Biologiset vaarat

Mikrobit ovat työntekijän turvallisuutta uhkaavia biologisia vaaratekijöitä varsinkin jäteveden käsittelyssä. Vesistä ja lietteistä ne saattavat levitä sekä ilmaan että pinnoille ja siten kulkeutua hengitysteiden tai kosketustartunnan kautta työntekijään. Biologiset vaarat ovat yleensä näkymättömiä, joten niiden mahdollinen läsnäolo pitää vain tiedostaa.

Veden käsittelyyn liittyviä biologisia vaaroja

  • Bakteereita (kampylobakteerit, kolerabakteerit, kolibakteerit, klostridit, legionellat, listeriat, salmonellat, shigellat, yersiniat, syanobakteerit eli ns. sinilevät ja aktinobakteerit eli ns. sädesienet)
  • Homesieniä (Aspergillus fumigatus) ja hiivoja
  • Loisia eli parasiitteja (ameebat, giardiat, madot)
  • Viruksia (noro-, rota-, polio-, hepatiittivirukset)
Tartuntavaaraa osoittava merkki

Tautiepidemioiden esiintyminen väestössä lisää myös jätevesityöntekijöiden riskiä sairastua. Yksityiskohtaisia tietoja mikrobien esiintymisestä väestössä ja niiltä suojautumisohjeita löydät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Infektiotaudit-verkkosivulta. Rokotuksista löytyy lisätietoa tämän oppaan Työterveyshuolto-sivulta.

Lainsäädäntö

Ammattitautiluettelossa (Vna 769/2015) on lueteltu ammattitauteja aiheuttavia työssä esiintyviä biologisia tekijöitä.

Valtioneuvoston asetuksessa terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (1485/2001) on määrätty biologisille tekijöille altistuvien työntekijöiden terveystarkastuksista. Tehokkaita rokotteita on mahdollisuuksien mukaan annettava niille työntekijöille, jotka eivät ennestään ole immuuneja biologiselle tekijälle, jolle he voivat altistua.

Työturvallisuuslain 738/2002 40 § edellyttää, että työntekijän altistuminen turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville biologisille tekijöille on rajoitettava niin vähäiseksi, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle taikka lisääntymisterveydelle. Toiminnassa, johon voi liittyä biologisille tekijöille altistumista, on työntekijöiden altistumisen luonne, määrä ja kesto määritettävä, jotta voitaisiin arvioida työntekijän terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuva riski ja päättää tarvittavista toimenpiteistä.

Työturvallisuuslain nojalla on annettu valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta (933/2017). Biologiset tekijät on jaettu neljään luokkaan vaarallisuutensa mukaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa biologisten tekijöiden luokituksesta (748/2020).