Hörselskydd

Syftet med hörselskydd är att skydda hörseln mot skadligt buller och att förebygga hörselskador. Hörselskydd ska alltid användas i arbetet om bullernivån överskrider 85 decibel dB(A). Arbetstagaren har dock rätt att få tillgång till hörselskydd om bullernivån överskrider 80 dB(A).

Typer av hörselskydd

 • hörselproppar
 • hörselkåpor
 • nivåberoende hörselskydd
 • hörselskydd med kommunikationsutrustning
 • hörselskydd med radio
 • bullerdämpande hörselskydd

Arbetsgivaren ska beakta följande

 • Om den dagliga bullernivån överskrider 80 dB(A), ska arbetsgivaren skaffa hörselskydd till arbetstagaren.
 • På arbetsplatsen ska områdena där den dagliga bullernivån överskrider 85 dB(A) märkas ut.
 • Om den dagliga bullernivån överskrider 85 dB(A), ska ett bullerbekämpningsprogram upprättas.
 • Om man med tekniska metoder inte kan minska bullerexponeringen till en säker nivå, ska arbetsgivaren skaffa hörselskydd till arbetstagaren och arbetstagaren ska använda den enligt anvisningarna.
 • Arbetstagarnas hörsel ska följas upp inom företagshälsovården.

Val av hörselskydd

För att kunna välja rätt hörselskydd är det viktigt att göra en riskbedömning av vilket slags hörselskydd stör arbetet minst. Hörselskyddets dämpningsnivå väljs efter bullernivån. Klargör först

 • vilken typ av hörselskydd som passar arbetet och nödvändig dämpningsnivå
 • annan skyddsutrustning som används samtidigt
 • skyddets lämplighet och hur det passar användaren
 • behovet av att kommunicera och använda kommunikationsutrustning
 • hur kommunikationen lyckas med hörselskyddet miljöförhållanden, såsom värme och fuktighet.

Korrekt användning av hörselskydd

 • Sätt hörselskyddet på plats enligt tillverkarens anvisningar.
 • Använd hörselskyddet under hela exponeringstiden, det vill säga så länge du exponeras för buller.
 • Hörselskydd ska alltid användas då den dagliga bullerexponeringen överskrider 85 dB(A).

 

Det är viktigt att hörselskyddet är i gott skick och att det sitter rätt. Dämpningen i ett hörselskydd som är i dåligt skick eller som sitter fel kan vara så låg som 5 dB.

Hörselkåpor

 • Placera kåpans tätningsring direkt mot huden.
 • Se till att mössan, skägget, håret eller mösskanten inte hamnar mellan tätningen eftersom detta minskar kåpans effekt.
 • Använd glasögon eller skyddsglasögon med tunn båge tillsammans med hörselkåpor.
 • Använd en absorberande papperskrage på tätningsringen för att minska svettning.
 • Använd hörselproppar om hörselkåporna inte sitter tätt mot huden.

Hörselproppar

Byt engångsproppar mot nya före varje användning. Se till att händerna är rena när du hanterar öronpropparna.

Underhåll, rengöring och förvaring

Följ tillverkarens anvisningar. Underhåll hörselskyddet regelbundet genom att byta ut tätningsringen, det vill säga vadderingen, eftersom den kan bli hård till följd av svett och smuts. Reservdelarna och hörselskyddet ska vara tillverkade av samma tillverkare. Byt formgjutna personliga hörselproppar mot nya vart 3–5:e år beroende på användningsgraden.

Förvara hörselkåporna enligt tillverkarens anvisningar. Förvara hörselskydden separat på en ren och torr plats. Förvara hörselpropparna i deras förvaringsask för att hålla dem rena.

Svetsning och hörselskydd

Den främsta orsaken till yrkessjukdomar hos svetsare är buller. Svetsning medför exponering för kraftig impulsbuller med kortvariga bullertoppar. Du hör inte de skadliga bullertopparna och därför är det viktigt att skydda dig mot impulsbuller. Hörselskador orsakade av impulsbuller är oftare förknippade med tinnitus, d v s ringningar i öronen. Svetsning medför även exponering för kemikalier som är skadliga för hörselorganen. Dessa är kolos (acetylensvetsning), bly och mangan. Svetsutrymmet ska ha god ventilation, då detta skyddar även hörseln.

Hörselskador utvecklas långsamt och de är obotliga. All skyddsutrustning som används på huvudet måste vara kompatibel. Risken för hörselskador ökar vid användning av felaktiga skydd eller om skyddskombinationen inte sitter på plats. Beakta valet av skyddsutrustning i synnerhet om svetsningen sker i trånga utrymmen.

Den främsta orsaken till yrkessjukdomar hos svetsare är buller.

Standarder

 • EN 352-1 Hörselkåpor med hjässbygel
 • EN 352-2 Proppar
 • EN 352-3 Hörselkåpor för hjälmmontage
 • EN 352-4 Nivåberoende hörselkåpor
 • EN 352-5 Hörselkåpor med aktiv bullerdämpning
 • EN 352-6 Hörselkåpor med elektrisk ljudingång
 • EN 352-7 Nivåberoende hörselproppar
 • EN 352-8 Kåpor med ljudåtergivning för underhållningsändamål
 • prEN 352-9 Proppar med säkerhetsrelaterad ljudingång
 • prEN 352-10 Proppar med ljudåtergivning för underhållningsändamål
 • EN 13819 Hörselskydd. Provning. Del 1: Fysikaliska provningsmetoder, Del 2: Akustiska provningsmetoder
 • SFS-EN 458 Rekommendationer för val, användning, skötsel och underhåll