Yrkessnuva

Yrkessnuva är en inflammatorisk sjukdom i nässlemhinnan, främst orsakad av specifika faktorer på arbetet, vanligtvis allergener. Yrkessnuva karakteriseras av varierande eller ihållande symptom: nästäppa, överdriven slemproduktion, nysningar och klåda och/eller svårigheter att andas genom näsan.

Förekomst

Bekräftade fall av yrkessnuva är huvudsakligen omedelbar (typ 1) allergisk IgE-medierad snuva. Enskilda fall av icke-IgE-medierad snuva bekräftas som yrkessnuva i Finland per år.    

I Finland har totalt 802 fall av yrkessnuva registrerats i de tioåriga uppgifterna i registret över arbetsrelaterade sjukdomar 2005–2014. Sedan dess har antalet fall minskat till under hälften av detta. Det kan finnas betydande brister i upptäckten av allergisk yrkessnuva. 

Orsaker

Allergisk IgE-medierad yrkessnuva orsakas av damm eller aerosoler i arbetstagarens inandningsluft. 

 • i jordbruksarbete   
  • djurmjäll: koepitel vanligast  
  • spannmål, foder    
  • förrådskvalster (Tyrophagus, Acarus, Lepidoglyphus)   
 • mjöldamm i bageriarbete: vete, råg, havre, korn, bovete, ris, i sällsynta fall psyllium, fröpulver, äggpulver, mjölkpulver, mjölbehandlingsmedel eller mjölskadedjur   
 • i livsmedelsarbete: alla livsmedel eller kryddor, om de i arbete hamnar i arbetstagarens andningszon: i industriella processer aerosoler eller pulver av torra livsmedel, mindre vanliga tillsatsämnen  
 • i växthusarbete eller blomaffärer: pollen och växtdamm  
 • hos djurskötare eller djurforskare: djurmjäll och sekret  
 • tillverkning av enzymer: enzymer  
 • i elektronikindustri: syraanhydridkemikalier  
 • vid tillverkning av katalysatorer: metallsalter ur platinagruppen i mycket små mängder  
 • frisörer: naturliga färger: henna, indigo  

Icke-IgE-medierad yrkessnuva orsakas i sällsynta fall också av  

 • Olyckor, arbetshygienisk försumlighet eller okunnighet: reaktiva kemikalier: frätande syror och baser, klor, ozon och oxiderande ämnen.   
 • När det gäller kemikalier i arbetet är det ytterst viktigt att bedöma korrekt användning av kemikalier och arbetshygien. Till exempel ögonfranslim.

Blekmedel som används av frisörer (persulfater) och reagensfärger (fenylendiamin) och/eller deras oxidanter i kombination orsakar ofta snuva, vissa har bedömts vara associerade med potentiell sensibilisering.  

Användning av snabblim som innehåller cyanoakrylat kan förknippas med icke-IgE-medierad snuva, som ibland kan betraktas som yrkessnuva. 

På grund av den höga förekomsten av snuva i befolkningen, finns det inte alltid tillförlitliga diagnostiska verktyg för att skilja de lindrigaste fallen från andra sjukdomar. 

Symptom

den. Allergisk snuva orsakar rinnande näsa, nysningar, klåda och/eller nästäppa. Ibland hör konjunktivit till symptomen.   

Symptom som förknippas med frätande och irriterande ämnen är vanligtvis smärta eller brännande känsla och näsblod. Slemhinnesymptomen på frätande eller irriterande kemikalier kan uppträda omedelbart eller timmar efter exponeringen, beroende på slemhinneskadans natur och ämnets koncentration. Permanent slemhinneskada, såsom uttorkning eller ärrbildning av slemhinnor, kan i sällsynta fall inträffa efter långvarig exponering för mycket frätande kemikalier.   

Symptom som liknar yrkessnuva kan också förekomma vid snuva som förvärras av arbetet. Snuva som förvärras av arbetet är en snuva som förvärras av de stimulanser som förekommer i vår miljö, såsom temperatur- och fuktighetsvariationer, lukter och inomhusdamm. Dessa gemensamma faktorer förekommer också i arbetsmiljön. Snuva som förvärras av arbete är inte en yrkessjukdom.

Undersökningar

 • Förhandsuppgifter:   
  • Om symptomen på snuva uppträder huvudsakligen på arbetsplatsen men inte utanför arbetet tyder detta på en potentiell yrkessnuva.   
  • Om symptomen är likartade både på fritiden och på arbetsplatsen, eller hör ihop med till exempel pollensäsonger, eller om de gäller bara ena sidan, tyder det på en orsak utanför arbetet.   
  • Gällande symptomen utreds det tidsmässiga sambandet mellan de ämnen som används i arbetet och förekomsten av snuva. Bedömning av om huvudsymptomen passar in på akut allergi eller symptom som verkar vara specifika för kemisk exponering.  
  • Symptomens intensitet bedöms.   
  • I arbetet kartlägger man ämnen som kommer in i andningszonen och bedömer deras sensibilisering och irritation för nässlemhinnor samt eventuella problem i arbetsmetoderna och arbetsmiljön. 
 • Omedelbar allergi undersöks genom fastställande av serumspecifikt IgE för allergenerna och/eller hudpricktester för de ämnen som används i arbetet.  
 • Läkarkontroll:  
  • Kontrollera om det finns symptom på allmän sjukdom eller infektion under intervjun.   
  • Bedömning av nässlemhinnans status: förekomst av ödem, skorpbildning, blödning, andra slemhinnebesvär (t.ex. polyper, sned nässkiljevägg, tecken på infektion).   
 • Behovet och omfattningen av differentialdiagnostiska undersökningar bedöms från fall till fall.  
 • Orsakssambandet mellan allergen i arbetet och snuva bekräftas vanligen av en poliklinisk, nasal allergenprovokation. 
  • Dessutom bedöms ögon-, hud- och nedre luftvägssymtom som kan vara förknippade med snuva och omedelbar allergi. 
 • Snuvsymptom i samband med icke-IgE-medierad överkänslighet bedöms utifrån symptombilden, differentialdiagnostik samt i allmänhet ett inandningsexponeringstest.  

Behandling och prognos

 • En välgrundad misstanke om yrkessnuva ger arbetstagaren rätt till undersökningar gällande yrkessjukdom som täcks av ett försäkringsbolag   
 • Symptomen på allergisk snuva upphör när exponeringen upphör. Vid yrkessnuva är detta målet. Ibland får man nöja sig med minskad exponering.   
 • Sjukdomssymptomen återkommer i ett senare skede om exponeringen återkommer. IgE-medierad allergi är permanent.   
 • Eftersom allergisk snuva vanligtvis föregår allergisk astma, kan man genom god behandling av yrkessnuvan och minskning eller upphörande av allergenexponeringen förhindra allergisk astma.   
 • Om det inte är möjligt att ändra arbetsuppgifterna på arbetsplatsen är yrkesinriktad rehabilitering ett alternativ, som till exempel kan omfatta omskolning och stöd för att byta yrke. Alternativt kan andningsskydd också användas.   
 • Om exponeringen för allergener fortsätter efter det att yrkessnuva har diagnostiserats, krävs regelbunden uppföljning av symptomen inom företagshälsovården. 

Förebyggande åtgärder

 • Predisponerande faktorer för allergi inkluderar framför allt tendensen att reagera allergiskt eller atopiskt och en tidigare astma.  
 • Tidigare allergisk snuva mot djur ökar anlaget för djurallergi i arbetet och höallergi ökar anlaget för mjölallergier. När det gäller valet av yrke bör man överväga risken för förvärrad allergi.   
 • Insatser görs för att minska koncentrationerna av andningsallergener i luften genom utveckling av arbetsmetoder och processer samt ventilation, vid behov med hjälp av andningsskydd.  
 • Rökfrihet minskar på luftvägssjukdomarna.   
 • Användningen av irriterande och frätande kemikalier regleras och övervakas med hjälp av gränsvärden och riktvärden för arbetsmiljön.    
 • Regelbundna hälsoundersökningar inom företagshälsovården för allergiriskbranscher syftar till tidig upptäckt av yrkessnuva. Om yrkessnuvan diagnostiseras tidigt och behandlas effektivt är det troligt att sjukdomen inte påverkar livskvaliteten alltför mycket. 

Våra experter

Liisa Airaksinen

Liisa Airaksinen

E-post
liisa.airaksinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2331