Ögon- och ansiktsskydd

Ögon- och ansiktsskydd skyddar mot ögon- och ansiktsskador. Ögonen och ansiktet måste skyddas mot olika ångor, lösningsmedel, flygande partiklar, gaser, gnistor, metall- och trädamm samt vätskestänk. Det finns separata skydd mot ultraviolett och infraröd stålning, laserstrålning samt ljusbåge.

Typer av skyddsutrustning

 • Ögonskydd med bågar
 • Korgglasögon
 • Ansiktsskydd: visir, svetsmask och skyddshuva

Val och användning

Ögonskydd väljs enligt riskerna i arbetet med beaktande av synskärpan som krävs i arbetsuppgiften samt användarens individuella egenskaper. Vid behov ska ögonskyddet utrustas med optiskt korrigerande linser. Den optiska korrigeringen bör tillåta användning av skyddsutrustningen utan att behöva avlägsna den när arbetsuppgiften slutförts och när man går från en plats till en annan på arbetsplatsen. Användbarheten säkerställs genom att prova ut skyddsutrustningen individuellt.

Det är viktigt att ögonskyddet sitter så tätt som möjligt mot ansiktet. Ögonskyddet bör skydda mot gnistor, stänk, splitter eller flygande partiklar som kommer från sidorna, uppifrån eller nedifrån.

Gnistor, stänk, splitter eller flygande partiklar kan orsaka allvarliga ögonolyckor. Om de hamnar i ögat kan de orsaka besvärliga och bestående ögonskador. Använd ordentliga CE-märkta skyddsglasögon.

Märkning och standarder

Skyddsglasögon har CE-märkning och standardförkortningen EN 166. Det finns olika slags ögonskydd och märkningen anger deras skyddsklass.

 • SFS-EN 166 Ögonskydd. Fordringar och specifikationer
 • SFS-EN 169 Ögonskydd – Filter vid svetsning och besläktade förfaranden. Fordringar på transmittans
 • SFS-EN 170 Ögonskydd – Filter mot ultraviolett strålning. Fordringar på transmittans
 • SFS-EN 171 Ögonskydd – Filter mot infraröd strålning. Fordringar på transmittans
 • SFS-EN 172 Ögonskydd – Solglasögon för yrkesarbete
 • SFS-EN 175 Personligt skydd – Ögon- och ansiktsskydd vid svetsning och likartat arbete
 • SFS-EN 379 Ögonskydd – Automatiska svetsfilter
 • SFS-EN 207 Ögonskydd – Filter mot laserstrålning
 • SFS-EN 208 Ögonskydd – Filter för användning under justering av lasrar och lasersystem
 • SFS-EN 1836 Ögonskydd – Solglasögon och solskyddsfilter för allmänt bruk
 • SFS-EN 13178 Ögonskydd – Ögon- och ansiktsskydd för snöskoteråkare

Svetsskydd samt ögon- och ansiktsskydd

Vid svetsning måste ögonen och ansiktet skyddas mot ultraviolett (UV) och infraröd strålning, starkt ljus, stänk, damm, ångor, droppar och splitter. Det är viktigt att skydda hela ansiktsområdet genom att använda svetsmask eller automatisk svetshjälm. Filtret i svetsmasken ska vara godkänt för svetsning.

De automatiska svetsfiltren har olika funktioner. Filtren som skyddar mot strålning mörknar automatiskt när svetsbågen tänds. Ett fläktassisterande andningsskydd kan anslutas till svetsmasken eller så kan frisk luft tillföras med en slang kopplad till tryckluftsnätet.

Val

Klargör först om du behöver ett brett synfält i arbetet eller om det räcker med ett smalt, skyddsglasens användbarhet tillsammans med egna glasögon eller linser, den använda arbetsmetoden och arbetsställningarna. Faktorer som påverkar valet är svetsarens avstånd från lågan eller ljusbågen samt den använda svetsmetoden, såsom bågsvetsning, gassvetsning eller skärbränning.

Bågsvetsning. Välj en svetsmask med fläkt. Du behöver skydd mot följande olägenheter: UV-strålning, IR-strålning, bländning, ångor, stänk, gnistor och flygande partiklar.

Gassvetsning och skärbränning. Välj skyddsutrustning av maskmodell. Den skyddar mot följande olägenheter: bländning, strålning, stänk, gnistor och flygande partiklar.

Filter

Ett svetsfilter är ett specialfilter som skyddar mot starkt ljus, det vill säga bländning, och minskar ultraviolett och infraröd strålning. Filtrets täthetsgrad klassas med siffrorna 1,2–16. Täthetsgraden väljs enligt strömstyrkan (A, ampere) som används vid svetsningen.

Svetsare drabbas ofta av ögonolyckor orsakade av gnistor. Svetsning kan även orsaka ögonirritation. Förebygg olyckor och onödig irritation genom att använda svetsmask även när du tittar på en annan person som svetsar! Det är viktigt att skydda sig mot strålning som kommer från utomstående eller andra arbetare i samma arbetsutrymme. Vi rekommenderar användning av svetsdraperi eller ögonskydd med svetsfilter.

Märkning

Svetsmasker och filter har följande separata märkningar:

Ramar och masker

 1. tillverkarens namn eller identifiering
 2. standardens nummer
 3. slagtålighet:

  A = skyddar mot snabbt flygande partiklar med stor kraft

  B = skyddar mot snabbt flygande partiklar med mellanstor kraft

  C = skyddar mot snabbt flygande partiklar med liten kraft

  T = slagtålighet i extrema temperaturer (märkning AT, BT eller FT)
 4. CE-märkning

Filter

 1.  filtrets täthetsgrad som klassas på skalan 1,2–16. Täthetsgraden 16 är mörkast och 1,2 ljusast. Ju mörkare filter desto mindre strålning släpper det igenom.
 2. tillverkarens namn eller identifiering
 3. optisk klass med siffrorna 1–3. Klass 1 är bäst, skyddsutrustning av klass 3 rekommenderas inte för kontinuerlig användning.
 4. mekanisk hållfasthet = bokstavsmärkning S, A, B, F:

  S = ökad hållfasthet

  A = skyddar mot snabbt flygande partiklar med stor kraft

  B = skyddar mot snabbt flygande partiklar med mellanstor kraft

  C = skyddar mot snabbt flygande partiklar med liten kraft
 5. resistens mot ytskador av finkorniga partiklar = bokstaven K
 6. resistens mot imma= bokstaven N
 7. CE-märkning

Underhåll

Kom ihåg att rengöra filtret enligt bruksanvisningen och kontrollera det regelbundet. Kontrollera visuellt att masken eller filtret inte har några sprickor.

Standarder

EN 166 Ögonskydd – Fordringar och specifikationer

EN 167 Ögonskydd – Optiska provningsmetoder

EN 168 Ögonskydd – Mekaniska provningsmetoder

EN 169 Ögonskydd – Filter vid svetsning och besläktade förfaranden

EN 175 Personligt skydd – Ögon- och ansiktsskydd vid svetsning och likartat arbete

EN 379 Ögonskydd – Automatiska svetsfilter