Silikos, dvs. stendammlunga

Silikos, dvs. stendammlunga, är en fibrotisk (ökning av bindvävnaden) lungsjukdom som orsakas av kristallin kiseloxid (kvarts).

Förekomst

I Finland exponeras cirka 50 000 arbetstagare för kvarts i sitt arbete. Branscher där betydande exponering förekommer är gruvdrift, betongindustri, glas- och porslinsindustri samt byggnadsindustri. Endast enstaka fall av silikos har konstaterats per år.

Orsaker

Silikos orsakas av kristallin kiseldioxid, eller kvartsdamm, samt i Finland mindre vanligt förekommande tridymit- och kristobalitdamm. Det tar vanligen över tio år för att utveckla silikos vid exponering för kiseloxid. Latenstiden är dock vanligen över tjugo år.  

Med blanddammlunga avses ett tillstånd där kvartsdamm tillsammans med järndamm eller annat oorganiskt damm orsakar lungfibros. Fibrosen är då vanligen oregelbunden till sin struktur. Den knutformade (nodulära) fibrosen kallas också klassisk silikos. Den drabbade har ofta exponerats för både kvarts- och asbestdamm, vilket leder till att sjukdomsbilden för fibrosen kan variera.

Symptom

Silikos orsakar andnöd vid fysisk ansträngning först när sjukdomen har framskridit relativt långt.

Undersökningar

Ifall exponeringen för kvartsdamm är betydande föranleder det ett behov av periodiska hälsoundersökningar  inom företagshälsovården. Silikos kan kliniskt upptäckas som mindre förtätningar i lungröntgenbilden. Patienten är symptomfri i initialfasen. När de enskilda förtätningarna smälter samman till större beslöjningar får patienten luftvägssymptom. Det främsta symptomet är andnöd vid fysisk ansträngning.  

Undersökningar inom den specialiserade sjukvården: Om en företagshälsovårdsläkare misstänker silikos bör hen skriva en remiss till polikliniken för arbetsmedicin vid det lokala universitetscentralsjukhuset eller en poliklinik för arbetsmedicin vid Arbetshälsoinstitutet.

Behandling och prognos

Silikos försämrar andningsfunktionen först när sjukdomen har framskridit relativt långt. Den som har insjuknat i silikos bör i fortsättningen inte arbeta med sådana uppgifter där exponering förekommer, särskilt om den silikotiska processen är aktiv. Åtgärder i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering blir då aktuella, till en början omplacering till arbete utan exponering.  

Sjukpension kan i vissa fall vara befogad, i synnerhet om den totala lungfunktionen har försämrats markant. Silikospatienterna lider ofta samtidigt av kronisk luftrörskatarr (COPD).  

Den som har insjuknat i silikos löper större risk att insjukna i tuberkulos. Tillståndet (silikotuberkulos) ersätts som yrkessjukdom. Om den som insjuknat i silikos också får lungcancer, utbetalas ersättning för yrkessjukdom.

Förebyggande åtgärder

  • Ta i bruk mindre dammiga arbetsmetoder.  
  • Avdela dammkällan.  
  • Fånga upp det resulterande dammet med luftkonditioneringslösningar (till exempel punktsug).  
  • Bind dammet med en vattenspruta.  
  • Använd andningsskydd. Om den som insjuknat i silikos också får lungcancer, utbetalas ersättning för yrkessjukdom. 

Våra experter

Heikki Frilander

Heikki Frilander

E-post
heikki.frilander [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2265
Henkilökuva Hille Suojalehto

Hille Suojalehto

E-post
hille.suojalehto [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2545
Henkilökuva Irmeli Lindström

Irmeli Lindström

E-post
irmeli.lindstrom [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2136