Kemialliset vaarat

Vesihuollossa käytetään monenlaisia kemikaaleja. Viemäriveden mukana kulkeutuu jätevedenpuhdistamolle useita kemiallisia aineita. Lisäksi vesihuollon prosesseista voi vapautua työympäristöön terveydelle haitallisia yhdisteitä. Näitä kaikkia kutsutaan kemiallisiksi vaaratekijöiksi, joiden aiheuttamat riskit työpaikalla on tunnistettava ja arvioitava.

Turvallisuuden pääperiaatteet

 • Tiedä, mitkä ovat työpaikkasi kemialliset vaaratekijät ja selvitä, onko niille altistuminen mahdollista.
 • Arvioi riskin suuruus ja merkitys.
 • Päätä ja toteuta toimenpiteet vaaran ehkäisemiseksi tai riskin pienentämiseksi.
 • Seuraa säännöllisesti riskinhallintatoimenpiteiden toteutumista.

Päätoimenpiteet työpaikalla

 • Valitse, aina kun mahdollista, vähiten vaaraa aiheuttava kemikaali.
 • Ole selvillä käsittelemiesi ja varastoimiesi kemikaalien ominaisuuksista, määristä ja sijoituspaikoista. Muista huomioida myös pienkemikaalipurkit ja -purnukat.
 • Pidä käytössä olevien aineiden kemikaaliluettelo ajan tasalla.
 • Pidä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet helposti saatavilla, koska niistä löytyvät tiedot kemikaalien haitallisuudesta, vaarallisuudesta ja muista ominaisuuksista.
 • Merkitse kemikaalien turvamerkit ja selkeät käyttöohjeet näkyville esim. säiliön kylkeen tai varastotilan oveen.
 • Huomioi kemikaalin vaarallisuus ja toimi käyttöturvallisuustiedotteessa mainittujen turvaohjeiden mukaisesti.
 • Pyri poistamaan syöpävaaralliset aineet käytöstä. Jos niitä joudutaan käyttämään, niin ilmoita syöpävaarallisille aineille altistuvat ASA-rekisteriin.
 • Tee ilmoitus vaarallisten kemikaalin teollisesta käytöstä ja varastoinnista pelastusviranomaiselle tai Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).

Vähäisestä kemikaalien käytöstä ilmoitus tehdään paikkakunnan pelastuslaitokselle ja laajamittaisesta käytöstä Tukesille. Ilmoituksen tekemiseen tarvittavat lomakkeet ja ohjeet löytyvät Tukesin verkkosivuilta.