Smittsamma sjukdomar

Alla smittsamma sjukdomar kan i princip vara arbetsrelaterade. Diagnostisering av smittsamma sjukdomar sker inom primärvården och på sjukhusen. Till Arbetshälsoinstitutets uppgifter hör närmast att vid behov på begäran avge sakkunnigutlåtanden till försäkringsbolagen.

Tuberkulos

Tuberkulos är en infektion som orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis. Dess huvudsakliga infektionskälla är en person som har en infektion i lungorna som utsöndrar bakterier i upphostningar. Tuberkulos smittar nästan alltid genom droppsmitta via luftvägarna: när en person som lider av smittsam lungtuberkulos hostar eller talar sprids aerosoler som innehåller tuberkulosbakterier i luften och de som befinner sig i samma utrymme exponeras för tuberkulos när de andas in denna aerosol.  

Under de senaste åren har det årligen anmälts ett fåtal tuberkulosfall till registret för arbetsrelaterade sjukdomar. Merparten av fallen var hälso- och sjukvårdspersonal. Tuberkulos ersätts som yrkessjukdom när det bedöms att smittan sannolikt härstammar från arbetsplatsen. För att påvisa yrkessjukdom räcker det vanligtvis med att man i arbetet exponerats för tuberkulos, om det inte finns några kända exponeringssituationer utanför arbetet. Silikos är en predisponerande faktor för att insjukna i tuberkulos efter smitta och tuberkulos i samband med silikos är en ersättningsgill yrkessjukdom oberoende av smittkälla. 

Hepatit B

Hepatitvirus B smittar via blod och sekret. Smittofara sammanhänger vanligen med konstaterande av HBs-antigen i blodet. Antalet bärare av hepatit B är litet i Finland jämfört med befolkningen i t.ex. Sydeuropa. Under de senaste åren har inga fall av hepatit B anmälts till registret för arbetsrelaterade sjukdomar. 

Hepatit C

Hepatitvirus C smittar inte lika lätt som hepatitvirus B vid exponering för blod. Bland befolkningen är hepatitvirus C den vanligaste infektionssjukdomen som överförs via blod. Till registret för arbetsrelaterade sjukdomar har inga fall av hepatit C anmälts under de senaste åren.

HIV-infektion

Internationellt sett är den vanligaste HIV-exponeringen som lett till arbetsrelaterad smitta att någon genom ett olycksfall i arbetet råkar sticka sig på en HI-kontaminerad kanyl. Mera sällsynta smittmekanismer är blodstänk på skadad hud, slemhinnor och människobett. HIV smittar inte genom frisk hud. Smittöverföringen har vanligen skett via blod eller blodiga kroppssekret. I Finland har inget arbetsrelaterat fall av HIV-smitta rapporterats.

Sorkfeber

Sorkfeber orsakas av Puumalaviruset, som är ett hantavirus. Skogssorken är en naturlig bärare av viruset, som smittar via luftvägarna. Sjukdomsbilden varierar från symptomfri till svår. Personer som insjuknar har nästan alltid fått smittan när de andats in damm som kontaminerats av sekret från skogssork.  Viruset kan smitta vid städning av besmittade lador, sädbodar, ladugårdar eller källare. Smittan kan också fås på sommarstugor där skogssorkar har byggt bo. Viruset smittar inte mellan människor. Antalet fall som rapporteras till registret för arbetsrelaterade sjukdomar varierar från år till år beroende på sorkpopulationens storlek. De flesta rapporterade fallen har gällt jordbrukare. 

Harpest

Harpest eller tularemi orsakas av en stavbakterie, Francisella tularensis, som orsakar infektion främst hos harar och gnagare. Tularemi är en allmänfarlig smittsam sjukdom. Sjukdomen överförs vanligen vid hantering av djur eller via insekt- eller loppbett. Inom lantbruksyrken överförs smittan oftast via luftvägarna.  

Till registret för arbetsrelaterade sjukdomar anmäls i allmänhet ett fåtal fall per år. De flesta rapporterade fallen har gällt jordbrukare.

Kryptosporidios

Cryptosporidium är ett urdjur som orsakar tarminflammation (kryptosporidios) hos både människor och djur.  

Den mänskliga sjukdomen överförs lätt genom avföring från en annan person eller ett djur, liksom från förorenade livsmedel, bad- och dricksvatten. Sjukdomen kan kräva sjukhusvård. Under de senaste åren har antalet smittor hos människor ökat snabbt. Den ökade förekomsten av sjukdomen hos idisslare ökar risken för arbetsrelaterad smitta på gårdar med mjölkdjur och kalvuppfödning.

Luftvägsinfektioner orsakade av epidemiska/pandemiska virus

Virus som smittar via luftvägarna, såsom influensavirus, kan orsaka mycket omfattande smittkedjor och stora samhällsutmaningar. Om smittkällan kan identifieras kan sjukdomar som orsakas av arbetsrelaterad smitta ersättas som en yrkessjukdom. 

Läs mer om pandemier och epidemier 

Ersättning för smittsamma sjukdomar som yrkessjukdom, allmänna villkor:

  • Arbetstagaren har diagnostiserats med en sjukdom som orsakas av exponering för en mikrobagens. 
  • Man vet att det på arbetstagarens arbetsplats har funnits personer som burit på sjukdomen ifråga, antingen kollegor eller kunder eller djur, och hen har varit i nära kontakt med dessa. 
  • Tidsintervallet mellan sjukdomsrelaterade symptom och exponering i arbetet passar in på agensens kända inkubationsperiod. 
  • Infektioner har inte konstaterats i den smittade arbetstagarens närkrets före insjuknandet och någon annan sannolik smittkälla kan inte hittas. 

Våra experter

Heikki Frilander

Heikki Frilander

E-post
heikki.frilander [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2265
Henkilökuva Irmeli Lindström

Irmeli Lindström

E-post
irmeli.lindstrom [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2136
Henkilökuva Sirpa Laitinen

Sirpa Laitinen

E-post
sirpa.laitinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7233