastukset merityössä

Merityö on lähes poikkeuksetta erityisen sairastumisvaaran aiheuttavaa altistetyötä ja edellyttää näin ollen työterveyshuollon toimesta tehtäviä alku- ja määräaikaistarkastuksia. Samoin laivatyöhön voi sisältyä työstä aiheutuvien, terveydentilaan kohdistuvien vaatimusten vuoksi lakisääteistä terveystarkastustarvetta työntekijän työ- tai toimintakyvyn selvittämiseksi (työterveyshuoltolaki 1383/2001 13 §). Työterveyshuolloissa nämä olisi suositeltavaa yhdistää laivaväenlääkärintarkastusten yhteyteen. Näissä tarkastuksissa arvioidaan työkykyä ja terveydentilaa koko työuran osalta kun laivaväen lääkärintarkastuksessa arviointi keskittyy pitkälti seuraavaan kahteen vuoteen. Laivatyössä erityistä sairastumisen vaara sisältäviä tekijöitä voivat olla esimerkiksi normaalista poikkeavat työvuorot ja yötyö, melutyö, poikkeavat lämpöolot (kuuma, kylmä), mahdollista terveydellistä vaaraa aiheuttavien kemikaalien käsittely, erityinen tapaturmavaara, psykososiaalinen kuormitus. Eritysitä sairastumisen vaaraa aiheuttavat työt tulee kartoittaa työpaikan riskinarvioinnilla ja tämän pohjalta tehdyllä työterveyshuollon työpaikkaselvityksellä. Työpaikkaselvitykseen perustuen määritetään tarvittavat terveystarkastukset.

Merenkulun hätätilannetehtävät ja fyysinen toimintakyky

Laivalla jokaisen työntekijän tulee pystyä pelastautumaan ja toimimaan poikkeustilanteissa esimeriksi karilleajossa tai tulipalossa. Tämä edellyttää, että työntekijällä on sellainen terveydentila ja toimintakyky, että hän kykenee suoriutumaan hätätilannetehtävistä.

Merenkulkualalla ei ole yhteisesti sovittuja poikkeustilannetehtävistä suoriutumista arvioivia tarkastusmenetelmiä kuten palo- ja pelastusalalla, vaikka muun muassa laivan savusukeltajat joutuvat hätätilanteessa eritäin haastaviin olosuhteisiin.

Seafit-tutkimuksen avulla saatiin uutta tietoa merenkulun hätätilannetehtävien fyysisestä kuormittavuudesta. Samalla arvioitiin merenkulkijoille soveltuvaa kuntotestausta sekä meriturvallisuuden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi että merenkulkijoiden oman terveyden ja toimintakyvyn varmistamiseksi ja edistämiseksi.

Tutkimuksen suosituksia voidaan soveltaa terveystarkastuskäytäntöjen kehittämisessä sekä oikea-aikaisen kuntoutuksen ja työssä selviytymisen tukemisessa. Lue lisää Työterveyslaitoksen julkaisusta:

SeaFit – Merenkulun hätätilannetehtävien kuormittavuus ja merenkulkijoiden fyysisen toimintakyvyn arviointi

Uusi laivasairaanhoidon käsikirja

Laivasairaanhoidon käsikirjan tavoitteena on auttaa ja tukea merenkulkijoita, joiden tehtävänä on vastata laivalla annettavasta sairaanhoidosta.

Käytännönläheisessä kirjassa annetaan ohjeita tapaturmien ja sairastumisten varalle huomioiden laivan rajalliset tutkimus- ja hoitomahdollisuudet.

Kirja opastaa, miten oireiden ja löydösten perusteella on parasta menetellä ja milloin kysyä neuvoa lääkäriltä. Kirjaa on saatavilla Duodecimin verkkokaupasta.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Päivi Miilunpalo

Päivi Miilunpalo

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
paivi.miilunpalo [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7529
Susanna Visuri

Susanna Visuri

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
Susanna.Visuri [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7548
Heidi Lindfors

Heidi Lindfors

erikoislääkäri
Sähköpostiosoite
heidi.lindfors [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3132

Avainsanat