Suojakäsineet

Suojakäsineiden tarkoitus on suojata ihoa erilaisilta työn vaara- tai haittatekijöiltä. Esimerkiksi teollisuudessa sattuu vuosittain paljon käsiin kohdistuvia tapaturmia. Vaaratilanteita on aiheuttanut muun muassa myös käsineiden tai hihan kiinnitarttuminen pyöriviin laitteisiin tai koneisiin. On tärkeää, etteivät käsineiden rannekkeet haittaa työn tekemistä.

Valinta ja käyttö työssä

Käsineitä on erilaisia malliltaan, materiaaliltaan, käyttötarkoitukseltaan ja suojaustasoltaan. Sormikasmalliset voi valita sorminäppäryyttä vaativaan työhön. Kolmisormiset antavat suojauksen mekaanista kestoa vaativaan työhön.

Selvitä suojakäsinevalinnan tueksi

 • työpaikan riskinarviointi
 • suojakäsineiden ja käsien suojaamisen kannalta työympäristön vaara- ja haittatekijät
 • käyttö- ja altistusaika
 • materiaalin ja mallin suojaavuus työn vaaroilta ja haitoilta
 • käsinemallin toimivuus työssä: sorminäppäryys, tuntoherkkyys, mekaaninen kestävyys, suojaus liekiltä tai kuumilta roiskeilta
 • käsineiden yhteensopivuus muiden suojainten kanssa
 • työssä tai työtehtävässä suojan antava suojakäsinemalli ja sen materiaali. Kumi- ja muovikäsineet: märkä työ, nestemäiset aineet, kemikaalit tai suojaus tartuntataudeilta. Nahka-, tekstiili-, tai yhdistelmäkäsineet: mekaaniset vaarat, kuumuus, tuli tai kylmä.
 • oikea koko. Varmista myös pienien ja isojen kokojen saatavuus.
 • käyttäjien henkilökohtaiset ominaisuudet, mahdolliset allergiat tai yliherkkyydet
 • materiaalin ja niiden varastoinnin kestävyys
 • työntekijöiden antama palaute
 • käytettävä pesu ja huolto tai kertakäyttöisten käsineiden hävittäminen.

Merkintä

Käsineen kiinteässä merkinnässä tai käsineen pakkauksessa on seuraavat tiedot: CE-merkintä, valmistajan nimi tai tunnus, käsineen nimi tai tuotekoodi, koko, standardin numero, vaaraa tai käyttöaluetta osoittava kuvatunnus, suojausluokat, infomerkki ja vanhenemispäivä tarvittaessa.

Hankinta ja huolto

Järjestä tarvittaessa koekäyttö valituille ja CE-merkityille tuotteille. Selvitä käsineiden suojaavuus ja mahdollinen huolto käyttökustannusten arvioimiseksi. Järjestä kertakäyttöisille tuotteille keräyspaikat, poiskuljetus ja huolehdi niiden asiallisesta hävityksestä.

Suojakäsinestandardit

EN 420 Yleiset vaatimukset

EN 374, 1-3 Kemikaalinsuojakäsineet

EN 388 Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet

EN 407 Kuumansuojakäsineet

EN 421 Ionisoivalta säteilyltä ja radioaktiiviselta saasteelta suojaavat suojakäsineet

EN 455 Terveydenhuollossa käytettävät kertakäyttöiset hansikkaat

EN 511 Kylmänsuojakäsineet

EN 659+A1 Palomiesten suojakäsineet

EN 1082, 1-3 Veitsen viillolta ja pistoilta suojaavat käsineet ja käsivarsisuojat

EN 12477+A1 Hitsaajan suojakäsineet

EN 381 Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet

EN 13594 Moottoripyöräilijän suojakäsineet ammattikäyttöön

EN 14328 Sähköveitsien viillolta suojaavat suojakäsineet

EN 60903 Jännitetyössä käytettävät eristävät hanskat ja rukkaset

prEN 16350 (luonnos) Sähköstaattisilta vaaroilta suojaavat käsineet

Hitsaajan suojakäsineet

Hitsaajan suojakäsineet antavat suojan lialta, pölyltä, kipinöiltä, liekki- ja kosketuskuumuudelta ja ultravioletti eli UV-säteilyltä. Suojakäsineet antavat suojan myös mekaanisilta vaurioilta kuten pistoilta ja viilloilta. Käsineiden on hyvä olla oikean kokoiset, sillä liian väljät käsineet haittaavat työkalujen ja -kappaleiden käsittelyä.

Levyseppähitsaajan työssä on riskinä altistua kromin ja nikkelin aiheuttamalle kosketusihottumalle. Metallintyöstössä on suojakäsineiden käyttö myös tarpeellista.

Käsineitä on suojaustasoltaan kahdenlaisia, luokka A ja B. Luokan B käsineet on tarkoitettu enemmän sorminäppäryyttä vaativaan työhön, kuten TIG-hitsaukseen. Luokan A käsineet sopivat muihin hitsaustöihin. Ne ovat paksummat, mutta ne antavat paremman suojauksen kuumalta kuin luokan B käsineet. Käsineen merkintä:

 • standardin numero EN 12477
 • “liekki”- ja “vasara” – tunnuskuva
 • CE-merkki
 • luokka A tai B
 • käsineen kokonumero
 • valmistajan tunnus

Pakkauksen merkintä

 • “liekki” – tunnuskuva
 • standardin numero EN 12477
 • käsineen tyyppi
 • jos suojaa mekaanisilta vaaroilta: “vasara” – tunnuskuva

Käyttöohje

 • valmistajan antama tieto suositellusta käyttöalueesta
 • kaarihitsaukseen tarkoitetuissa käsineissä on maininta, etteivät käsineet suojaa viallisten laitteiden tai jännitteisinä tehtyjen töiden aiheuttamilta sähköiskuilta. Jos käsineet ovat märät, likaiset tai hikiset sähkövastus pienenee ja riski saada sähköisku kasvaa.

Standardi

Hitsaajan suojakäsineet EN 12477.

Kemikaalinsuojakäsineet

Kemikaalinsuojakäsineet on tarkoitettu suojaamaan käsiä erilaisilta kemikaaleilta. Altistumista haitallisille kemikaaleille on syytä välttää ja vähentää. On tärkeää valita suojaustasoltaan oikeanlainen kemikaalinsuojakäsine.

Selvitä käsineiden suojaavuus käytössä olevilta kemikaaleilta. Useilla kemikaaleilla on taipumus imeytyä käsinemateriaaliin, mistä kemikaali saattaa altistaa ihoa tai haurastuttaa käsinemateriaalia. Kemikaalit voivat läpäistä käsinemateriaaleja diffundoitumalla ehjän materiaalin läpi tai pienten reikien läpi tai käsine voi hajota kemikaalin vaikutuksesta. Kemikaalien diffuusiota käsineen läpi ei yleensä pysty havaitsemaan aistivaraisin keinoin. Läpäisevä käsine saattaa toimia hauteena, joka tehostaa käsineen altistumista kemikaalille. Huomioi käsineiden valinnassa erityisesti hyvin haitalliset ja paljon käyttämäsi kemikaalit.

Valinta

Kemikaalinsuojakäsineiden valinta aina työn riskiarvioinnin mukaan. Selvitä aluksi

 • altistumisen vähentäminen tarkoituksenmukaisin työmenetelmin ja -välinein
 • käsineiden käyttöaika, yhdessä käytettävät kemikaalit, tarvittava sorminäppäryys ja kuinka pitkävartiset käsineet tarvitaan
 • kemikaalin nimi ja sen CAS-numero käyttöturvallisuustiedotteesta
 • käytettävien kemikaalien laatu ja pitoisuus, seossuhteet ja kemikaalin haitallisuus
 • kemikaaliläpäisykyky ja tiiviystestien tulokset
 • suositeltu käsinemateriaali
 • mitkä myynnissä olevat käsineet suojaavat riittävästi ja kuinka kauan käsineitä voi kyseisessä työssä käyttää
 • tiedot kemikaalinsuojakäsineiden tehokkuudesta. Varmista tiedot etenkin helpoimmin käsineitä läpäisevien ja haitallisimpien kemikaalien osalta.

Läpäisevyys- ja tiiviystiedot löytyvät käsineiden pakkauksista tai käyttöohjeesta. Läpäisykyky on aina kemikaali- ja suojainmateriaalikohtaista ja se testataan kemikaaliläpäisevyys- eli permeaatiotestillä. Tiiviystesti antaa tietoa, millä enimmäistodennäköisyydellä tuote-erässä on reikäisiä käsineitä. Tarkista tiedot valmistajalta tai maahantuojalta, jos käsineiden merkinnät ja käyttöohjeet ovat puutteelliset.

Käyttö

 • Tutustu ja noudata valmistajan antamia käyttöohjeita.
 • Vähennä käsineiden käytön mahdollisesti aiheuttamia haittoja: käytä käsivoidetta, tauota työ, pue pestyt ja puhtaat kädet aina puhtaisiin käsineisiin ja käytä neuloksesta valmistettuja aluskäsineitä tiiviiden käsineiden alla.
 • Käytä käsineitä aina, kun on haitallinen kemikaalikosketus on mahdollista.
 • Riisu kemikaalinsuojakäsineet siten, ettet likaa itseäsi tai ympäristöäsi.
 • Vaihda käsineet uusiin säännöllisesti. Mekaaninen rasitus, kemikaalit, UV-säteily, korkea ja alhainen lämpötila voivat haurastuttaa käsinemateriaalia.
 • Muista, että ohuet käsinemateriaalit läpäisevät kemikaaleja nopeammin kuin paksut.
 • Älä käytä kemikaalinsuojakäsineitä uudelleen, ellet tiedä tarkoin kemikaalin käyttäytymistä valitussa käsinemateriaalissa ja tehokasta puhdistusmenetelmää, joka ei vaurioita käsineitä.
 • Ota huomioon, että syövyttävät kemikaalit syövyttävät myös suojainmateriaaleja.
 • Huomioi, että käyttöturvallisuus-tiedotteissa ilmoitetut käsinemateriaalit ovat yleensä melko paksuja, esimerkiksi paksumpia kuin 0,3 mm.

Huolto ja säilytys

 • Noudata valmistajan antamia käyttöohjeita.
 • Säilytä käsineet pimeässä ja normaalissa huonelämpötilassa.
 • Käsineitä pitää olla saatavilla varastosta aina tarvittaessa.
 • Käsineitä ei pidä kuitenkaan ottaa tarpeettomasti pitkäaikaissäilytykseen varmuuden varalle.
 • Ota huomioon, että useat käsinemateriaalit haurastuvat ajan kuluessa.

Merkintä

 • valmistajan nimi ja tunnus
 • CE-merkintä ja nelinumeroinen ilmoitetun laitoksen tunnus, esimerkiksi 0403
 • standardin tunnus EN 374-1 ja EN 420
 • kemikaalinsuojakäsineiden kuvatunnuksia on kaksi
 • “info”-kuvatunnus ilmoittaa, että käyttöohjeeseen on tutustuttava ennen käyttöä

Käyttöohje

 • valmistajan nimi ja osoite
 • käsineen nimi ja tuotekoodi
 • koko
 • kuvatunnukset ja suojausluokat
 • standardit EN 374-1 ja EN 420
 • Jos käsine voi aiheuttaa allergiaa, käyttöohjeessa on ilmoitettu käsineen sisältämät ainesosat.
 • ohjeet käsineen käytöstä ja hoidosta

Erityisesti tehokkaat liuottimet sekä herkistymisiä aiheuttavat pienimolekyyliset akrylaatit ja amiinit läpäisevät useita käsinemateriaaleja. Kiinteät kemikaalit fenoleita lukuun ottamatta ja molekyylikooltaan suuret tai varaukselliset kemikaalit eivät yleensä läpäise käsineitä, ellei käsineissä ole reikiä tai kemikaali riko käsineitä. Käsinemateriaalia nopeasti läpäisevä kemikaali saattaa tehostaa toisten kemikaalien käsineiden läpäisevyyttä. Kaikilta kemikaaleilta suojaavia käsineitä ei ole olemassa.

Standardit

Suojakäsineiden yleiset vaatimukset EN 420

Kemikaalinsuojakäsineet EN 374, 1-3