Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus

Tietoa työterveyshuollosta on annettava kaikille työpaikan toimijoille. Tietojen avulla he voivat huolehtia työkykyyn, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista niin yksittäisen työntekijän kuin koko työyhteisön tasolla työ ja työolosuhteet mukaan lukien.

TANO-toiminnan (tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus) suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään työterveyshuollon ammattilaisten asiantuntemusta työn ja työolojen merkityksestä terveydelle.

Työterveyshuollosta tietoa kaikille työpaikan toimijoille

Lainsäädäntö (Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383, 17 §; VNA 708/2013, § 8, § 9, §10) määrittelee TANO-sisällön laajasti. Työterveyshuollon tulee antaa tietoja, neuvontaa ja ohjausta työtä aloitettaessa ja työuran eri vaiheissa sen mukaan, millaisia tarpeita työntekijöillä, työyhteisöillä ja työpaikoilla sekä yrityksillä ja organisaatioilla on. 

Työterveyshuollolla on tietojen antamisvelvoite työterveyshuollon tavoitteista ja sisällöstä jo työterveyshuoltosopimusta tehtäessä ja toiminnan eri vaiheissa. Riittävät tiedot ja yhteinen näkemys työterveyshuollon tarkoituksesta ja palveluista ovat yrityksen tarpeisiin vastaavan työterveyshuollon sisällön edellytys. Tietoa tarvitsevat niin työnantaja kuin työntekijät. Työterveyshenkilöstö informoi työnantajaa sopimusneuvottelujen yhteydessä ja ohjaa häntä tiedottamaan sopimuksen sisällöstä työntekijöille. 

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman valmistuttua työterveyshenkilöstö ohjeistaa työnantajaa huolehtimaan siitä, että työntekijät tietävät, mitä palveluita heidän työterveyshuoltoonsa kuuluu, mistä niitä saa ja mitä niiden käytöstä on sovittu. Työterveyshuolto viestii niistä myös suoraan työntekijöille ja työyhteisöille kirjallisesti ja suullisesti.

Tietoa terveyden edistämiseksi

Työnantajan ja työsuojelun edustajille työterveyshuolto antaa tietoa ja ohjausta asioista, jotka auttavat parantamaan työntekijöiden terveyttä ja työolojen terveellisyyttä. Siihen sisältyy työpaikkaselvityksistä sekä työterveyshuollon muusta toiminnasta, esimerkiksi terveystarkastuksista, kertyneen tiedon raportointi ja palaute huomioiden työterveyshuoltohenkilöstön salassapitovelvollisuus. Kirjallinen raportointi ei kuitenkaan yksin riitä. Lisäksi tarvitaan tiedon ja suositusten käsittelyä yhdessä keskustellen. 

Työterveyshuollolla on tärkeä rooli työkykyä tukevien toimintamallien kehittämisessä ja integroimisessa osaksi työpaikan jokapäiväistä toimintaa. Työterveyshenkilöstön tulee antaa tietoa mallien tarkoituksesta ja periaatteista sekä ohjata työntekijöitä, työyhteisöjä ja esihenkilöitä kehittämään yhteistoimin omaan työpaikkaansa sopivat menettelytavat. 

Työterveyshuollon tehtäviin sisältyy tiedon antaminen ja ohjaus työn sujuvuuden parantamiseksi ja työyhteisöjen toimivuuden kehittämiseksi. Esimerkiksi työn muutostilanteissa työterveyshuolto voi olla työyhteisön tukena edistäen henkilöstön hyvinvointia sekä muutosprosessin sujumista. Työyhteisöillä on usein työterveyshuollon asiantuntijatiedon ja tuen tarvetta myös erilaisissa työyhteisön ristiriitatilanteissa. Ristiriitatilanteissa auttamisen lisäksi työterveyshuolto voi osaltaan vaikuttaa niiden ehkäisemiseen. Esimerkiksi työpaikkaselvitysten yhteydessä kannattaa antaa tietoa myös työyhteisön toimivuuteen liittyvistä tekijöistä. 

Työntekijöille työterveyshuolto antaa tietoa heille suunnatuista terveystarkastuksista, niiden perusteista, tuloksista ja tulosten merkityksestä. 

Työterveyshuolto ohjaa asiakkaitaan terveydestä ja työkyvystä huolehtimiseen sekä yksilö- että ryhmäohjauksena. Ohjauksen sisältö perustuu aina asiakkaiden (niin yksilön kuin ryhmän) tarpeisiin ja menetelmät valitaan niin, että ne tukevat mahdollisimman hyvin ohjauksen tavoitteita. 

Yksilöllinen ohjaus voidaan toteuttaa niin työpaikalla kuin työterveyshuollon vastaanotolla, esimerkiksi terveystarkastuksissa sekä erillisillä ohjaus- ja neuvontakäynneillä. Käynneillä yhdessä sovitut toimet kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen terveyssuunnitelmaan. 

Suunnittelu parantaa vaikuttavuutta

Työterveyshuollon asiakkaat saavat tietoja, neuvoja ja ohjeita heille tärkeistä työkykyyn ja työterveyteen liittyvistä asioista kaikkien työterveyshuollon palvelujen yhteydessä. Työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto suunnittelevat yhdessä TANO-toiminnan sen perusteella, mitä tarpeita työpaikoilla on. Tarpeet selvitetään työpaikkaselvityksellä ja lisätietoa kertyy myös muilla työterveyshuollon menetelmillä, kuten terveystarkastuksilla. 

Vaikuttava toiminta perustuu näihin tarpeisiin, niiden pohjalta asetettuihin tavoitteisiin sekä toiminnan suunnitteluun. 

Järjestelmällisen suunnittelun apuna voidaan käyttää valmista suunnitelmapohjaa eli TANO-matriisia. Matriisi auttaa täsmentämään ohjauksen sisällöt ja tarkoituksenmukaiset tietojen antamisen ja ohjauksen menetelmät. TANO-matriisi liitetään työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan tai kirjataan sen osaksi.

Arviointi tukee kehittämistä

TANO-toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisin väliajoin tarkastelemalla sitä, miten suunniteltu toiminta on toteutunut ja sille asetetut tavoitteet saavutettu. Arviointia hyödynnetään ohjauksen ja neuvonnan kehittämisessä entistä vaikuttavammaksi.