Andningsskydd

Andningsskydd skyddar mot luftföroreningar eller syrebrist. De vanligaste luftföroreningarna är trä- och metalldamm samt kemikalieångor och -gaser. Syrebrist är vanligt i behållare med organiskt material och andra slutna utrymmen samt inom industrier som använder inerta gaser.

Val av andningsskydd

Filtrerande andningsskydd skyddar mot föroreningar i form av gas eller damm. De filtrerar bort luftföroreningarna från inandningsluften, men skyddar inte mot syrebrist. Andningsskydden har en filtrerande halvmask, ansiktsdel (mask, huva eller visir) och filter, antingen med eller utan fläkt.

Andningsapparater tillför luft eller syre med hjälp av en slang eller bärbar behållare. Apparaterna är friskluftsapparater, slangförsedda tryckluftsapparater och bärbara tryckluftsapparater.

Skyddskoefficienten anger skyddsutrustningens effektivitet, det vill säga hur många gånger skyddet minskar föroreningshalten inuti skyddsutrustningen jämfört med den omgivande luften. Informationen ska finnas i skyddsutrustningens bruksanvisning.

Syrebrist

Om syrehalten i den omgivande luften är under 17 procent ska du använda skyddsutrustning där andningsbar luft tillförs med slang eller från en behållare oberoende av den omgivande luften.

Belastning orsakad av skyddsutrustning

Det rekommenderas att filtrerande andningsskydd utan fläkt används högst två timmar per dag.

Välj typ av skyddsutrustning utifrån arbetets riskbedömning. Utred kvaliteten på och halten av luftföroreningarna, skyddseffekten och skyddskoefficienten som krävs av skyddsutrustningen, rörelsefriheten och synfältet som krävs i arbetet, om röstkommunikationen är tillräcklig samt brand- och explosionsrisken.

Du kan även behöva skyddsutrustning mot smittsamma sjukdomar, såsom COVID-19 som orsakas av det nya coronaviruset. Läs anvisningen

Användning av andningsskydd

 • Använd skyddsutrustningen under hela exponeringstiden, även när du går in i och ut ur utrymmet.
 • Använd skyddsutrustningen i sin helhet enligt bruksanvisningen.
 • Modifiera inte skyddsutrustningen och ta inte bort kanttätningen på visiret.
 • Använd endast reservdelar som anges i bruksanvisningen.
 • Kontrollera tätheten genom att placera skyddsutrustningen på ansiktet. Ansiktsdelen ska vara tät och kännas bekväm mot ansiktet.
 • Förvara skyddsutrustningen efter användning på en ren plats och se till att den är i användbart skick.
 • Underhåll och byt filtret regelbundet.
 • Kontrollera med företagshälsovården att skyddsutrustningen är lämplig att använda.

Underhåll och rengöring av andningsskydd

 • Byt en filtrerande halvmask för engångsbruk (märkt med koden “NR”) mot en ny efter varje användning.
 • Följ tillverkarens anvisningar gällande underhållet.
 • Kontrollera andningsapparater och filtrerande andningsskydd efter varje användning (anslutningar, slangar, remmar, filtrets livslängd).
 • Byt filtret regelbundet.
 • Kontrollera att reservdelarna är kompatibla med skyddskombinationen. Reservdelarna ska vara typgodkända av samma tillverkare och ingå i skyddskombinationen.
 • Byt filter omedelbart om lukt eller smak tränger igenom eller andningsmotståndet ökar. Arbetsbelastningen, omgivande temperatur och fukthalt, halten använda ämnen i luften samt filtrets typ och klass påverkar filtrets livslängd.

Förvaring

Följ tillverkarens anvisningar. Det är viktigt att förvara filtren separat på en ren och torr plats utanför exponeringsområdet.

Standarder för andningsskydd

EN 529 Andningsskydd. Rekommendationer för val, användning, skötsel och underhåll

EN 12941 Fläktassisterade filterskydd med hjälm eller huva. Fordringar, provning, märkning

EN 12942 Fläktassisterade filterskydd med helmasker, halvmasker eller kvartsmasker. Fordringar, provning, märkning

EN 14593-1 Andningsskydd – Tryckluftsapparat med behovsstyrt flöde. Del 1: Apparater med helmask

EN 14593-2 Del 2: Apparat med halvmask med övertryck. Fordringar, provning, märkning

EN 14594 Andningsskydd – Tryckluftsapparat med kontinuerligt flöde. Fordringar, provning, märkning

EN 12021 Andningsskydd – Komprimerade gaser för andningsapparater

Våra experter

Erja Mäkelä

Erja Mäkelä

E-post
erja.makela [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2595