Lungcancer och mesoteliom orsakad av asbest

Lungcancer och mesoteliom är elakartade cancersjukdomar. Alla asbestfibrer ökar risken att insjukna i lungcancer. Rökning tillsammans med exponering för asbest flerdubblar risken för cancer. Lungcancer har en latenstid på mer än 20 år från början av exponering till diagnosen cancer.

Orsaker

Allt fibermaterial av asbest kan orsaka lungcancer och mesoteliom. Lungcancer som yrkessjukdom kräver en intensiv och långvarig exponering för asbest, medan mesoteliom kan uppstå från en mindre exponering.   

Exponering för asbest kan till exempel ha skett inom följande branscher:  

  • på ett varv  
  • vid rivning av byggnader  
  • vid rör- eller värmeisoleringsarbete  
  • inom asbestindustrin eller i en asbestgruva  
  • inom byggbranschen  
  • i broms- eller kopplingsarbeten i bilverkstäder. 

Lungcancer

Av de cirka 2 700 lungcancerfall som diagnostiseras årligen i Finland beror en del på exponering för asbest. Cirka 30–40 lungcancerfall per år konstateras vara orsakade främst av asbest, dvs. är en yrkessjukdom. Rökning mångdubblar risken för lungcancer i samband med exponering för asbest.

Lungsäckscancer dvs. mesoteliom

Omkring 100 fall av lungsäckscancer eller mesoteliom diagnostiseras i Finland varje år. Exponering för asbest i arbetet konstateras vara orsaken till cirka 40–60 mesoteliom varje år, vilket innebär att det är en yrkessjukdom. Latenstiden för mesoteliom från början av exponering till sjukdomsdebut är vanligtvis 30–50 år.  

De flesta fall av mesoteliom orsakas av asbest. Även en minimal exponering för asbest ökar risken för att utveckla mesoteliom. Mesoteliom kan ibland också förekomma i bukhinnan eller hjärtsäcken. Rökning har ingen signifikant effekt på risken för mesoteliom.

Undersökningar

Undersökningarna genomförs vid kliniker för lungsjukdomar, som vid behov konsulterar arbetsmedicinska experter för att fastställa exponering för asbest. Potentiell exponering för asbest hos patienter med lungcancer eller mesoteliom bör utredas.

En remiss kan också göras direkt till en regional arbetsmedicinsk poliklinik för att undersöka exponeringen. Arbetshälsoinstitutet har en centraliserad asbestintervjutjänst.  

Som en del av en lunglavageundersökning (BAL) för misstänkt lungcancer eller mesoteliom kan antalet partiklar av asbest också undersökas. Vid lungkirurgi ska ett prov tas för bestämning av asbestfibrer vid Arbetshälsoinstitutet.  

Behandling och prognos

Lungcancer och mesoteliom är elakartade sjukdomar som behandlas på kliniker för lungsjukdomar och cancersjukdomar enligt gällande behandlingspraxis. Prognosen för i synnerhet mesoteliom är dålig.  

Den grundläggande principen är att lungcancer ersätts som en yrkessjukdom om riskförhållandet i fråga om exponering för asbestdamm är två eller större, oavsett rökningsbakgrund.  

Mesoteliom ersätts som yrkessjukdom om det kan påvisas att patienten för mer än tio år sedan, även i ytterst liten skala, har exponerats för asbest i arbetet.  

Vid dödsfall förorsakade av asbest kan man få utgifter för vård och begravning ersatta och till exempel familjepension. Du kan få mer information om dessa från en socialarbetare. 

Läs betänkandet från arbetsgruppen för yrkescancer 2013 (på finska)  

Förebyggande åtgärder

I asbestsanering som kräver tillstånd måste man följa gällande bestämmelser och skyddsföreskrifter, för att skydda sig mot exponering för asbest.

Genom att sluta röka minskar en person som exponerats för asbest avsevärt risken för lungcancer. 

Våra experter

Heikki Frilander

Heikki Frilander

E-post
heikki.frilander [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2265
Henkilökuva Hille Suojalehto

Hille Suojalehto

E-post
hille.suojalehto [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2545
Henkilökuva Irmeli Lindström

Irmeli Lindström

E-post
irmeli.lindstrom [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2136

Henrik Wolff

E-post
henrik.wolff [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2604