Skyddshandskar

Skyddshandskar är avsedda att skydda huden mot olika risker och olägenheter i arbetet. Inom exempelvis industrin sker varje år många handolyckor. Farliga situationer har uppstått även då till exempel handskar eller ärmar har fastnat i roterande anordningar eller maskiner. Det är viktigt att handskens manschett inte stör utförandet av arbetet.

Val och användning av skyddshandskar i arbetet

Skyddshandskar finns i olika modeller och material samt med olika användningsändamål och skyddsnivå. Välj handskar i fingermodell för arbeten som kräver fingerfärdighet. Trefingerhandskar skyddar vid arbeten som kräver mekanisk hållfasthet.

Klargör innan du väljer skyddshandskar

 • riskbedömning på arbetsplatsen
 • risker och olägenheter i arbetsmiljön med tanke på skyddshandskar och skydd av händer
 • användnings- och exponeringstid
 • materialets och modellens skyddsförmåga vid risker och olägenheter i arbetet
 • handskmodellens funktion i arbetet: fingerfärdighet, beröringskänslighet, mekanisk hållfasthet, skydd mot flammor eller heta stänk
 • handskarnas kompatibilitet med annan skyddsutrustning
 • handskmodell som skyddar i arbetet eller arbetsuppgiften och handskens material. Gummi- och plasthandskar: våta arbeten, flytande ämnen, kemikalier eller skydd mot smittsamma sjukdomar. Skinn-, textil- eller kombinationshandskar: mekaniska risker, värme, eld eller kyla.
 • rätt storlek. Kontrollera även att handskarna finns i små och stora storlekar.
 • användarnas individuella egenskaper, eventuella allergier eller överkänslighet
 • materialets hållbarhet och hållbarhet vid förvaring
 • arbetstagarnas synpunkter
 • tvätt och underhåll eller bortskaffande av engångshandskar.

Märkning

I handskens fasta märkning eller förpackning ska följande information anges: CE-märkning, tillverkarens namn eller identifiering, handskens namn eller produktkod, storlek, standardens nummer, symbol som anger risk eller användningsområde, skyddsklasser, infomärke och vid behov utgångsdatum.

Inköp och underhåll

Ordna vid behov provanvändning av utvalda och CE-märkta produkter. Utred handskarnas skyddsförmåga och eventuellt underhåll för att uppskatta användningskostnaden. Ordna insamlingsplatser för och bortföring av engångshandskar och se till att de bortskaffas på ett lämpligt sätt.

Standarder för skyddshandskar

EN 420 Skyddshandskar – Allmänna krav och provningsmetoder
EN 374, 1–3 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer
EN 388 Skyddshandskar mot mekaniska risker
EN 407 Skyddshandskar mot termiska risker (hetta och/eller brand)
EN 421 Skyddshandskar mot joniserande strålning och radioaktiv kontamination
EN 455 Engångshandskar för sjukvård
EN 511 Skyddshandskar mot kyla
EN 659+A1 Skyddshandskar för brandmän
EN 1082, 1–3 Skyddskläder – Handskar och armskydd mot skär och stick av handhållna knivar
EN 12477+A1 Skyddshandskar för svetsare
EN 381 Sågningsskydd
EN 13594 Skyddshandskar för motorcyklister
EN 14328 Skyddskläder – Handskar och armskydd till skydd mot maskindrivna knivar
EN 60903 Utrustning för arbete under spänning – Isolerande handskar
prEN 16350 (utkast) Skyddshandskar – Elektrostatiska egenskaper

Skyddshandskar för svetsare

Skyddshandskar för svetsare skyddar mot smuts, damm, gnistor, flammor och kontaktvärme samt ultraviolett eller UV-strålning. Skyddshandskar skyddar även mot mekaniska skador såsom stick och skärsår. Handskarna bör vara av rätt storlek eftersom för stora handskar hindrar hanteringen av verktyg och arbetsstycken.

I arbetet som plåtslagare-svetsare finns risk för exponering för krom och nickel som orsakar kontakteksem. Även i metallbearbetning är det nödvändigt att använda skyddshandskar.

Handskarna finns i två olika skyddsklasser, A och B. Handskar av klass B är avsedda för arbete som kräver mer fingerfärdighet, såsom TIG-svetsning. Handskar av klass A passar för övrig svetsning. De är tjockare men skyddar bättre mot värme jämfört med handskar av klass B. Handskens märkning: ​​​​​​​

 • standardens nummer EN 12477
 • “flamma”- och “hammare”-symbol
 • CE-märkning
 • klass A eller B
 • handskens storleksnummer
 • tillverkarens identifiering.

Märkning på förpackning

 • “flamma”-symbol
 • standardens nummer EN 12477
 • handskens storleksnummer
 • om handsken skyddar mot mekaniska risker: “hammare”-symbol

Bruksanvisning

 • tillverkarens information om rekommenderat användningsområde
 • I handskar avsedda för bågsvetsning anges att handskarna inte skyddar mot elolyckor orsakade av felaktiga anordningar eller arbete med spänning. Den elektriska resistansen minskar och risken för elolyckor ökar om handskarna är blöta, smutsiga eller svettiga.

Standard

EN 12477 Skyddshandskar för svetsare.

Kemikalieskyddshandskar

Kemikalieskyddshandskar är avsedda att skydda händerna mot olika kemikalier. Det finns skäl att undvika och minska exponeringen för skadliga kemikalier. Det är viktigt att välja kemikalieskyddshandskar av rätt skyddsnivå.

Klargör om handskarnas skyddar mot de kemikalier som används. Flera kemikalier har förmåga att absorberas av handskmaterialet, då de kan exponera huden eller angripa handskmaterialet. Kemikalierna kan tränga igenom handskmaterialet med hjälp av diffusion genom helt material eller små hål. Kemikalierna kan även lösa upp handsken. Det går i allmänhet inte att med blotta ögat se kemikaliernas diffusion genom handsken. En handske som läcker kan fungera som ett omslag som ökar handskens exponering för kemikalier. När du väljer handskar, beakta särskilt mycket skadliga och ofta använda kemikalier.

Val

Välj alltid skyddshandskar utifrån en riskbedömning av arbetet. Klargör först

 • hur du kan minska exponeringen genom lämpliga arbetsmetoder och -verktyg
 • handskarnas livslängd, kemikalier som används tillsammans, nödvändig fingerfärdighet och hur långa handskarna måste vara
 • kemikaliens namn och CAS-nummer i säkerhetsdatabladet
 • de använda kemikaliernas kvalitet och halt, sammansättning och skadlighet
 • kemikaliens genomtränglighetsförmåga och resultat av täthetsprovningar
 • rekommenderat handskmaterial
 • vilka handskar på marknaden som skyddar tillräckligt och hur länge handskarna kan användas i ifrågavarande arbete
 • information om kemikaliehandskarnas effektivitet. Kontrollera uppgifterna i synnerhet gällande kemikalier som lättast tränger igenom handskarna och som är skadligast.

Information om handskarnas genomtränglighet och täthet finns på förpackningen eller i bruksanvisningen. Genomträngligheten är alltid kemikalie- och skyddsmaterialspecifik och den testas med ett genomtränglighets- eller permeationstest. Täthetsprovningen ger information om den högsta sannolikheten för att produktpartiet innehåller handskar med hål. Kontrollera informationen från tillverkaren eller importören om handskarnas märkningar och bruksanvisningar är bristfälliga.

Användning av kemikalieskyddshandskar

 • läs och följ tillverkarens bruksanvisningar
 • minska de nackdelar som användningen av handskar eventuellt orsakar: använd handkräm, ta pauser i arbetet, ta alltid på dig rena handskar på rena händer, använd trikåhandskar under täta skyddshandskar
 • använd alltid handskar om det finns risk för skadlig kemikaliekontakt
 • ta av dig kemikalieskyddshandskarna så att du inte smutsar ned dig själv eller miljön
 • byt handskarna regelbundet mot nya. Mekanisk belastning, kemikalier, strålning samt höga och låga temperaturer kan göra handskmaterialet sprött.
 • kom ihåg att tunna material släpper igenom kemikalier snabbare än tjocka
 • återanvänd inte kemikalieskyddshandskar om du inte vet exakt hur kemikalien reagerar på det valda handskmaterialet och använd en effektiv rengöringsmetod som inte skadar handskarna
 • observera att frätande kemikalier även är frätande på skyddsmaterial
 • observera att handskmaterialen som anges i säkerhetsdatabladen i allmänhet är ganska tjocka, till exempel tjockare än 0,3 mm.

Underhåll och förvaring

 • följ tillverkarens bruksanvisningar
 • förvara handskarna mörkt och i normal rumstemperatur
 • se till att det alltid finns handskar i förrådet
 • långtidsförvara dock inte fler handskar än vad som är nödvändigt
 • observera att många handskmaterial blir spröda med tiden.

Märkning

 • tillverkarens namn och identifiering
 • CE-märkning och det anmälda organets fyrsiffriga identifikation, till exempel 0403
 • standardens nummer EN 374-1 och EN 420
 • kemikalieskyddshandskar har två symboler
 • “info”-symbolen anger att du måste läsa bruksanvisningen före användning.

Bruksanvisning

 • tillverkarens namn och adress
 • handskens namn och produktkod
 • storlek
 • symboler och skyddsklasser
 • standarderna EN 374-1 och EN 420
 • om handsken kan orsaka allergi ska handskens beståndsdelar anges i bruksanvisningen
 • anvisningar om användning och underhåll av handsken.

Särskilt effektiva lösningsmedel samt lågmolekylära akrylater och aminer som orsakar sensibilisering tränger igenom flera handskmaterial. Fasta kemikalier, med undantag av fenoler, och stormolekylära eller småmolekylära kemikalier tränger vanligtvis inte igenom handskarna om de inte har hål eller om kemikalierna inte förstör dem. En kemikalie som snabbt tränger igenom handskmaterialet kan bidra till att andra kemikalier tränger igenom handskarna. Det finns inga skyddshandskar som skyddar mot alla kemikalier.

Standarder

EN 420 Skyddshandskar – Allmänna krav och provningsmetoder
EN 374, 1–3 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer