Suojainten valinta ja käyttö

Henkilönsuojainten asianmukainen käyttö vähentää työssä haittaa tai vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumista ja estää uusien ammattitautitapausten syntymistä. Suojainten oikeanlainen käyttö on mahdollista oikeanlaisen valinnan, käyttösuunnitelman ja -koulutuksen avulla.

Ohjelista suojainten valintaan ja käyttöön työpaikalla

 • Tee suojainvalinta työpaikan riskinarvioinnin perusteella.  
 • Varmista suojainten oikeanlainen suojaustaso.  
 • Tarkista suojainten käytettävyys ja toimivuus työtehtävässä myös muiden suojainten kanssa.  
 • Valitse CE-merkitty ja tyyppihyväksytty henkilönsuojain.  
 • Ohjeista suojainten käyttö ja huolto työpaikalla ja työpisteissä.  
 • Valitse työpaikan suojaimista vastaava henkilö. 

Työpaikan riskinarviointi

Työnantajan pitää tehdä työpaikalla riskinarviointi yhteistyössä työntekijöiden, asiantuntijoiden, työsuojelu- ja työterveyshenkilöstön kanssa. Jos työn riskejä ei voida poistaa muutoin, työntekijöiden tulee käyttää suojaimia. Tarvittavat suojaimet valitaan riskinarvioinnin perusteella. Riskinarviointi tehdään työtehtäväkohtaisesti. Suojainten valinnassa on tärkeää ottaa huomioon työn, työympäristön ja työntekijöiden vaatimukset. 

Suojaintyypit

 • hengityksensuojaimet  
 • jalkineet  
 • kuulonsuojaimet  
 • liukuesteet  
 • moottoripyöräilijoiden varusteet  
 • silmien ja kasvojensuojaimet  
 • sukelluspuvut  
 • suojakäsineet  
 • suojavaatetus  
 • pelastusliivit ja kelluntapukineet  
 • putoamissuojaimet  
 • päänsuojaimet   

Suojainten käyttö ja koulutus

On tärkeää suunnitella ja antaa ohjeistus suojainten käytöstä työpaikalla. Työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöille suojainkoulutusta. Suojainten käyttöä tulee valvoa, jotta altistumista työssä voidaan vähentää ja näin ollen estää ammattitautien syntyminen.

Suojainten huolto ja säilytys

Toimivan suojainhuollon avulla voi varmistaa suojaimien oikeanlaisen säilytyksen. Huolto ja säilytys on hyvä toteuttaa valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Myös työterveyshuolto opastaa suojainten käytössä

Työterveyshuollon on tärkeää antaa tietoa suojainten käytöstä työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten yhteydessä. Työn haitoilta ja vaaroilta suojaavat vain työhön sopivat ja oikein käytetyt henkilönsuojaimet. Altistumisen vähentämiseksi työpaikoilla joudutaan käyttämään suojaimia. Suojainten oikeanlainen valinta ja käyttö edellyttää suojainten sopivuuden varmistamista, työntekijöille annettavia ohjeita ja koulutusta. On tärkeää seurata suojainten tehokkuutta sekä niiden mahdollisesti aiheuttamia haittoja. 

Työn haitoilta ja vaaroilta suojaavat vain työhön sopivat ja oikein käytetyt henkilönsuojaimet.

Valtioneuvoston asetus 427/2021 henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä määrittelee, että suojainten valinnan pitää perustua työpaikan vaarojen kartoitukseen ja riskinarviointiin. Työpaikkojen suojainasioista vastaavilla henkilöillä ja suojainten toimittajilla tulee olla hyvät tiedot suojaimista. EU:n työsuojelun puitedirektiivi edellyttää, että työpaikkojen hankkimat työsuojeluun liittyvät palvelut ovat päteviä. Suojainten valinta, käyttö ja huolto tulee hoitua vaivatta ja oikein.  

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Jos työn vaara- tai haittatekijöitä ei pystytä poistamaan teknisin toimenpitein on käyttöön otettava vähemmän haitalliset työmenetelmät tai työnantajan on hankittava ja annettava työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet altistumisen vähentämiseksi.