Työterveyshenkilöstö

Työterveyshuollossa toimii työterveyden ja -turvallisuuden ammattilaisia, jotka tukevat toiminnallaan työpaikkoja. Työterveyshuoltopalveluja toteuttaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu työterveyshoitaja, työterveyslääkäri, työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi. He suunnittelevat ja toteuttavat palvelut sekä seuraavat niiden vaikuttavuutta yhteistyössä työpaikan kanssa.

Työterveyshoitaja, työterveyslääkäri ja työfysioterapeutti ovat työterveyshuollon ammattihenkilöitä, jotka vastaavat palvelujen kokonaisuudesta ja toteuttavat niistä suuren osan. He käyttävät työterveyspsykologin ja muiden asiantuntijoiden erityisosaamista silloin, kun sitä tarvitaan. Muita työterveyshuollossa työskenteleviä asiantuntijoita ovat työhygienian, ergonomian, liikunnan, tekniikan, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian, sosiaalialan ja maatalouden asiantuntijat sekä muut kuin työterveyshuollon erikoislääkärit.

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden tulee olla ammatillisesti riippumattomia työnantajista, työntekijöistä ja heidän edustajistaan.

Työterveyshuollossa toimivilla tulee olla toimeen vaadittava pätevyys. Heidän tulee myös ylläpitää tietojaan ja taitojaan riittävällä täydennyskoulutuksella.

Työterveyshoitaja

Työterveyshoitaja vastaa asiakasyritysten työterveyshuollon tarkoituksenmukaisesta ja taloudellisesta kokonaissuunnittelusta, koordinoinnista, toteutumisen ja vaikuttavuuden seurannasta sekä laadun kehittämisestä asiakasyritysten tarpeiden mukaan. 

Tehtävässään työterveyshoitaja noudattaa hyvää työterveyshuoltokäytäntöä yhteistyössä työterveyshuoltoa toteuttavien osapuolten kanssa. Hän käyttää apunaan eri alojen asiantuntijoita tarkoituksenmukaisesti. 

Työterveyshoitaja on työterveyshuollon ammattihenkilö ja terveyden edistämisen asiantuntija. Hän tekee työtään menetelmillä, jotka ehkäisevät sairauksia ja vaivoja, ja jotka edistävät työntekijöiden hyvinvointia sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä. Työssä on otettava huomioon työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset työntekijöiden ja työyhteisöjen terveyteen. 

Tehtäviin kuuluu työyhteisöjen työ- ja toimintakykyä edistävien toimintojen suunnittelu, koordinointi, toteutus ja seuranta yhteistyössä muiden työterveyshuollon ammattiryhmien, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi työterveyshoitaja huolehtii yhteistyössä asiakasyritysten kanssa työterveyshuollon toimintasuunnitelmien laatimisesta ja korvauksiin liittyvästä ohjauksesta, seurannasta ja muusta yhteistyöstä sekä vastaa aktiivisesta yhteydenpidosta ja hyvään työterveyshuoltokäytäntöön kuuluvien toimintamuotojen toimeenpanosta. 

Työterveyshoitaja toteuttaa 

  • työpaikkaselvityksiä 
  • terveystarkastuksia 
  • terveysneuvontaa 
  • ensiapuvalmiuden suunnittelua 
  • terveydenhoitotyöhön liittyvää koulutusta ja työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa 
  • työkyvyn edistämistä ja seurantaa itsenäisesti ja yhteistyössä työterveyslääkärin ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa kehittäen työterveyshuoltotoimintaa työpaikan tarpeiden mukaan. 

Työterveyslääkäri

Työterveyslääkäri on työterveyshuollon ammattihenkilö, joka toimii työterveyshuollossa lääketieteellisenä asiantuntijana. Hän auttaa työnantajaa arvioimaan ja hallitsemaan työympäristön terveydellisiä riskejä ja auttaa työntekijöitä huolehtimaan työkyvystään. 

Työterveyslääkäri arvioi sekä työnhakijan että työntekijän terveydentilaa ja työkykyä suhteessa työn vaatimuksiin. Hän ehkäisee, tunnistaa ja hoitaa työperäisiä sairauksia ja työtapaturmia sekä arvioi kuntoutustarvetta. 

Kokonaisvaltaiseen työterveyshuoltoon kuuluu myös muu sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito, jolloin terveitä työpäiviä menetetään mahdollisimman vähän. 

Työterveyslääkäri toimii yhdessä työterveyshoitajan ja muun työterveyshuoltohenkilöstön kanssa. Hän on myös tiiviissä yhteistyössä työpaikkojen edustuksen kanssa työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden hyväksi noudattaen työterveyshuoltolaissa määriteltyä työterveyshuollon sisältöä sekä hyvää työterveyshuoltokäytäntöä.

Työfysioterapeutti

Työfysioterapeutin työssä on keskeistä työn, työympäristön ja -välineiden kehittäminen terveyttä ja työkykyä sekä turvallisuutta edistäviksi. Työfysioterapeutin työ painottuu työkyvyn edistämiseen ja työhön liittyvien sairauksien ehkäisyyn. Työfysioterapeutti tekee moniammatillista yhteistyötä työterveyshuollon eri ammattiryhmien ja muun terveydenhuollon kanssa. Keskeistä on yhteistyö asiakastyöpaikan edustajien kanssa, työpaikan tarpeisiin perustuvan työterveysyhteistyön kehittämiseksi. 

Työfysioterapeutti on mukana asiakastyöpaikan työolojen, -menetelmien ja -välineiden kehittämisessä ergonomiaa soveltaen. Hän arvioi työn fyysistä kuormittavuutta ja kuormittavuuden terveydellistä merkitystä ja vaikutusta työkykyyn, tekee toimenpide-ehdotuksia sekä antaa suosituksia työn fyysisen kuormituksen optimoimiseksi erilaisissa työtehtävissä. Hän antaa tietoja, neuvontaa ja ohjausta asiakastyöpaikkojen työoloja, -menetelmiä ja -välineitä suunniteltaessa ja kehitettäessä.

Työfysioterapeutti osallistuu kuntoutusyhteistyöhön ja työkyvyn tuen prosesseihin osana moniammattilista työterveyshuollon tiimiä sekä yhteistyössä kuntoutuspalveluntuottajien ja asiakastyöpaikkojen kanssa.

Asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn edistämiseen kuuluu yksilöasiakkaiden toiminta- ja työkyvyn fysioterapeuttinen tutkiminen. Lisäksi työkyvyn edistämiseen kuuluu yksilöasiakkaiden ja asiakasryhmien toiminta- ja työkykyyn liittyvä tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus

  • tuki- ja liikuntaelinten ongelmista aiheutuvien työkyvyttömyysriskien vähentämisestä
  • liikunnan ja harjoittelun vaikutuksista toiminta- ja työkykyyn sekä sairauksien ehkäisemisestä ja hoitamisesta
  • voimavarojen ja työn fyysisten kuormitustekijöiden merkityksestä työkykyyn
  • työolojen mukauttamisesta työntekijän työkykyä tukevaksi yhteistyössä työntekijän, työnantajan, työsuojelun ja työterveyshuollon muiden ammattilaisten kanssa.

Työterveyspsykologi

Työterveyspsykologi on työn psykososiaalisten kuormitus- ja voimavaratekijöiden asiantuntija, joka tukee työpaikkojen ja yksilöiden työ- ja toimintakykyä sekä työyhteisöjen toimivuutta osana työterveyshuollon moniammatillista tiimiä. Työterveyspsykologin työn tavoitteena on kuormituksen ennaltaehkäisy ja vähentäminen yhdessä työpaikan ja työntekijöiden kanssa.

Työterveyspsykologi osallistuu työpaikkaselvityksessä työn psyykkisten ja vuorovaikutukseen liittyvien kuormitus- ja voimavaratekijöiden tunnistamiseen ja niiden terveydellisen merkityksen arviointiin. Työterveyspsykologi voi osallistua jo perustyöpaikkaselvitykseen niillä työpaikoilla, joilla tiedetään psykososiaalisten tekijöiden korostuvan, tai tehdä tarkemman suunnatun työpaikkaselvityksen.

Työyhteisön toimivuuden edistämiseksi psykologi auttaa tunnistamaan työyhteisön toimintaa tukevia tekijöitä ja varhaisia merkkejä työyhteisön toimimattomuudesta sekä riskitekijöitä esimerkiksi muutostilanteissa. Hän voi myös selvittää jo syntyneitä työyhteisön ongelmatilanteita ja tehdä ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi. Psykologin osaamiseen sisältyy myös työpaikan traumaattisten kriisien (onnettomuuksien, tapaturmien, uhka- ja väkivaltatilanteiden) psykologinen tuki pian tapahtuneen jälkeen.  

Työterveyspsykologin neuvonta ja ohjaus voi kohdistua työpaikkoihin, esihenkilöihin tai yksittäisiin työntekijöihin työpaikan tarpeiden mukaisesti. Neuvonta ja ohjaus voi liittyä esimerkiksi kuormituksen vähentämiseen tai työyhteisön vuorovaikutukseen ja ristiriitatilanteisiin.

Työn yksi toimintamuoto on yksilövastaanotto, johon asiakas voi tulla työterveyshoitajan tai -lääkärin lähettämänä. Vastaanotolla työterveyspsykologi kartoittaa yhdessä asiakkaan kanssa tämän työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Vastaanotolla voidaan tehdä psykologisia tutkimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi muistiin. Tavoitteena on tukea asiakkaan työkykyä sekä hyvinvointia työssä. Työterveyspsykologi osallistuu lisäksi terveystarkastusten suunnitteluun ja toteutukseen tarvittaessa.