Allergisk alveolit

Allergisk alveolit (hypersensitivitetspneumonit) är en immunologisk sjukdom i lungvävnaden, som föregås av en icke-IgE-medierad allergi mot organiska eller oorganiska föreningar.

Förekomst

Förekomsten av allergisk alveolit i Finland har minskat under de senaste decennierna. Under de senaste åren har antalet yrkessjukdomar varierat från 0,05 till 1 per miljon arbetstagare per år, med 10 till 30 konstaterade fall per år. 

Orsaker

Allergisk alveolit orsakas av organiska och oorganiska partiklar som är tillräckligt små för att nå alveolerna (lungblåsorna). De vanligaste orsakerna är mögligt hö och halm i jordbruksmiljö. 

Riskbranscher och agenser för allergisk alveolit

Riskbransch

Agens

Jordbruk Mögligt hö och halm
Metallindustri Metallbearbetningsvätskor som innehåller mikrober
Såg- och plywoodindustri, bearbetning av träflis Mögligt virke
Fågeluppfödning (bland annat kalkonuppfödning) Fåglars avförings- och urinproteiner
Växthus och svampodlingar Mögel och andra mikrober
Rivningsarbeten i fuktskadade byggnader Mögel och andra mikrober
Livsmedelsindustri Mikrober i spannmålslager, jordiga grönsaker
Avloppsreningsverk Mikrober i avloppsvatten

Symptom

Symptomen på akut alveolit börjar ca 4–8 timmar efter exponering för allergenet. Typiska luftvägssymtom är hosta, andnöd och feber. Muskel- och ledvärk, huvudvärk och illamående kan också förekomma. Viktminskning kan förekomma vid långvarig sjukdomsbild.  

Alveolit kan också börja långsamt, med symptom som domineras av hosta, progressivt förvärrad andnöd och viktminskning, lätt feber på kvällen kan också förekomma. Vid upprepade episoder av feber, hosta och andnöd hos jordbrukare under vintermånaderna bör man beakta risken för alveolit. 

Undersökningar

Vid auskultering av lungorna kan man höra svaga rassel vid inspiration. Lungbilden kan se normal ut eller uppvisa utbredda finnodulära infiltrat och/eller fläckiga infiltrat av lunginflammationstyp, främst i de nedre loberna. I de tidiga stadierna är infektionsvärdet ofta och antalet vita blodkroppar högre. Det kan vara svårt att skilja sjukdomen från en luftvägsinfektion.  

Patienter med svåra symtom remitteras till specialiserad sjukvård på jourbasis. Diagnos sker i en enhet för lungsjukdomar, där diagnostiska undersökningar görs utan dröjsmål. Under sjukskrivningen kan fynden bli normala och diagnosen försvåras. De flesta patienter har allergenspecifika antikroppar av IgG-klass. Lungbilden eller skivdatortomografin visar förändringar.   

Vid spirometri kan man konstatera en restriktiv ventilationsstörning, diffusionskapaciteten samt det partiella syretrycket eller syremättnaden i artärblodet kan vara nedsatta. Bronkoalveolärt lavage kan påvisa lymfocytos eller lungbiopsi förändringar som passar in på alveolit.  

Behandling och prognos

Den primära behandlingen är att undvika exponering. Patienten är sjukskriven tills hen är återställd. Efter återhämtningen kan jordbrukare ofta fortsätta att arbeta med motoriserade andningsskydd under noggrann övervakning av företagshälsovården.  

Vanligen återställs lungfunktionen nästan helt om sjukdomen diagnostiseras och behandlas i tid. Det finns en hög risk för återfall om exponeringen fortsätter. Långvarig eller återkommande obehandlad sjukdom kan leda till lungfibros och emfysem. 

Förebyggande åtgärder

Att minska exponeringen för mögel och andra organiska och oorganiska ämnen som orsakar allergisk alveolit kan förhindra utvecklingen av sjukdomen.

Våra experter

Henkilökuva Hille Suojalehto

Hille Suojalehto

E-post
hille.suojalehto [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2545
Henkilökuva Irmeli Lindström

Irmeli Lindström

E-post
irmeli.lindstrom [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2136