Toxisk encefalopati

Långvarig exponering för lösningsmedel i arbetet kan leda till permanenta förändringar i det centrala nervsystemet, dvs. toxisk encefalopati. Symptom är minnesproblem, koncentrationssvårigheter samt inlärningssvårigheter. Toxisk encefalopati är en underdiagnostiserad yrkessjukdom.

Förekomst

Exponeringen för lösningsmedel har halverats i Finland jämfört med situationen för några årtionden sedan. Ändå exponeras omkring 20 000 arbetstagare fortfarande för betydande mängder lösningsmedel, främst kolväten och deras derivat, och en av fem utsätts ibland för lösningsmedel på arbetet.   

Ännu på 1980-talet diagnostiserades ett tiotal fall av toxisk encefalopati per år i Finland, men sedan 2000-talet har antalet sjunkit till omkring fem fall per år. Den faktiska siffran är dock högre, eftersom studier har visat att toxisk encefalopati är en underdiagnostiserad yrkessjukdom både i Finland och i andra länder. I och med de minskade exponeringsnivåerna är sjukdomsfallen i Finland nu lindrigare än tidigare.

Orsaker

Arbetsuppgifter där risken för toxisk encefalopati för närvarande är störst är industri- och metallmålning, byggmålning, båtbyggnad och annat armeringsplastarbete, golvarbete (limning och lackering), metallavfettning bl.a. i olika installationsarbeten, ytbehandling av trä och tryckarbete. Tidigare har det också förekommit en betydande exponering inom skotillverkningen, kemtvätten och färgindustrin.  

Den minskade exponeringen är ett resultat av industriell omstrukturering, eftersom många lösningsmedelsarbeten har flyttats från Finland till utvecklingsländer. Det har också skett en ökning av användningen av skyddsutrustning. Inom många branscher, till exempel inom byggmålning, har användningen av lösningsmedelsbaserade produkter minskat avsevärt. Inom andra branscher, till exempel båtbyggeri, har exponeringsnivåerna inte minskat under 2000-talet, utan har förblivit höga.   

Lösningsmedlens inverkan på det centrala nervsystemet och hjärnan är kumulativ, vilket innebär att exponering under hela arbetslivet måste beaktas. Även om exponeringen i dagens arbete är relativt låg, kan arbetstagaren ha flera decennier av exponering för lösningsmedelsångor bakom sig. Ett stort antal av dem som nu diagnostiseras med toxisk encefalopati har utsatts för betydligt högre koncentrationer under tidigare årtionden.    

Det enklaste sättet att bedöma exponering i en hälsokontroll är genom en enkät. Använd följande enkät för att hjälpa den anställda att komma ihåg arbetsuppgifter under hela sin karriär:

Symptom

Lösningsmedel kommer in i kroppen genom luftvägarna och genom huden. De kan lätt tränga igenom blod-hjärnbarriären för att komma in i centrala nervsystemet. Årtionden av exponering, även vid låga koncentrationer, kan leda till permanenta förändringar i centrala nervsystemet, dvs. toxisk encefalopati.    

Symptomen vid toxisk encefalopati är huvudsakligen neuropsykologiska. De viktigaste symptomen är problem med arbetsminnet, koncentration samt inlärning. Många upplever också trötthet och milda depressiva symtom. Lösningsmedel gör också örat känsligare för effekterna av buller, vilket är viktigt eftersom man i ett och samma jobb ofta utsätts för båda. Vid höga exponeringskoncentrationer kan det uppstå koordinationsproblem, polyneuropati i det perifera nervsystemet samt syn- eller luktstörningar, men dessa förekommer inte längre i Finland.  

I takt med att symptombilden successivt utvecklas och symptomen är sådana att de kan orsakas av många andra orsaker, upptäcks ofta inte toxisk encefalopati eller så fördröjs diagnosen. Det finns dock en lättanvänd och känslig sållningsenkät, Euroquest (EQ), som bör användas i hälsokontroller.

Undersökningar

Vid periodiska kontroller skall den arbetstagare som exponerats för lösningsmedlen fylla i ett frågeformulär om exponering (se avsnittet Orsaker) och en Euroquest-enkät, som båda vid behov kan genomföras elektroniskt.  Om hen utifrån dessa visar sig ha utsatts för betydande exponering och har symptom typer på toxisk encefalopati, bör preliminära differentialdiagnostiska undersökningar påbörjas hos företagshälsovården.

Företagshälsovården utesluter preliminärt de vanligaste tillstånden som orsakar liknande symptom, såsom sömnapné och sömnstörningar, hypotyreos, alkoholmissbruk, vaskulära orsaker och demenssjukdomar. Det är värt att notera att lösningsmedel kan orsaka depressiva symtom, men måttlig eller allvarligare depression är ett differentialdiagnostiskt tillstånd. Neuropsykologiska undersökningar rekommenderas inte för företagshälsovården, eftersom de inte kan upprepas förrän om ett år, vilket kan fördröja undersökningarna av yrkessjukdom. Förekomsten av andra sjukdomar förhindrar dock inte diagnosen toxisk encefalopati. 

Den anställde skickas till en arbetsmedicinsk poliklinik i sitt eget område för undersökningar av yrkessjukdom. Den slutliga diagnosen sker centraliserat i Helsingfors. 

Behandling

Skadan som orsakas av toxisk encefalopati är permanent och det finns ingen behandling för det. Å andra sidan utvecklas inte symptomen när exponeringen upphör. Därför är det viktigt att förebygga, identifiera symptom så tidigt som möjligt och minska exponeringen. Toxisk encefalopati, även om den är lindrig, försvagar avsevärt arbets- och funktionsförmågan.

Förebyggande åtgärder

  • Välj ämnen med låga halter eller inga lösningsmedel alls, om möjligt  
  • Lösningsmedelsarbetet utförs i ett separat rum, så att inte alla behöver andas in ångor från lösningsmedlet.  
  • Se till att ventilationen är god och att punktutsug fungerar vid behov. Ibland är ett bra alternativ att arbeta utomhus.  
  • Använd vid behov rätt slags andningsskydd, som en halvmask med aktivkolfilter (typ A, brun) eller en batteridriven fläkt.  
  • Använd skyddshandskar som inte släpper igenom lösningsmedel, t.ex. handskar av nitril-, butylgummi eller polyvinylalkohol.  
  • Skyddsutrustning för hela kroppen, såsom kemikalieskyddsdräkt vid sprutlackering, bör bäras vid behov  
  • Huden får inte tvättas med lösningsmedel som terpentin eller thinner, utan med ämnen som är speciellt utvecklade för rengöring av huden. 

Våra experter

Christer Hublin

Christer Hublin

E-post
christer.hublin [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2120
Teemu Paajanen

Teemu Paajanen

E-post
teemu.paajanen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2427